BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 28.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28337

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotlarıyla birlikte kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bankalar, bu Tebliğin konsolide finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin hüküm ve eklerinden yararlanarak konsolide olmayan finansal tabloları ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları da düzenlemekle ve kamuya açıklamakla yükümlüdürler.

(3) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37, 38 ve 93 üncü maddesi ile Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Ana ortaklık banka: 8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan ana ortaklık bankayı,

b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

c) Donuk alacak: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan donuk alacakları,

ç) Finansal araç: Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan finansal araçları,

d) Finansal rapor: Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan ara dönem ve yıl sonu finansal raporunu,

e) Finansal tablo: Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan finansal tabloları,

f) Finansal varlık: Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan finansal varlıkları,

g) Finansal borç: Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan finansal borçları,

ğ) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

h) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ı) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

i) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı,

j)Özel amaçlı menkul kıymetleştirme şirketi (ÖMKŞ): Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan özel amaçlı menkul kıymetleştirme şirketini,

k) Türkiye Muhasebe Standardı: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 4- (1) Nazım hesaplar ile birlikte bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu (kâr ve zarar cetveli), özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo (diğer kapsamlı gelir tablosu), özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile kâr dağıtım tablosundan oluşan finansal tablolar, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-1’de, katılım bankalarınca Ek-2’de, “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardını 1/1/2013 tarihi öncesi hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulamak isteyen mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca Ek-5 ve Ek-1’de, katılım bankalarınca Ek-6 ve Ek-2’de yer alan şekil ve içerikte hazırlanır. TFRS 9 uygulamasını seçen bankalar tarafından, yeni uygulama ile önceki uygulama arasındaki farklılıkların yansıması dipnotlarda açıklanır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre oluşturulması gereken açıklama ve dipnotlar ilgisine göre bankalarca bu Tebliğ kapsamında belirlenen sistemi bozmadan ilgili bölüm, madde, fıkra, bent ve alt bendi izleyecek şekilde düzenlenir.

(2) Kamuya açıklanacak finansal raporların giriş kısmında yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ana ortaklık bankanın ticaret unvanı, genel müdürlüğünün adresi, telefon ve faks numaraları, internet sayfası adresi ve elektronik posta adresi ile raporlama dönemi,

b) Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi,

c) Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu grup,

ç) Ana ortaklık bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının, varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar,

d) Nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar:

Ad Soyad/Ticaret Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar

e) Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi,

f) Finansal raporda yer alan bilgilerin “bin Türk Lirası” olarak hazırlandığı,

g) Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ile Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılan konsolidasyon işlemleri arasındaki farklılıklar ile tam konsolidasyona veya oransal konsolidasyona tabi tutulan, özkaynaklardan indirilen ya da bu üç yönteme dahil olmayan kuruluşlar hakkında kısa açıklama,

ğ) Ana ortaklık banka ile bağlı ortaklıkları arasında özkaynakların derhal transfer edilmesinin veya borçların geri ödenmesinin önünde mevcut veya muhtemel, fiili veya hukuki engeller.

(3) Bankalar, kamuya açıklayacakları finansal raporlarını Ek-3’te yer alan içerikte düzenlemekle yükümlüdürler. İlave açıklama ve dipnot oluşturulması durumunda, bu husus banka tarafından bu Tebliğ’de yer alan sıralamaya göre finansal raporun içeriğine yansıtılır.

(4) Bankalar Ek-4’te yer alan tablodaki karşılaştırma dönemlerini esas alarak kamuya açıklanacak ara döneme ve yıl sonuna ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları hazırlarlar.

(5) Bankalar, kamuya açıklama yükümlülüğüne uyuma ve söz konusu açıklamaların doğruluğu, sıklığı ve uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik yazılı politikalar oluşturur.

İKİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Politikaları

Sunum esasları

MADDE 5- (1) Kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için;

a) Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığının,

b) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme esaslarının,

c) Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikalarının,

ç) Konsolide finansal tablolar hazırlanırken farklı muhasebe politikaları uygulanmış olan kalemler ile bunların konsolide finansal tablolardaki ilgili kalemlerin toplamına oranlarının,

açık şekilde belirtilmesi şarttır.

Muhasebe politikalarına ilişkin açıklamalar

MADDE 6- (1) Ana ortaklık bankalarca hazırlanan finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotların birinci kısmını muhasebe politikalarıyla ilgili açıklamalar oluşturur.

(2) Muhasebe politikalarına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda açıklamalar yapılır;

a) Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar,

b) Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu,

c) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar,

ç) Faiz gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar,

d) Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar,

e) Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar,

f) Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar,

g) Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar,

ğ) Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar,

h) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar,

ı) Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar,

i) Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar,

j) Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar,

k) Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar,

l) Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar,

m) Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar,

n) Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar,

o) İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar,

ö) Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar,

p) Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar,

r) Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar,

s) Diğer hususlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler

Sermaye yeterliliği standart oranı

MADDE 7- (1) Ana ortaklık bankanın konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranı, bu oranın ilgili mevzuatta belirlenen orandan düşük olması halinde bunun nedenleri ve öngörülen çözüm stratejileri açıklanır.

(2) Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri açıklanır.

Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler:

Risk Ağırlıkları*
Banka Konsolide
0 1250 0 1250
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bölgesel yönetimlerden veya yerel yönetimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı olan ve olmayan alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende alacaklar
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
Tahsili gecikmiş alacaklar
 

Kurulca riski yüksek olarak belirlenen alacaklar

İpotek teminatlı menkul kıymetler
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal alacaklar
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki yatırımlar
Diğer alacaklar

* Risk ağırlıkları düşükten yükseğe doğru sıralanır.

(Değişik:RG-26/4/2014-28983)  Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi:

Banka Konsolide
Cari

Dönem

Önceki

Dönem

Cari

Dönem

Önceki

Dönem

Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY)
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY)
Özkaynak
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)

 

(Değişik:RG-26/4/2014-28983)  Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
      Net Dönem Kârı
      Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri  (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-)
     Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
      İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
      Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri  (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri  (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri  (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler temin edilenler)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,  bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası  uyarınca  çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve  ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar

(Değişik:RG-26/4/2014-28983) Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler:

Cari

Dönem

Önceki

Dönem

ÇEKİRDEK SERMAYE
Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Yedek akçeler
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar
Kâr
      Net Dönem Kârı
      Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem kârı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler
Azınlık payları
İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye
Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler
Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar(-)
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri  (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)
Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)
Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10’nunu aşan kısmı (-)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15’ini aşan tutarlar (-)
     Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
     İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
     Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Çekirdek Sermaye Toplamı
İLAVE ANA SERMAYE
Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri  (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri  (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları
İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye
İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)
İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı
İlave Ana Sermaye Toplamı
Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler
Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ana Sermaye Toplamı
KATKI SERMAYE
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler)
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri  (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)
Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar
Genel Karşılıklar
Üçüncü Kişilerin Katkı Sermayedeki Payları
İndirimler Öncesi Katkı Sermaye
Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler
Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10’nunu aşan kısmı(-)
Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)
Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı
Katkı Sermaye Toplamı
SERMAYE
Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullandırılan krediler (-)
Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri(-)
Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar(-)
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)
Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)
Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının,  bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası  uyarınca  çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve  ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)
ÖZKAYNAK
Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar
Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
Ortaklık paylarının %10’dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar
İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar
Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar

(Ek:RG-26/4/2014-28983) Özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler:

 

Banka Konsolide
Cari Dönem Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınan Tutar Toplam

Tutar

Cari Dönem Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınan Tutar Toplam

Tutar

Azınlıkların çekirdek sermayedeki payları
Üçüncü kişilerin ilave ana sermayedeki payları
Üçüncü kişilerin katkı sermayedeki payları
Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri  (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)

 

 

(Ek:RG-26/4/2014-28983)  Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler:

 

İhraçcı
Borçlanma aracının kodu (CUSIP, ISIN vb.)
Borçlanma aracının tabi olduğu mevzuat
Özkaynak Hesaplamasında Dikkate Alınma Durumu
1/1/2015’den itibaren %10 oranında azaltılarak dikkate alınma uygulamasına tabi olma durumu
Konsolide veya konsolide olmayan bazda veya hem konsolide hem konsolide olmayan bazda geçerlilik durumu
 Borçlanma aracının türü
Özkaynak hesaplamasında dikkate alınan tutar (En son raporlama tarihi itibarıyla – Milyon TL)
Borçlanma aracının nominal değeri (Milyon TL)
Borçlanma aracının muhasebesel olarak takip edildiği hesap
Borçlanma aracının ihraç tarihi
Borçlanma aracının vade yapısı (Vadesiz/Vadeli)
     Borçlanma aracının başlangıç vadesi
İhraççının BDDK onayına bağlı geri ödeme hakkının olup olmadığı
   Geri ödeme opsiyonu tarihi, şarta bağlı geri ödeme opsiyonları ve geri ödenecek tutar
    Müteakip geri ödeme opsiyonu tarihleri
Faiz/temettü ödemeleri*
    Sabit ya da değişken faiz/ temettü ödemeleri
    Faiz oranı  ve faiz oranına ilişkin endeks değeri
    Temettü ödemesini durduran herhangi bir kısıtlamanın var olup olmadığı
    Tamamen isteğe bağlı, kısmen isteğe bağlı ya da mecburi olma özelliği
    Faiz artırımı gibi geri ödemeyi teşvik edecek bir unsurun olup olmadığı
    Birikimsiz ya da birikimli olma özelliği
Hisse senedine dönüştürülebilme özelliği
    Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürmeye sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
    Hisse senedine dönüştürülebilirse, tamamen ya da kısmen dönüştürme özelliği
    Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürme oranı
   Hisse senedine dönüştürülebilirse, mecburi ya da isteğe bağlı dönüştürme özelliği
   Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülebilir araç türleri
    Hisse senedine dönüştürülebilirse, dönüştürülecek borçlanma aracının ihraççısı
Değer azaltma özelliği
    Değer azaltma özelliğine sahipse, azaltıma sebep olacak tetikleyici olay/olaylar
    Değer azaltma özelliğine sahipse, tamamen ya da kısmen değer azaltımı özelliği
    Değer azaltma özelliğine sahipse, sürekli ya da geçici olma özelliği
    Değeri geçici olarak azaltılabiliyorsa, değer artırım mekanizması
Tasfiye halinde alacak hakkı açısından hangi sırada olduğu (Bu borçlanma aracının hemen üstünde yer alan araç)
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan haiz olunmayan olup olmadığı
Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde yer alan şartlardan hangilerini haiz olunmadığı

  *Katılım bankaları için kâr payı

(3) İçsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci kapsamında içsel sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan yaklaşımın bir özeti verilir.

Kredi riski

MADDE 8- (1) Kredi riski bakımından;

a) Borçlu veya borçlular grubu veya coğrafi bölgeler ile sektörlerin bir risk sınırlamasına tabi tutulup tutulmadığı, risk limitlerinin dayandıkları bölümleme yapısı ve hangi aralıklarla belirlenmekte olduğu,

b) Günlük olarak yapılan işlemlerle ilgili olarak risk limitleri ve dağılımlarının belirlenip belirlenmediği, bilanço dışı risklere ilişkin risk yoğunlaşmasının günlük olarak müşteri ve bankaların hazine bölümü yetkilileri bazında izlenip izlenmediği,

c) Kredi ve diğer alacakların borçlularının kredi değerliliklerinin düzenli aralıklarla ilgili mevzuata uygun şekilde izlenip izlenmediği, açılan krediler için alınan hesap durumu belgelerinin ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde denetlenmiş olup olmadığı, denetlenmemiş ise nedenleri, kredi limitlerinin değiştirilip değiştirilmediği, kredilerin ve diğer alacakların teminatlarının bulunup bulunmadığı,

ç) Muhasebe uygulamasında tahsili gecikmiş ve değer kaybına uğramış unsurlarının tanımları,

d) Değer ayarlamaları ve karşılıklara ilişkin yöntem ve yaklaşımlar,

e) Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili döneme ilişkin ortalama tutarı,

açıklanır.

(2) Ana ortaklık bankanın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi ve benzeri diğer sözleşmeler cinsinden tutulan pozisyonları üzerinde kontrol limitlerinin bulunup bulunmadığı, bu tür araçlar için üstlenilen kredi riskinin piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel riskler ile beraber yönetilip yönetilmediği açıklanır.

(3) Ana ortaklık bankanın, önemli ölçüde kredi riskine maruz kaldığında vadeli işlem, opsiyon ve benzer nitelikli sözleşmeleri, hakların kullanılması, edimlerin yerine getirilmesi veya satılması yoluyla kısa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma yoluna gidip gitmediği açıklanır.

(4) Kredi riski bakımından;

a) Tazmin edilen gayrinakdi kredilerin, vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler gibi aynı risk ağırlığına tabi tutulup tutulmadığı,

b) Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa planına bağlananların ilgili mevzuatla belirlenen izlenme yöntemi dışında, bankalarca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yeni bir derecelendirme grubuna veya ağırlığına dahil edilip edilmediği, bu yöntemler ile ilgili yeni önlemlerin alınıp alınmadığı, bankalarca risk yönetim sistemleri çerçevesinde uzun vadeli taahhütlerin kısa vadeli taahhütlere oranla daha fazla kredi riskine maruz kaldığı kabul edilerek risk ayrıştırmasına gidilip gidilmediği,

açıklanır.

(5) Kredi riski bakımından;

a) Bankaların yurtdışında yürütmekte oldukları bankacılık faaliyetleri ve kredilendirme işlemlerinin az sayıda ülke ya da mali kurum ile yürütülmesi durumunda bunun ilgili ülkenin ekonomik koşulları dikkate alındığında önemli bir risk doğurup doğurmadığına ilişkin değerlendirme,

b) Uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile birlikte değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip olunup olunmadığı,

açıklanır.

(6) Kredi riski bakımından;

a) Ana ortaklık bankanın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı,

b) Ana ortaklık bankanın ilk büyük 100 ve 200 gayrinakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayrinakdi krediler portföyü içindeki payı,

c) Ana ortaklık bankanın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam bilanço içinde ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı,

açıklanır.

(7) Ana ortaklık bankaca üstlenilen kredi riski için ayrılan genel karşılık tutarı açıklanır.

(8) Önemli bölgelerdeki önemlilik arz eden risk sınıflarına göre ayrıştırılmış risk tutarlarının coğrafi dağılımı; risk sınıflarına göre ayrıştırılmış risklerin sektörlere veya karşı taraflara göre dağılımı ve tüm risklerin kalan vadelere göre dağılımı asgari olarak aşağıdaki tablolar esas alınarak açıklanır ve gerekli görülen ilave bilgiler bulunması halinde bunlara açıklamada yer verilir.

Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz eden Risklere İlişkin Profil:

Risk Sınıfları* Toplam
Cari Dönem
1 Yurtiçi
2 Avrupa Birliği Ülkeleri
3 OECD Ülkeleri **
4 Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
5 ABD, Kanada
6 Diğer Ülkeler
7 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
8 Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler***
9 Toplam
Önceki Dönem
1 Yurtiçi
2 Avrupa Birliği Ülkeleri
3 OECD Ülkeleri **
4 Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
5 ABD, Kanada
6 Diğer Ülkeler
7 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
8 Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler***
9 Toplam

* Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.

* * AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri

*** Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler

Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili

Risk Sınıfları* TP YP Toplam
Sektörler/Karşı Taraflar ….
1 Tarım
1.1 Çiftçilik ve Hayvancılık
1.2 Ormancılık
1.3 Balıkçılık
2 Sanayi
2.1 Madencilik ve Taşocakçılığı
2.2 İmalat Sanayi
2.3 Elektrik, Gaz, Su
3 İnşaat
4 Hizmetler
4.1 Toptan ve Perakende Ticaret
4.2 Otel ve Lokanta Hizmetleri
4.3 Ulaştırma Ve Haberleşme
4.4 Mali Kuruluşlar
4.5 Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
4.6 Serbest Meslek Hizmetleri
4.7 Eğitim Hizmetleri
4.8 Sağlık ve Sosyal Hizmetler
5 Diğer
6 Toplam

* Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan risk sınıfları dikkate alınacaktır.

 

Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı :

 

Risk Sınıfları

 

Vadeye Kalan Süre

 

1 ay

 

1–3 ay

 

3–6 ay

 

6–12 ay

 

1 yıl üzeri

1
2
 

GENEL TOPLAM

(9) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen risk sınıflarının her biri için aşağıdaki bilgiler açıklanır;

a) Görevlendirilen kredi derecelendirme kuruluşlarının ve ihracat kredi kuruluşlarının isimleri ve bu kuruluşlar değiştirildi ise sebepleri,

b) Görevlendirilen her bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ihracat kredi kuruluşunun kullanıldığı risk sınıfları,

c) Alım satım hesaplarına dahil edilmeyen kalemler için kredi derecelendirmesinin bulunmaması, bunun yerine ihraçcı veya ihraç için kredi derecelendirmesinin bulunması halinde, söz konusu kalemler için mevcut söz konusu kredi derecelendirmelerinin kullanılma sürecine ilişkin bilgi,

ç) Görevlendirilen her bir kredi derecelendirme kuruluşunun ve ihracat kredi kuruluşunun derecelendirme notunun Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’nde sayılan kredi kalitesi kademelerinden hangisine karşılık geldiği,

d) Aşağıdaki tablo esas alınmak suretiyle Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’nde tanımlanan her bir risk ağırlığına tekabül eden kredi riski azaltımı öncesi ve sonrası toplam risk tutarı ve özkaynaklardan indirilen tutarlar.

Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları:

Risk Ağırlığı %0 %10 %20 %50 %75 %100 %150 %200 %1250 Özkaynaklardan İndirilenler
1 Kredi Riski Azaltımı Öncesi Tutar
2 Kredi Riski Azaltımı sonrası Tutar

(10) Aşağıdaki tablo esas alınarak, sektörlere veya karşı taraf türüne göre; ayrı ayrı, değer kaybına uğramış kredi ve tahsili gecikmiş kredi tutarları, değer ayarlamaları ve karşılıklar, dönem içinde değer ayarlamaları ve karşılıklara ilişkin tutarlar kamuya açıklanır.

Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler

Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler
Değer Kaybına Uğramış Tahsili Gecikmiş Değer Ayarlamaları

 

 

Karşılıklar

 

 

1 Tarım
1.1
2 Sanayi
2.1
3. Hizmetler
3.1
4. Diğer
5. Toplam

(11) Değer kaybına uğramış krediler için değer ayarlamalarında ve karşılıklarda meydana gelen değişiklikler arasındaki mutabakat (mümkün olması durumunda coğrafi bölgeler bazında) açıklanır. Bu bilgiler aşağıdaki hususları içerir:

a) Değer ayarlamaları ve karşılıkların türü hakkında açıklama,

b) Açılış bakiyeleri,

c) Dönem içinde ayrılan karşılık tutarları,

ç) Dönem içinde krediler üzerinden tahmini olası zararlar için ayrılan veya serbest kalan tutarlar ve kur farklarına, faaliyet birleşmelerine, devralma işlemlerine ve bağlı ortaklıkların elden çıkartılmasına göre belirlenenler de dahil diğer ayarlamalar ve karşılıklar arasındaki transferler,

d) Kapanış bakiyeleri,

e) Bu fıkranın uygulamasında doğrudan gelir tablosuna kaydedilen değer ayarlamaları ve tahsilatlar ayrıca açıklanır.

Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları Değişimine İlişkin Bilgiler

Açılış Bakiyesi Dönem içinde ayrılan karşılık tutarları Karşılık İptalleri Diğer Ayarlamalar* Kapanış Bakiyesi
1 Özel Karşılıklar
2 Genel Karşılıklar

* Kur farklarına, faaliyet birleşmelerine, devralma işlemlerine ve bağlı ortaklıkların elden çıkartılmasına göre belirlenenler.

Piyasa riski

MADDE 9– (1) Ana ortaklık bankanın risk yönetimi politikaları çerçevesinde piyasa riskinden korunmak amacıyla önlem alıp almadığı, piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle banka yönetim kurulunun risk yönetimine ilişkin olarak almış olduğu önlemler, piyasa riskinin ölçümünde kullanılan yöntemler ile piyasa riski ölçümlerinin hangi aralıkta yapılmakta olduğu açıklanır.

a) Piyasa riskine ilişkin bilgiler:

Tutar
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
Menkul kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü – Standart Metot
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)

b) Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu:

Cari Dönem Önceki Dönem
Ortalama En Yüksek En Düşük Ortalama En Yüksek En Düşük
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski
Toplam Riske Maruz Değer

(2) Karşı taraf kredi riskine ilişkin aşağıdaki bilgiler açıklanır;

a) Karşı taraf kredi riskleri için kredi limitlerinin ve içsel sermaye tahsisi ve dağıtımının yöntemi,

b) Teminat ve kredi karşılıklarına ilişkin politikalar,

c) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-2’de açıklanan ters eğilim riskine ilişkin risk tutarları ile ilgili politikalar,

ç) Bankanın, kredi derecesindeki düşüş durumunda sağlaması gereken teminat miktarının değerlendirilmesi,

d) Sözleşmelerin pozitif gerçeğe uygun brüt değeri, netleştirmenin faydaları, netleştirilmiş cari risk tutarı, tutulan teminatlar ve türevlere ilişkin net pozisyon tutarı,

e) Kredi Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-2’sinin 3 ila 5 inci Bölümlerinde belirtilen yöntem ile elde edilen risk tutarı,

f) Kredi türevi ile yapılan korumaların tutarı ve cari kredi riskinin risk sınıflarına göre dağılımı,

g) Her ürün grubu içinde satın alınan ve satılan korumaya göre kullanılan kredi türevleri ürünlerinin dağılımı dahil, bankanın kredi portföyünde ya da aracılık faaliyetlerinde kullandığı kredi türevi işlemleri tutarı,

ğ) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-2’si kapsamında “α” değerinin tahmini için Kurumdan izin alınması halinde, “α” değeri tahmini.

Karşı Taraf Riskine İlişkin Nicel Bilgiler

 

Tutar
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
Diğer
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
Netleştirmenin Faydaları
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
Tutulan Teminatlar
Türevlere İlişkin Net Pozisyon

(3) Sermaye gereksinimlerini Kurum tarafından kullanımına izin verilen bir risk ölçüm modeli ile hesaplayan bankalar aşağıdaki bilgileri kamuya açıklar;

a) Her alt portföy için; kullanılan modellerin özellikleri, Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanan sermaye yükümlülükleri için ayrı ayrı olmak üzere, içsel model kullanılarak ölçülen risk ile kullanılan metodolojiye, banka tarafından likidite ufkunu saptamak için kullanılan yaklaşıma, gerekli ihtiyatlılık standardına uyumlu içsel sermaye değerlendirmesine ulaşmak için kullanılan metodolojiye ve model validasyonunda kullanılan yaklaşımlara ilişkin bilgi alt portföye uygulanan stres testi hakkında açıklama, içsel modellerin ve modelleme süreçlerinin doğruluğunun, tutarlılığının validasyonu ve geriye dönük test için kullanılan yaklaşımlar,

b) Kurum izninin kapsamı,

c) Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Ek-3 İkinci Bölümde belirtilen koşullara uyum için kullanılan yöntemler ve kapsam hakkında açıklama,

ç) Raporlama döneminde gerçekleşen günlük riske maruz değer ölçümlerinin en yüksek, en düşük ve ortalama değerleri ile raporlama dönemi sonu itibariyle riske maruz değer,

d) Gün sonu riske maruz değer ölçümleri ile portföy değerinin bir önceki iş gününün sonuna göre değişiminin karşılaştırması, raporlama dönemi içerisinde önemli bir artışın bulunması halinde bunun analizi,

e) Raporlama döneminde gerçekleşen günlük stres riske maruz değer ölçümlerinin en yüksek, en düşük ve ortalama değerleri ile raporlama dönemi sonu itibariyle stres riske maruz değer,

f) Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca raporlama dönemi süresince ve raporlama dönemi sonunda hesaplanan sermaye yükümlülükleri,

g) Risk Ölçüm Modelleri İle Piyasa Riskinin Hesaplanmasına Ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğin 8 inci maddesi uyarınca hesaplanan sermaye tutarları ile kapsanan her alt portföy için hesaplanan ağırlıklı ortalama likidite ufku.

Operasyonel risk

MADDE 10- (1) Operasyonel riske ilişkin olarak ana ortaklık bankalarca aşağıdaki hususlar açıklanır;

a) Operasyonel risk hesaplamasında kullanılan yöntem ile operasyonel risk ölçümlerinin hangi aralıkta yapıldığı,

b) Temel gösterge yönteminin kullanılması durumunda aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler,

2 ÖD Tutar 1 ÖD Tutar CD Tutar Toplam/Pozitif BG yılı sayısı Oran (%) Toplam
Brüt gelir 15
Operasyonel Riske Esas Tutar (Toplam*12,5)

c) Standart metot kullanılması durumunda aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler,

2 ÖD Tutar 1 ÖD Tutar CD Tutar Toplam/3 Oran (%) Toplam
Kurumsal Finansman 18
Alım Satım 18
Perakende Bankacılık 12
Perakende Aracılık 12
Ticari Bankacılık 15
Takas ve Ödemeler 18
Acente Hizmetleri 15
Varlık Yönetimi 12
Operasyonel Riske Esas Tutar (Toplam*12,5)

ç) Standart yöntemde alternatif uygulamanın kullanılması halinde aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler.

2 ÖD Tutar 1 ÖD Tutar CD Tutar Toplam/3 Oran (%) Toplam
Kurumsal Finansman 18
Alım Satım 18
Perakende Bankacılık * 3,5
Perakende Aracılık 12
Ticari Bankacılık * 3,5
Takas ve Ödemeler 18
Acente Hizmetleri 15
Varlık Yönetimi 12
Operasyonel Riske Esas Tutar (Toplam*12,5)

* Nakit kredi ve diğer alacakların her bir yıl için yıl sonu bakiyeleri yazılır.

Kur riski

MADDE 11- (1) Kur riskine ilişkin olarak ana ortaklık bankalarca aşağıdaki hususlar açıklanır.

a) Ana ortaklık bankanın kur riskine maruz kalıp kalmadığı, bu durumun etkilerinin tahmin edilip edilmediği, banka yönetim kurulunun günlük olarak izlenen pozisyonlar için limitler belirleyip belirlemediği,

b) Önemli olması durumunda yabancı para cinsinden borçlanma araçlarının ve net yabancı para yatırımlarının riskten korunma amaçlı türev araçlar ile korunmasının boyutu,

c) Yabancı para risk yönetim politikası,

ç) Bankanın finansal tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları,

d) Bankanın cari döviz alış kurunun finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri.

Ana ortaklık bankanın kur riskine ilişkin bilgiler:

EURO USD Diğer YP Toplam
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı*
Döviz Tevdiat Hesabı**
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacak.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacak
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler

* Katılım bankaları için Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar

** Katılım bankaları için Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları YP

Faiz oranı riski

MADDE 12- (1) Faiz oranı riskine ilişkin olarak ana ortaklık mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından aşağıdaki hususlar açıklanır.

a) Aşağıdaki tablolar kullanılmak suretiyle, varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı,

 

Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)

Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara YansıtılanFinansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırım.
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon

 

 

Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)

1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara YansıtılanFinansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırım
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
Toplam Pozisyon

 

b) Aşağıdaki tablolar kullanılmak suretiyle, parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları,

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %

 

EURO USD Yen TL
Cari Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar

Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: %

 

EURO USD Yen TL
Önceki Dönem Sonu
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez B.
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar

               

Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski

Madde 12/A- (1) Ana ortaklık mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından aşağıdaki hususlar açıklanır;

a) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin niteliği ve kredi erken geri ödemeleri ve vadeli mevduatlar dışındaki mevduatların hareketine ilişkin olanlar da dahil önemli varsayımlar ile faiz oranı riskinin ölçüm sıklığı,

b) Aşağıdaki tablo kullanılmak suretiyle, bankanın, farklı para birimlerine göre bölünmüş olarak, Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları.

Para Birimi Uygulanan Şok
(+/- x baz puan)*
Kazançlar/ Kayıplar Kazançlar/Özkaynaklar – Kayıplar/Özkaynaklar
1 TRY
2 EURO
3 USD
Toplam (Negatif Şoklar İçin)
Toplam (Pozitif Şoklar İçin)

* Bir para birimine uygulanan şiddeti ve yönü farklı her bir şok için ayrı ayrı satırlar girilir.

 

Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski

Madde 12/B- (1) Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine ilişkin aşağıdaki bilgiler açıklanır;

a) Risklerin özkaynaklarda gösterilen kazançlarla ilişkisi ve stratejik sebepleri de dahil olarak amaçlarına göre ayrıştırılması ve kullanılan muhasebe teknikleri ve değerleme yöntemleri hakkında genel bilgiler ile bu uygulamalardaki varsayımlar, değerlemeyi etkileyen unsurlar ve önemli değişiklikler,

b) Aşağıdaki tablo esas alınarak, bilanço değeri, gerçeğe uygun değer ve borsada işlem görenler için, piyasa değeri gerçeğe uygun değerden önemli oranda farklı ise piyasa fiyatıyla yapılan karşılaştırma,

Hisse Senedi Yatırımları Karşılaştırma
Bilanço Değeri Gerçeğe Uygun Değer Piyasa Değeri
1 Hisse Senedi Yatırımı Grubu A
Borsada İşlem Gören
2 Hisse Senedi Yatırımı Grubu B
Borsada İşlem Gören
3 Hisse Senedi Yatırımı Grubu C
Borsada İşlem Gören
Hisse Senedi Yatırımı Grubu…

c) Aşağıdaki tablo esas alınarak,

1) Borsada işlem gören pozisyonların, yeterince çeşitlendirilmiş portföylerdeki özel sermaye yatırımlarının ve diğer risklerin tür ve tutarları,

2) Dönem içinde yapılan satış ve tasfiyelerden kaynaklanan kümülatif gerçekleşmiş kazanç veya zararlar,

3) Toplam gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, toplam yeniden değerleme değer artışları ile bunların ana ve katkı sermayeye dahil edilen tutarları.

 

Portföy Dönem İçinde Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Yeniden Değerleme Değer Artışları Gerçekleşmemiş Kazanç ve Kayıplar
Toplam Katkı Sermayeye Dahil edilen Toplam Ana Sermayeye Dahil Edilen Katkı Sermayeye Dahil Edilen
1 Özel Serm. Yatırımları
2 Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri
3 Diğer Hisse Senetleri
4 Toplam

Likidite riski

MADDE 13- (1) Likidite riskine ilişkin olarak bankalarca aşağıdaki hususlar açıklanır;

a) Bankaların mevcut likidite riskinin kaynağının ne olduğu ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarına sınırlama getirip getirmediği,

b) Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumlu olup olmadığı, mevcut uyumsuzluğun kârlılık üzerindeki muhtemel etkisinin ölçülüp ölçülmediği,

c) Bankanın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayan önemli likidite kaynakları,

ç) Bankanın nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi.

 

Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:

Vadesiz 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan * Toplam
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan MD
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır MD
Verilen Krediler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer Varlıklar
Toplam Varlıklar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı**
Diğer Mevduat***
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borç.
İhraç Edilen MD
Muhtelif Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite Açığı

* Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.

** Katılım bankaları için Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar

*** Katılım bankaları için Diğer Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları

 

Menkul kıymetleştirme pozisyonları

Madde 13/A- (1) Risk ağırlıklı tutarlarını Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplayan bankalar ile sermaye yükümlülüğünü Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca hesaplayan bankalar alım satım hesapları ve bankacılık hesapları için ayrı ayrı olarak menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ilişkin aşağıdaki bilgileri açıklar;

a) Menkul kıymetleştirme faaliyetiyle ilgili hedefler,

b) Menkul kıymetleştirilmeye konu varlıkların maruz kaldıkları likidite riski dahil olmak üzere diğer riskler,

c) Menkul kıymetleştirme pozisyonunun dayandığı varlığın kıdem sırasına ve yeniden menkul kıymetleştirme ile üstlenilen ya da tutulan bu menkul kıymetleştirme pozisyonlarının dayandığı varlık sınıflarına göre risk türleri,

ç) Bankanın menkul kıymetleştirme sürecindeki rolü,

d) Bankanın her bir menkul kıymetleştirme faaliyetine katılımı hakkında bilgi,

e) Menkul kıymetleştirme alacaklarına ilişkin kredi riski ve piyasa riskinde meydana gelen değişikliklerin ve menkul kıymetleştirmeye konu varlıkların davranışlarının menkul kıymetleştirme alacağına etkisinin izlenmesine ilişkin yöntemler ile bu yöntemlerin yeniden menkul kıymetleştirme alacakları için kullanılan yöntemlerden farkları hakkında bilgi,

f) Bankanın, tutulan menkul kıymetleştirme ve yeniden menkul kıymetleştirme alacaklarının risk azaltımında riskten korunma ve fonlanmamış kredi korumasının kullanılmasına ilişkin politikaları ile ilgili risk sınıfına göre riskten korunma işleminin önemli karşı taraflarının saptanması hakkında bilgi,

g) Menkul kıymetleştirme faaliyetleri için risk ağırlıklı tutarların hesaplanmasında uygulanan yaklaşımlar ile her yaklaşımın uygulandığı menkul kıymetleştirme alacaklarının sınıfları,

ğ) Bankanın sponsor olarak üçüncü taraflardan olan alacakları menkul kıymetleştirmek için kullandığı ÖMKŞ ile bankanın bu ÖMKŞ’lerden olan alacaklarının bilanço içi ve bilanço dışı ayrımında türleri ve miktarları, bankanın yönettiği veya danışmanlık yaptığı ve bankanın menkul kıymetleştirdiği menkul kıymetleştirme pozisyonlarına ya da bankanın sponsor olduğu ÖMKŞ’lere yatırım yapan şirketlerin listesi,

h) Bankanın menkul kıymetleştirme faaliyetlerine ilişkin muhasebe politikaları hakkında aşağıdaki hususları içeren özet bilgi;

1) İşlemlerin satış ya da finansman işlemi olup olmadığı,

2) Satışlar üzerinden elde edilen kazançların dikkate alınması,

3) Menkul kıymetleştirme pozisyonlarının değerlemesinde kullanılan yöntemler, temel varsayımlar ve girdiler ile bir önceki dönemden farklılıklar,

4) Diğer muhasebe politikaları kapsamında yer almamışsa, sentetik menkul kıymetleştirme ile ilgili uygulama kuralları,

5) Menkul kıymetleştirilmeyi bekleyen varlıkların izlendiği hesaplar (bankacılık hesapları/alım satım hesapları) ve değerleme yöntemleri,

6) Bankanın menkul kıymetleştirmeye konu varlıklar için finansal destek sağlanmasını gerektiren sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin politikaları.

ı) Menkul kıymetleştirmelere ilişkin her bir risk sınıfı için dikkate alınan kredi derecelendirme kuruluşlarının isimleri,

i) (j) ila (m) bentlerinde belirtilenlerden sayısal olanlara ilişkin olarak son raporlama döneminden sonra kaydedilen önemli değişiklikler

j) Risk sınıfı ve alım satım hesapları ve bankacılık hesapları ayrımında;

1) Menkul kıymetleştirmeye konu alacakların, geleneksel ve sentetik menkul kıymetleştirme şeklinde ayrıştırılmış toplam bakiye tutarları ve bankanın sadece sponsor olduğu menkul kıymetleştirmeler,

2) Bilanço içi tutulan veya satın alınan menkul kıymetleştirme pozisyonlarının toplam tutarı ile bilanço dışı menkul kıymetleştirme alacaklarının toplam tutarı,

3) Menkul kıymetleştirilmeyi bekleyen varlıkların toplam tutarı,

4) Menkul kıymetleştirilmiş erken itfaya tabi alacakların toplam kullandırılmış tutarlarının menkul kıymetleştirme kurucusu bankaların ve yatırımcıların payına düşen kısımları ile bankanın, menkul kıymetleştirme kurucusu bankaların payları ve yatırımcıların kullandırılmış ve kullandırılmamış tutarlardan olan payları için bulundurması gereken toplam sermaye yükümlülüğü,

5) Özkaynaklardan düşülen veya %1250 risk ağırlığı verilen menkul kıymetleştirme pozisyonlarının tutarı,

6) Menkul kıymetleştirmeye konu tutar ve risk sınıfına göre satış üzerinden tespit edilen kazanç veya zararları da kapsayacak şekilde, dönem içinde yapılan menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin özeti.

k) Alım satım hesapları ve bankacılık hesapları ayrımında;

1) Her bir sermaye yükümlülüğü yaklaşımı için, tutulan veya satın alınan menkul kıymetleştirme ve yeniden menkul kıymetleştirme pozisyonlarının toplam tutarları ile risk ağırlıkları veya sermaye yükümlülüğü aralığı ve bunlar için gerekli sermaye yükümlülükleri,

2) Riskten korunma/sigorta uygulanmadan önce ve sonra ve garantörün kredi değerliliği kategorisi ya da garantörün ismi alt ayrımlı finansal garantör ayrımında, satın alınan veya tutulan yeniden menkul kıymetleştirme alacaklarının toplam tutarı,

l) Aşağıdaki tablo esas alınarak bankacılık hesaplarındaki menkul kıymetleştirmeye konu tutarlar için, değer kaybına uğramış ve tahsili gecikmiş alacak tutarlarının (TGA) risk sınıflarına göre ayrıştırılması ve dönem içinde bankaca tespit edilen zararlar,

 

Menkul Kıymetleştirilen TGA’ların Türleri İtibarıyla Ayrıştırılması ve Cari Dönemde Yazılan Zararlar

Portföy Tahsili Gecikmiş Alacaklar Cari dönem Zararı
1 Ürün 1
Ürün 2
….
2 Toplam

m) Alım satım hesaplarındaki, banka tarafından menkul kıymetleştirilmiş ve piyasa riski için sermaye yükümlülüğüne tabi alacakların risk sınıfı ve geleneksel/sentetik ayrımında toplam tutarı.

Kredi riski azaltım teknikleri

Madde 13/B- (1) Kredi riski azaltım tekniklerini kullanan bankalar tarafından aşağıdaki bilgiler kamuya açıklanır;

a) Bilanço içi ve bilanço dışı netleştirmeyle ilgili süreç ve politikalar ile yapılan netleştirmeler ve bankanın netleştirmeyi kullanma düzeyi,

b) Teminatların değerleme ve yönetimine ilişkin uygulamalar,

c) Alınan ana teminat türleri,

ç) Ana garantörler ve kredi türevlerinin karşı tarafı ve bunların kredi değerliliği,

d) Kredi azaltımındaki piyasa veya kredi riski yoğunlaşmalarına ilişkin bilgiler,

e) Aşağıdaki tablo esas alınmak suretiyle;

1) Her risk sınıfına ilişkin, dikkate alınabilir bir teminatla -volatilite ayarlamaları yapıldıktan sonra- teminatlandırılan, bilanço içi veya bilanço dışı netleştirme sonrası toplam risk tutarı,

2) Her risk sınıfına ilişkin, garantilerle veya kredi türevleriyle teminatlandırılan ve bilanço içi veya bilanço dışı netleştirme sonrası toplam risk tutarı.

 

Risk Sınıfları Bazında Teminatlar:

Risk sınıfı Tutar Finansal Teminatlar Diğer/Fiziki Teminatlar Garantiler ve Kredi Türevleri
Toplam

 

Risk yönetim hedef ve politikaları

MADDE 13/C– (1) Bankaların risk yönetim hedefleri ve politikaları, bu Bölümde belirtilen riskler dahil olmak üzere her bir risk kategorisi için aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ayrı kalemler olarak açıklanır;

a) Risk yönetimine ilişkin stratejiler ve uygulamalar,

b) Risk yönetim sisteminin yapısı ve organizasyonu,

c) Risk raporlamaları ve ölçüm sistemlerinin kapsam ve niteliği,

ç) Riskten korunma ve risk azaltım politikaları ile bunların etkinliğinin sürekli kontrolüne ilişkin süreçler.

Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesi

MADDE 14- (1) Aşağıdaki tablo, ana ortaklık bankanın finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve borçların defter değeri ile gerçeğe uygun değerini gösterir.

Defter Değeri Gerçeğe Uygun Değer
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Verilen Krediler
Finansal Borçlar
Bankalar Mevduatı*
Diğer Mevduat**
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar

* Katılım bankaları için Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar

** Katılım bankaları için Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları YP

(2) Banka yukarıdaki tabloda yer alan her bir hesap kaleminin gerçeğe uygun değerini nasıl tespit ettiğini açıklar.

Başkaları nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemler

MADDE 15- (1) Ana ortaklık bankanın başkaları nam ve hesabına alım, satım, saklama, yönetim ve danışmanlık hizmetleri verip vermediği açıklanır.

(2) İnanca dayalı işlem sözleşmeleri kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan işlemlerin, bu kapsamda doğrudan verilen finansal hizmetlerin bulunup bulunmadığı, bu tür hizmetlerin bankanın veya grubun mali durumunu önemli ölçüde etkilemesi olasılığının bulunup bulunmadığı açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aktif Kalemlere İlişkin Açıklamalar

 

Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

MADDE 16- (1) Ana ortaklık bankalarca, konsolide bilançonun aktif kalemlerine ilişkin yapılacak açıklamalara ilave olarak, Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılacak açıklamalar bu bölümde düzenlenir.

(2) Konsolide bilançonun aktif kalemleri kapsamında aşağıdaki bilgiler açıklanır:

a) Aşağıdaki tablolar kullanılarak, nakit değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabı ile T.C. Merkez Bankası hesabı içeriğine ilişkin bilgiler.

Nakit değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabı

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Kasa/Efektif
TCMB
Diğer
Toplam

T.C. Merkez Bankası hesabı

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
Toplam

 

b) Net değerleriyle ve karşılaştırmalı olacak şekilde, gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar ve teminata verilen/bloke edilenlere ilişkin bilgiler.

c) Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin aşağıda yer alan pozitif farklar tablosu.

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam

ç) Aşağıdaki tablolar kullanılarak bankalar ve yurt dışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler.

Bankalar hesabı

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Bankalar
Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
Toplam

Yurtdışı bankalar hesabı

Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri*
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam

* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri

d) Net değerleriyle ve karşılaştırmalı olacak şekilde, satılmaya hazır finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olanlar ve teminata verilen /bloke edilenlere ilişkin bilgiler.

e) Aşağıdaki tablo kullanılarak satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler.

Cari Dönem Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Borsada İşlem Gören
Borsada İşlem Görmeyen
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam

f) Kredilere ilişkin aşağıdaki açıklamalar:

1) Aşağıdaki tablo kullanılarak, bankanın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler.

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam

2) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak; birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile sözleşme koşullarında değişiklik yapılan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

(i) Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için:

Nakdi Krediler Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler ve Diğer Alacaklar

(Toplam)

Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar Krediler ve Diğer Alacaklar(Toplam) Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar  

 

 

Diğer

 

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar

 

 

 

Diğer

İhtisas Dışı Krediler
İşletme Kredileri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam

 

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

 

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 Defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar

 

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre

 

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

 

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

0-6 Ay
6 Ay- 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl Ve Üzeri

                (ii) Katılım bankaları için:

Nakdi Krediler Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler ve Diğer Alacaklar

(Toplam)

Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar Krediler ve Diğer Alacaklar

(Toplam)

Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar  

 

 

Diğer

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar  

 

 

Diğer

Krediler
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
İşletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Mali Kesime Verilen Krediler
Diğer
Diğer Alacaklar
Toplam

 

 

Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı
 

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

 

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

1 veya 2 defa Uzatılanlar
3,4 veya 5 defa Uzatılanlar
5 Üzeri Uzatılanlar

 

 

 

Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre

 

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar

 

Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar

0-6 Ay
6 Ay- 12 Ay
1-2 Yıl
2-5 Yıl
5 Yıl Ve Üzeri

 

3) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak; vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı:

(i) Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için:

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar

               

                (ii) Katılım bankaları için:

Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar Krediler ve Diğer Alacaklar Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
Krediler
Diğer Alacaklar

4) Aşağıdaki tablo kullanılarak, tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler.

Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Bireysel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Taşıt Kredisi
İhtiyaç Kredisi
Diğer
Personel Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP(Gerçek Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP(Gerçek Kişi)
Toplam

 

5) Aşağıdaki tablo kullanılarak, taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler.

Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam
Taksitli Ticari Krediler-TP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Taksitli Ticari Krediler-YP
İşyeri Kredileri
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Diğer
Kurumsal Kredi Kartları-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartları-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesabı-TP (Tüzel Kişi)
Kredili Mevduat Hesabı-YP (Tüzel Kişi)
Toplam

 

6) Aşağıdaki tablo kullanılarak kredilerin kullanıcılara göre dağılımı.

Cari Dönem Önceki Dönem
Kamu
Özel
Toplam

7) Aşağıdaki tablo kullanılarak yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı.

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam

8) Aşağıdaki tablo kullanılarak bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler.

Cari Dönem Önceki Dönem
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Doğrudan Krediler
Bağlı Ortaklık ve İştiraklere Verilen Dolaylı Krediler
Toplam

9) Aşağıdaki tablo kullanılarak kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar.

Cari Dönem Önceki Dönem
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar
Toplam

10) Donuk alacaklara ilişkin aşağıdaki bilgiler (Net):

(i) Aşağıdaki tablo kullanılarak donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler:

III. Grup: IV. Grup: V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Cari Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karşılıklardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yapılandırılan Krediler ve Diğer Alacaklar
Yeni Bir İtfa Planına Bağlanan Krediler ve Diğer Alacaklar

(ii) Aşağıdaki tablo kullanılarak toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:

III. Grup IV. Grup V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Zarar Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacaklar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçinde İntikal (+)
Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+)
Diğer Donuk.Alacak Hesaplarına Çıkış(-)
Dönem İçinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Kurumsal ve Ticari Krediler
Bireysel Krediler
Kredi Kartları
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi

(iii) Aşağıdaki tablo kullanılarak yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler:

III. Grup IV. Grup V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karşılık (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi

 

(iv) Aşağıdaki tablo kullanılarak donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi:

III. Grup: IV. Grup: V. Grup
Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar
Cari Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)
Önceki Dönem (Net)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net)
Bankalar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Bankalar (Net)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt)
Özel Karşılık Tutarı (-)
Diğer Kredi ve Alacaklar (Net)

 

11) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları.

12) Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar.

g) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin aşağıdaki açıklamalar:

1) Net değerleriyle ve karşılaştırmalı olacak şekilde, repo işlemlerine konu olanlar ve teminata verilen /bloke edilenlere ilişkin bilgiler.

2) Aşağıdaki tablo kullanılarak vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Kamu Borçlanma Senetleri
Toplam

3) Aşağıdaki tablo kullanılarak vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri
Borsada İşlem Görenler
Borsada İşlem Görmeyenler
Değer Azalma Karşılığı (-)
Toplam

                4) Aşağıdaki tablo kullanılarak vadeye kadar elde tutulacak yatırımların yıl içindeki hareketleri:

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başındaki Değer
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
Yıl İçindeki Alımlar
Satış ve İtfa Yoluyla Yolu ile Elden Çıkarılanlar
Değer Azalışı Karşılığı (-)
Dönem Sonu Toplamı

ğ) İştirakler hesabına ilişkin aşağıdaki bilgiler (net):

1) Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ve ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca konsolide edilmeyen iştirak varsa konsolide edilmeme sebepleri.

2) Aşağıdaki tablolar kullanılarak konsolide edilmeyen iştiraklere ilişkin bilgiler:

Unvanı Adres (Şehir/ Ülke) Bankanın Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%) Banka Risk Grubu Pay Oranı (%)
1
2
3

Aktif Toplamı Özkaynak Sabit Varlık Toplamı Faiz Gelirleri Menkul Değer Gelirleri Cari Dönem Kâr/Zararı Önceki Dönem Kâr/Zararı Gerçeğe Uygun Değeri
1
2
3

3) Aşağıdaki tablolar kullanılarak konsolide edilen iştiraklere ilişkin aşağıdaki bilgiler:

Unvanı Adres(Şehir/ Ülke) Bankanın Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı(%) Diğer Ortakların Pay Oranı (%)
1
2
3

Aktif Toplamı Özkaynak Sabit Varlık Toplamı Faiz Gelirleri Menkul Değer Gelirleri Cari Dönem Kâr/Zararı Önceki Dönem Kâr/Zararı Gerçeğe Uygun Değer
1
2
3

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)

4) Aşağıdaki tablo kullanılarak konsolide edilen iştiraklere ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali İştirakler

 

5) Aşağıdaki tablo kullanılarak borsaya kote konsolide edilen iştirakler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler
Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler

 

h) Bağlı ortaklıklara ilişkin aşağıdaki bilgiler (Net):

1) Önemli büyüklükteki bağlı ortakların;

(i) Tüm özkaynak kalemleri ile bunların unsurlarının temel özelliklerine ilişkin özet bilgiler,

(ii) Tüm pozitif kalemler ve indirim kalemleri hakkında ayrı bir açıklama ile ana sermaye tutarı,

(iii) Katkı sermaye ile özkaynakların toplam tutarı,

(iv) Sermayeden indirilen tutarlar ve sınırlamalar sonrası net toplam kullanılabilir özkaynak tutarı,

                (v) İçsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci kapsamında içsel sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler açısından yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan yaklaşımın bir özeti ile risk sınıflarının her biri için risk ağırlıklı tutarların % 8’i,

                açıklanır.

 

2) Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ ve ilgili Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca konsolide edilmeyen bağlı ortaklık varsa konsolide edilmeme sebepleri ve asgari sermaye yükümlülüğüne tabi olmaları halinde söz konusu yükümlülüğe ulaşmak için ihtiyaç duydukları toplam özkaynak tutarı:

3) Aşağıdaki tablolar kullanılarak konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Unvanı Adres (Şehir/ Ülke) Bankanın Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı (%) Banka Risk Grubu Pay Oranı (%)
1
2
3

Aktif Toplamı Özkaynak Sabit Varlık Toplamı Faiz Gelirleri Menkul Değer Gelirleri Cari Dönem Kâr/Zararı Önceki Dönem Kâr/Zararı Gerçeğe Uygun Değeri İhtiyaç Duyulan Özkaynak Tutarı
1
2
3

4) Aşağıdaki tablolar kullanılarak konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin aşağıdaki bilgiler açıklanır.

Unvanı Adres(Şehir/ Ülke) Bankanın Pay Oranı-Farklıysa Oy Oranı(%) Diğer Ortakların Pay Oranı (%)
1
2
3

Aktif Toplamı Özkaynak Sabit Varlık Toplamı Faiz Gelirleri Menkul Değer Gelirleri Cari Dönem Kâr/Zararı Önceki Dönem Kâr/Zararı Gerçeğe Uygun Değer
1
2
3

Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı Değeri
Dönem İçi Hareketler
Alışlar
Bedelsiz Edinilen Hisse Senetleri
Cari Yıl Payından Alınan Kâr
Satışlar
Yeniden Değerleme Artışı
Değer Azalma Karşılıkları
Dönem Sonu Değeri
Sermaye Taahhütleri
Dönem Sonu Sermaye Katılma Payı (%)

5) Aşağıdaki tablo kullanılarak konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin sektör bilgileri ve bunlara ilişkin kayıtlı tutarlar:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Faktoring Şirketleri
Leasing Şirketleri
Finansman Şirketleri
Diğer Mali İştirakler

 

6) Aşağıdaki tablo kullanılarak borsaya kote konsolide edilen bağlı ortaklıklar:

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtiçi Borsalara Kote Edilenler
Yurtdışı Borsalara Kote Edilenler

 

ı) Birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin aşağıdaki bilgiler:

1) Aşağıdaki tablo kullanılarak birlikte kontrol edilen ortaklıklara (iş ortaklıklarına) ilişkin bilgiler:

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Ana Ortaklık Bankanın Payı Grubun Payı Dönen Varlık Duran Varlık Uzun Vadeli Borç Gelir Gider
Toplam

2) Konsolide edilmeyen birlikte kontrol edilen ortaklığın (iş ortaklığının) konsolide edilmeme nedenleri ile ana ortaklık bankanın konsolide olmayan finansal tablolarında, birlikte kontrol edilen ortaklıkların (iş ortaklıklarının) muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntem.

i) Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (net).

j) Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin aşağıdaki pozitif farklar tablosu:

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Toplam

k) Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar.

l) Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar.

m) Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar.

n) Bulunması halinde ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar.

o) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar.

ö) Bilançonun diğer aktifler kalemi, nazım hesaplarda yer alan taahhütler hariç bilanço toplamının % 10’unu aşıyor ise bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları da dahil olmak üzere diğer aktiflere ilişkin bilgiler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Pasif Kalemlere İlişkin Açıklamalar

Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar

Madde 17- (1) Ana ortaklık bankalarca, konsolide bilançonun pasif kalemlerine ilişkin yapılacak açıklamalara ilave olarak, Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılacak açıklamalar bu bölümde düzenlenir.

(2) Konsolide bilançonun pasif kalemleri kapsamında aşağıdaki bilgiler açıklanır:

a) Mevduat/toplanan fonlar bakımından aşağıdaki bilgiler;

1) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak mevduatın/ toplanan fonların vade yapısına ilişkin bilgiler:

i) Mevduat bankaları için:

Cari Dönem Vadesiz 7 Gün İhbarlı 1Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve Üstü Birikimli Mevduat Toplam
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam

Önceki Dönem Vadesiz 7 Gün İhbarlı 1Aya Kadar 1-3 Ay 3-6 Ay 6 Ay-1 Yıl 1 Yıl ve Üstü Birikimli Mevduat Toplam
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer. K
Resmi Kur. Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalar Mevduatı
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
Toplam

ii) Katılım bankaları için:

Cari Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 3 Aya Kadar 6 Aya Kadar 9 Aya Kadar 1 Yıla Kadar 1 Yıl ve Üstü Birikimli Katılma Hesabı Toplam
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kur.
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankası
Diğer
III. Katılma Hesapları-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kur.
Bankalar ve Katılım Bankası
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
VII. Özel Cari Hesaplar DiğerYP
Yurtiçinde Yer. Tüz K
Yurtdışında Yer Tüz
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer- YP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kur.
Bankalar ve Katılım Bankaları
IX.Kıymetli Maden DH
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Toplam (I+II+…..+IX+X+XI)

Önceki Dönem Vadesiz 1 Aya Kadar 3 Aya Kadar 6 Aya Kadar 9 Aya Kadar 1 Yıla Kadar 1 Yıl ve Üstü Birikimli Katılma Hesabı Toplam
I. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
II. Katılma Hesapları Gerçek Kişi Ticari Olmayan-TP
III. Özel Cari Hesap Diğer-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kur
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankası
Diğer
III. Katılma Hesapları-TP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kur.
Bankalar ve Katılım Bankası
V. Özel Cari Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
VI. Katılma Hesabı Gerçek Kişi Ticari Olmayan YP
VII. Özel Cari Hesaplar DiğerYP
Yurtiçinde Yer. Tüz K
Yurtdışında Yer Tüz
Bankalar ve Katılım Bankaları
TCMB
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
Katılım Bankaları
Diğer
VIII. Katılma Hesapları Diğer- YP
Resmi Kuruluşlar
Ticari Kuruluşlar
Diğer Kuruluşlar
Ticari ve Diğer Kur.
Bankalar ve Katılım Bankaları
IX.Kıymetli Maden DH
X. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
XI. Katılma Hesapları Özel Fon Havuzları-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtdışında Yer.K
Toplam (I+II+…..+IX+X+XI)

                2) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak sigorta kapsamında bulunan tasarruf mevduatına/katılım fonuna ilişkin olarak sigorta limitini aşan tutarlar:

i) Mevduat bankaları için sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Kapsamında Bulunan Sigorta Limitini Aşan
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Tasarruf Mevduatı
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH
Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ.H.
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk.Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigorta Tabi Hesaplar

 

                ii) Katılım bankaları için sigorta kapsamında bulunan ve sigorta limitini aşan gerçek kişilerin ticari işlemlere konu olmayan özel cari ve katılma hesaplarına ilişkin bilgiler:

Sigorta Kapsamında Bulunan Sigorta Limitini Aşan
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Gerçek Kişilerin Ticari İşlemlere Konu Olmayan Özel Cari ve Katılma Hesapları
Türk Parası Cinsinden Hesaplar
Yabancı Para Cinsinden Hesaplar
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar
Kıyı Bnk. Blg. Şubelerde Bulunan Yabancı Merci. Sigorta Tabi Hesap

 

3) Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatı/ gerçek kişilerin ticari işlemlere konu olmayan özel cari ve katılma hesapları, merkezin bulunduğu ülkede sigorta kapsamında ise bu duruma ilişkin bilgiler.

4) Sigorta kapsamında bulunmayan tutarlara ilişkin aşağıdaki bilgiler:

i) Aşağıdaki tabo kullanılarak sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin mevduatı:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait

Mevduat ile Diğer Hesaplar

Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları

ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile

Diğer Hesaplar

26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan

Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar

Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan

Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat

 

                ii) Aşağıdaki tablo kullanılarak sigorta kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin katılım fonları:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
Yurtdışı Şubelerde Bulunan Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar
Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait

Katılım Fonu ile Diğer Hesaplar

Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları

ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Katılım Fonu ile

Diğer Hesaplar

26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK’nın 282 nci Maddesindeki Suçtan

Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Katılım Fonu ile

Diğer Hesaplar

Türkiye’de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan

Katılım Bankalarında Bulunan Katılım Fonları

b) Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin aşağıdaki negatif farklar tablosu:

 

Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlarr Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam

c) Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin aşağıdaki bilgiler:

1) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin genel bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam

2) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankalar alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam

           

3) Yükümlülüklerin yoğunlaştığı alanlar fon sağlayan müşteriler, sektör grupları veya risk yoğunlaşmasının görüldüğü diğer kriterler esas alınarak bankanın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar.

ç) Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları.

                d) Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net).

e) Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin aşağıdaki negatif farklar tablosu:

 

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı

                f) Karşılıklara ilişkin aşağıdaki açıklamalar:

                1) İlgili olduğu banka türü esas alınarak ve aşağıdaki tablolar kullanılarak genel karşılıklara ilişkin bilgiler:

                (i) Mevduat ile kalkınma ve yatırım bankaları için:

Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
–          Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
–          Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer

(ii) Katılım bankaları için:

Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam)
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
I. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar (Toplam)
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
II. Grup Kredi ve Alacaklardan Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
Katılma Hesapları Payı
Kurum Payı
Diğer
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
Diğer

2) Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacakları anapara kur azalış karşılıkları.

3) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları.

4) Diğer karşılıklara ilişkin aşağıdaki bilgiler:

(i) Aşağıdaki tablo kullanılarak muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler.

Cari Dönem Önceki Dönem
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar

(ii) Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan alt hesapların isim ve tutarları.

g) Vergi borcuna ilişkin aşağıdaki açıklamalar:

1) Cari vergi borcuna ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılır:

(i) Vergi karşılığına ilişkin bilgiler:

(ii) Aşağıdaki tablo kullanılarak ödenecek vergilere ilişkin bilgiler:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer
Toplam

 

                (iii) Aşağıdaki tablo kullanılarak primlere ilişkin bilgiler:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
İşsizlik Sigortası-Personel
İşsizlik Sigortası–İşveren
Diğer
Toplam

 

2) Bulunması halinde ertelenmiş vergi borcuna ilişkin açıklamalar.

 

                ğ) Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler.

h) Bankanın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin detaylı açıklamalar ile aşağıdaki tablo kullanılarak sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler:

 

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Yurtiçi Bankalardan
Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Diğer Kuruluşlardan
Toplam

                ı) Özkaynaklara ilişkin aşağıdaki bilgiler:

                1) Aşağıdaki tablo kullanılarak ödenmiş sermayenin gösterimi:

Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı

               

                2) Aşağıdaki tablo kullanılarak ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı:

Sermaye Sistemi Ödenmiş Sermaye Tavan

                3) Aşağıdaki tablo kullanılarak cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler:

 

Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Artırıma Konu Edilen Kar Yedekleri Artırıma Konu Edilen Sermaye Yedekleri

 

                4) Aşağıdaki tablo kullanılarak cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler:

 

Menkul Değerler Değer Art.F. Maddi ve Maddi Olmayan Duran

Varlıklar Yeniden Değ.Değer Art.

İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve

Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş

Ort.) Bedelsiz Hisse Sen.

Diğer

5) Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar.

6) Ana ortaklık bankanın gelirleri, kârlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, özkaynak üzerindeki tahmini etkileri.

7) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler.

8) Aşağıdaki tablo kullanılarak menkul değerler değer artış fonuna ilişkin aşağıdaki bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan (İş Ortaklıklarından)
Değerleme Farkı
Kur Farkı
Toplam

                i) Azınlık paylarına ilişkin açıklamalar.

ALTINCI BÖLÜM

Nazım Hesaplara İlişkin Açıklamalar

Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar

Madde 18- (1) Ana ortaklık bankalarca, konsolide bilançonun nazım hesap kalemlerine ilişkin yapılacak açıklamalara ilave olarak, Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılacak açıklamalar bu bölümde düzenlenir.

(2) Konsolide bilançonun nazım hesap kalemleri kapsamında aşağıdaki bilgiler açıklanır:

a) Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin aşağıdaki bilgiler;

1) Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı,

2) Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı:

(i) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler.

(ii) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler.

3) Gayrinakdi krediler kapsamında;

(i) Aşağıdaki tablo kullanılarak gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:

Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam

                               (ii) Aşağıdaki tablo kullanılarak gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP (%) YP (%) TP (%) YP (%)
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam

(iii) Aşağıdaki tablo kullanılarak I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler :

 

I inci Grup II nci Grup
TP YP TP YP
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler

b) Türev işlemlere ilişkin açıklamalar.

c) Kredi türevlerine ve bunlardan dolayı maruz kalınan risklere ilişkin açıklamalar.

ç) Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar.

d) Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Gelir Tablosuna İlişkin Açıklamalar

Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar

Madde 19- (1) Ana ortaklık bankalarca, konsolide gelir tablosu kalemlerine ilişkin yapılacak açıklamalara ilave olarak, Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılacak açıklamalar bu bölümde düzenlenir.

(2) Konsolide gelir tablosu kalemleri kapsamında aşağıdaki bilgiler açıklanır:

                a) Faiz gelirleri kapsamında;

                1) Aşağıdaki tablo kullanılarak kredilerden alınan faiz gelirlerine* ilişkin bilgiler**:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Kredilerden Alınan Faizler*
Kısa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler

*Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon gelirlerini de içermektedir.

**Katılım bankaları için alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler

                2) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankalardan alınan faiz gelirlerine* ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
T.C. Merkez Bankasından
Yurtiçi Bankalardan
Yurtdışı Bankalardan
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
Toplam

*Katılım bankaları için alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler

                3) Aşağıdaki tablo kullanılarak menkul değerlerden alınan faizlere* ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam

*Katılım bankaları için alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler

                4) Aşağıdaki tablo kullanılarak iştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine* ilişkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Faizler*

*Katılım bankaları için alınan kar payı gelirine ilişkin bilgiler

                b) Faiz giderleri kapsamında;

                1) Aşağıdaki tablo kullanılarak kullanılan kredilere verilen faizlere* ilişkin bilgiler**:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
Bankalara
T.C. Merkez Bankasına
Yurtiçi Bankalara
Yurtdışı Bankalara
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam

* Nakdi kredilere ilişkin ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.

** Katılım bankaları için verilen kar payı giderine ilişkin bilgiler

                2) Aşağıdaki tablo kullanılarak iştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine* ilişkin bilgiler :

Cari Dönem Önceki Dönem
İştirak ve Bağlı Ortaklıklara Verilen Faizler*

*Katılım bankaları için verilen kar payı giderine ilişkin bilgiler

                3) Aşağıdaki tablo kullanılarak ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere* ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
TP YP TP YP
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

*Katılım bankaları için verilen kar payı giderine ilişkin bilgiler

                4) Mevduat ve katılma hesapları bakımından;

                (i) Aşağıdaki tablo kullanılarak mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi:

Hesap Adı Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat
1 Aya Kadar 3 Aya Kadar 6 Aya Kadar 1 Yıla Kadar 1Yıldan Uzun Birikimli Mevduat Toplam
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Toplam
Yabancı Para
DTH
Bankalar Mevduatı
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden D.Hs.
Toplam
Genel Toplam

(ii) Aşağıdaki tablo kullanılarak katılma hesaplarına ödenen kar paylarının vade yapısına göre gösterimi:

Katılma Hesapları
Hesap Adı 1 Aya Kadar 3 Aya Kadar 6 Aya Kadar 9 Aya Kadar 1 Yıla Kadar 1 Yıldan Uzun Birikimli KatılmaHesabı Toplam
Türk Parası
Özel Cari Hesap ve Katılma Hesapları Aracılığı ile Bankalardan Toplanan Fonlar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluş. Katılma Hs.
Ticari Kuruluş. Katılma Hs.
Diğer Kuruluş. Katılma Hs.
Toplam
Yabancı Para
Bankalar
Gerçek Kişilerin Ticari Olmayan Katılma Hs.
Resmi Kuruluş. Katılma Hs.
Ticari Kuruluş. Katılma Hs.
Diğer Kuruluş. Katılma Hs.
Kıymetli Maden Depo Hs.
Toplam
GenelToplam

c) Aşağıdaki tablo kullanılarak temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar:

Cari Dönem Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Diğer
Toplam

ç) Aşağıdaki tablo kullanılarak ticari kar/zarara ilişkin açıklamalar (Net):

Cari Dönem Önceki Dönem
Kar
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemlerden Kar
Kambiyo İşlemlerinden Kar
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemlerinden Zarar

d) Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar. Yeni gelişmeleri içeren ve bankanın gelirlerini önemli ölçüde etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler, gelirlerin etkilenme boyutu da belirtilerek açıklanır.

                e) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankaların kredi ve diğer alacaklarına ilişkin değer düşüş karşılıkları:

Cari Dönem Önceki Dönem
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Tahsili Şüpheli Ücret Komisyon ve Diğer Alacaklar*
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşme Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Men. Değ. Değer Düşüş Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Toplam

*Katılım bankalarınca doldurulacak

                f) Aşağıdaki tablo kullanılarak diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler:

Cari Dönem Önceki Dönem
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Toplam

g) Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zararına ilişkin açıklama.

ğ) Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama.

h) Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler dönem net kar/zararına ilişkin açıklama.

ı) Net dönem kar/zararına ilişkin aşağıdakileri de içerecek şekilde yapılacak açıklama:

                1) Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı.

                2) Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde yapılacak açıklama.

                3) Aşağıdaki tablo kullanılarak azınlık paylarına ait kâr/zarar :

Cari Dönem Önceki Dönem
Azınlık Paylarına Ait Kâr/Zarar

i) Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu kalemlerin en az %20’sini oluşturan alt hesaplar gösterilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Açıklamalar

Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar

MADDE 20- (1) Türkiye Muhasebe Standartları gereği özkaynak değişim tablosuna ilişkin yapılacak açıklamalar tabloda yer alan kalemlerin sıralaması dikkate alınarak bankalarca bu bölümde yapılır.

Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar

MADDE 21- (1) Türkiye Muhasebe Standartları gereği nakit akış tablosuna ilişkin yapılacak açıklamalar tabloda yer alan kalemlerin sıralaması dikkate alınarak bankalarca bu bölümde yapılır.

(2) Nakit akış tablosunda yer alan “diğer” kalemleri ve “döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi” kalemine ilişkin açıklamalar yapılır.

Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar

MADDE 22- (1) Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler belirtilir. Bu açıklamalara ilave olarak, dahil olunan risk grubuna ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılacak açıklamalar bu bölümde düzenlenir.

a) Cari Dönem:

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz* ve Komisyon Gelirleri

* Katılım bankaları için kar payı

b) Önceki Dönem:

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz* ve Komisyon Gelirleri

* Katılım bankaları için kar payı

c) Bankanın dahil olduğu risk grubu kapsamında;

1) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankanın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata* ilişkin bilgiler:

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
Mevduat * Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı
Dönem Sonu
Mevduat Faiz Gideri**

* Katılım bankaları için özel cari ve katılma hesapları

** Katılım bankaları için katılma hesapları kar payı gideri

2) Aşağıdaki tablo kullanılarak bankanın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler:

 

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar

                Bankanın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar

MADDE 23- (1) Bankanın yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilciliklerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler açıklanır:

Sayı Çalışan Sayısı
Yurtiçi şube
Bulunduğu Ülke
Yurtdışı temsilcilikler 1-
2-
3-
Aktif Toplamı Yasal Sermaye
Yurtdışı şube 1-
2-
3-
Kıyı Bnk. Blg. Şubeler 1-
2-
3-

 

(2) Bankanın yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açması, kapatması, organizasyonunu önemli ölçüde değiştirmesi durumunda konuya ilişkin açıklama yapılır.

Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar

MADDE 24- (1) Banka, kamuya açıklayacağı finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlara ilaveten bu Tebliğ kapsamında düzenlenen finansal tablolar hakkında ilgili düzenlemelere göre hazırlanan bağımsız denetim raporunu açıklamak zorundadır.

(2) Bağımsız denetçi, söz konusu finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotları yeterli bulmaz ise, bu hususu gerekçeleriyle belirtmek suretiyle bu Tebliğ kapsamında oluşturulan açıklama ve dipnotların düzenini bozmadan ilave açıklama ve/veya dipnotlar oluşturur.

Ara dönem finansal raporlama

MADDE 25- (1) Bankalar, ara dönem finansal tablolarını ve bunların açıklama ve dipnotlarını, Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, bu Tebliğ eklerinde belirlenen şekil ve içerikte hazırlamak zorundadır.

(2) Ara dönem finansal raporlamaya ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde bu Tebliğde yer alan hususlardan aşağıda sıralananlar Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenlenecek ara dönem mali tabloların açıklama ve dipnotlarında yer alır:

a) Muhasebe politikalarına ilişkin olarak 5 nci ve 6 ncı maddelerde yer alan bilgiler,

b) (Değişik:RG-26/4/2014-28983) Mali bünyeye ilişkin olarak 7 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan ilgili dönemin konsolide ve konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ve özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler, özkaynak hesaplamasında geçici uygulamaya tabi unsurlara ilişkin bilgiler ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan piyasa riskine ilişkin açıklama ve (a) bendinde yer alan tablo, 11 inci maddede yer alan kur riski, 12 nci maddede yer alan faiz oranı riskine, 12/A maddesinde yer alan bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine, 12/B maddesinde yer alan bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riskine, 13 üncü maddede yer alan likidite riskine, 13/A maddesinde yer alan menkul kıymetleştirme pozisyonlarına, 13/B maddesinde yer alan kredi riski azaltım tekniklerine ve 13/C maddesinde yer alan risk yönetim hedef ve politikalarına ilişkin bilgiler,

c) Aktif kalemlere ilişkin olarak 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının; (a), (b), (c), (d), (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j), (m) ve (o) bentleri ile aynı fıkranın; (ç) bendinin sadece bankalar hesabına ilişkin bilgileri ve (f) bendinin (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentleri,

ç) Pasif kalemlere ilişkin olarak 17 nci maddenin ikinci fıkrasının; (b), (ç), (d), (e), (g) ve (ı) bentleri ile aynı fıkranın; (a) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde ve (f) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan bilgiler,

d) Nazım hesaplara ilişkin olarak 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendi ile aynı bendin (3) numaralı alt bendinin (i) bendinde yer alan bilgiler,

e) Gelir tablosuna ilişkin olarak 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d), (e), (f), (ğ), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan bilgiler,

f) Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak 22 nci maddede yer alan bilgiler

açıklanır.

Diğer açıklamalar

MADDE 26- (1) Ana ortaklık bankanın faaliyetiyle ilgili olan, ancak bu Tebliğin önceki bölümleriyle ilişkili olmayan hususlara ilişkin gerekli görülen açıklama ve dipnotlar bu bölümde yer alır.

(2) Ana ortaklık banka, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak tablolardan herhangi birisine ilişkin açıklanacak bilgisinin bulunmaması halinde boş tabloları yayımlamaz. Söz konusu tablolar madde, fıkra, bent ve alt bent numaraları ile başlıkları belirtilerek açıklanır.

(3) 8/11/2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmayan banka her raporlama dönemi itibarıyla bu durumu ayrıca beyan eder.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 27- (1) 10/2/2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen düzenlemeye yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Tablolarda yer alan geçmiş dönem verilerine ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmelikte yer alan tablolarda istenilen geçmiş döneme ait veriler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1 yıllık süre için doldurulmaz.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Tebliğ 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2012 28337
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 26/3/2014 28983
2.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.