BANKALARA DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26333

BANKALARA DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 15, 34, 36 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

 1. a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
 2. b) Değerleme kuruluşu: Bu Yönetmelik uyarınca bankalara değerleme hizmeti veren kuruluşu,
 3. c) Denetçi: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 347 nci maddesi  uyarınca teşkil olunan denetçiyi,

ç) Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kuruluşları,

 1. d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
 2. e) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kontrolü,
 3. f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
 4. g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ğ) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı,

 1. h) Gerçeğe uygun değer: Bir varlık veya yükümlülüğün organize piyasalarda işlem gördüğü değeri, böyle bir organize piyasa bulunmaması veya organize piyasada bu değerin oluşmaması durumunda ilgili varlığın el değiştirmesine ya da yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin olarak bilgili ve istekli tarafların karşılıklı pazarlık ortamında muvazaadan ari olarak birbirlerine teklifte bulunacakları değeri

ı) (Ek:RG-29/09/2007-26658) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme uzmanı: Değerleme kuruluşu tarafından değerleme yapmak üzere istihdam edilen, en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim görmüş, bankacılık, bağımsız denetim, sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik de dahil olmak üzere değerleme konularında en az üç yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olan kişileri,

 1. i) (Ek:RG-29/09/2007-26658) Yönetici: Değerleme kuruluşunda genel müdür, genel müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu unvanları haiz olmamakla birlikte yetki ve görevleri itibariyle bu pozisyonlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan personeli

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Kavramlar

Değerleme hizmeti

MADDE 4 – (1) Değerleme hizmeti, bankaların;

 1. a) Organize piyasalarda işlem görmeyen ya da herhangi bir nedenle gerçeğe uygun değeri belirlenemeyen,

1) Bilançolarında kayıtlı varlıklarının ve yükümlülüklerinin,

2) Kredileri ve diğer alacaklarına ilişkin olarak aldıkları teminatların,

3) Taraf oldukları sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin,

 1. b) Birleşme, bölünme veya hisse değişimine konu olan paylarının ya da varlık ve yükümlülüklerinin,
 2. c) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışındaki işlemlerden kaynaklanan gelir ya da giderlerinin

belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız olarak belirlenmesidir.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak değerlemelerde, ilgisine göre, Türkiye Muhasebe Standartlarında ve 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğde belirtilen değerlemeye ilişkin hükümler esas alınır.

Bağımsızlık

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) (1) Bağımsızlık, değerleme kuruluşlarının, ortaklarının, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile yöneticilerinin, denetçilerinin ve değerleme uzmanlarının bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık içinde yürütmelerini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar bütünüdür.

(2) Değerleme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri ile denetçileri ve (Değişik ibare:RG-14/8/2012-28384) değerleme uzmanları;

 1. a) Değerleme faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir menfaat ilişkisinden uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, değerleme faaliyeti sonucunda ulaştıkları görüşlerini, kendilerinin ya da başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin açıklamak zorundadırlar.
 2. b) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) Değerleme hizmeti verilen bankaların, bunların doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklarının ve bankayı kontrol eden ortakların yönetimi ile ilgili karar alma sürecine katılamaz ve bunlarla doğrudan veya dolaylı ortaklık ya da piyasa koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde borç-alacak ve kredi ilişkisine giremez veya bunlarda yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alamaz, yönetim hizmeti veremezler.
 3. c) Üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşlerinin, ortağı, yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı olduğu veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan yönetici oldukları bankalara ilişkin değerleme faaliyetinde bulunamazlar.

ç) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) Değerleme hizmetinin verilmesinden önceki iki yıl içinde değerleme hizmeti verilen bankada veya bankanın nitelikli paya sahip olduğu ortaklıklarda görev alan kişiler olamaz, gelecek iki yıl içerisinde bunlarda her ne unvan altında olursa olsun görev alamaz ve yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamaz.

 1. d) (Mülga:RG-29/09/2007-26658)

(3) (Ek:RG-14/8/2012-28384) (1) İkinci fıkranın (ç) bendi değerleme uzmanları açısından sadece kendilerinin değerleme hizmeti verdikleri bankalar ile bu bankaların nitelikli paya sahip olduğu ortaklıklar ile sınırlı olmak üzere uygulanır.

(4) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) (1) Değerleme kuruluşu ile değerleme kuruluşunun hukuki bağlantısı bulunan yurt içindeki veya yurt dışındaki değerleme kuruluşunun, değerleme hizmeti verilen banka, bankanın ortakları ya da, bankanın doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıklar ile doğrudan veya dolaylı ortaklık ya da piyasa koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde kredi veya borç-alacak ilişkisine girilmiş olunmaması ya da değerleme faaliyetinin etkin bir şekilde yapılmasını engelleyen herhangi bir menfaat ilişkisinin bulunmaması zorunludur.

(5) (Ek:RG-29/09/2007-26658) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) (1) Kurulca bağımsız denetimin yanı sıra 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaçı ya da tümü için değerleme hizmeti vermeye yetkilendirilmiş bir kuruluşun değerleme uzmanları, aynı bankada bağımsız denetim faaliyetinde görevlendirilemez.

Bağımsızlığın ortadan kalkması

MADDE 6 – (1) Değerleme kuruluşunun:

 1. a) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri ile denetçileri veya değerleme uzmanları ile bunların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımlarının ya da eşlerinin değerleme sözleşmesinde öngörülenler dışında bankadan veya Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen bankanın dahil olduğu risk grubundan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat sağlaması veya menfaat sağlayacakları teklif veya vaadinde bulunması ve bu durumun ilgili kişilerce ivedi olarak Kuruma bildirilmesini teminen 8 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca değerleme kuruluşunun yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üyeye bildirmemiş olması,
 2. b) Geçmiş dönemlere ilişkin değerleme hizmeti ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın banka tarafından ödenmemiş veya alacak davası açılmamış olması ya da değerleme kuruluşuna sözleşmede kararlaştırılan tutarın üzerinde sonradan bir ödeme yapıldığının ortaya çıkması,
 3. c) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme hizmeti ücretinin, değerleme sonuçları ile ilgili şartlara, değerleme faaliyetinin süresine veya önceden kararlaştırılmış bir değerleme tahminine bağlanmış olması ya da değerleme hizmetinin tamamlanmasından sonra belirlenmesi

halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir.

Mesleki özen ve titizlik

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme kuruluşları, kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve değerleme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı değerleme faaliyetlerini kabul edemezler.

(2) (Değişik birinci cümle:RG-14/8/2012-28384) Değerleme uzmanı, değerleme hizmetinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve raporun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadır. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir değerleme kuruluşu personelinin aynı koşullar altında ayrıntılara ve bulgulara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.

Kalite güvence sistemi

MADDE 8 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) (Değişik birinci cümle:RG-14/8/2012-28384) Değerleme kuruluşları, kendisinin, ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, yöneticileri ve denetçileri ile değerleme uzmanlarının bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uyumluluğunu, ilgili düzenlemelere uygunluğunu ve yapılan değerlemelerin güvenilirliğini teyit edecek bir kalite güvence sistemini kurmakla yükümlüdür. Kalite güvence sistemi, yeterli mali kaynaklara sahip olmalı ve değerleme sürecinden bağımsız bir yapıda oluşturulmalıdır.

(2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme kuruluşunun icrai görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye kalite güvence sisteminin işleyişinden sorumlu olarak görevlendirilir. Kalite güvence sisteminin işleyişinden sorumlu yönetim kurulu üyesinin 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen koşulları ve 3 üncü maddede tanımlanan değerleme uzmanının sahip olması gereken nitelikleri haiz olması şarttır. Değerleme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, denetçileri veya değerleme uzmanlarının bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığından bilgi sahibi olmaları halinde, bu durum Kuruma bildirilmesini teminen ivedi olarak kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesine bildirilir.

(3) Kurulca yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaçı ya da tümü için değerleme hizmeti vermeye de yetkilendirilmesi halinde, değerleme faaliyetlerine ilişkin ayrı bir kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve bu kapsamda kalite güvence sisteminden sorumlu olacak ve asgari üç kişiden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden en az birinin ikinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olması şarttır.

(4) Kalite güvence sistemi yılda bir kez gözden geçirilir ve söz konusu gözden geçirmenin kapsamı, değerleme kuruluşunun internet sitesinden kamuoyuna açıklanır.

(5) Kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyum düzeyi dikkate alınır.

 1. a) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Mesleki Gereklilikler: Değerleme kuruluşunun değerleme uzmanlarının 5, 6, 7, 9, 10 ve 20 ncimadde hükümlerine uygun davranması.
 2. b) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Mesleki Yeterlilik: Değerleme kuruluşunun değerleme uzmanlarının, sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olması.
 3. c) Görev Dağılımı: Değerleme çalışmasının gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi.

ç) Yönlendirme: Değerleme faaliyetinin istenen kalitede olabilmesini ve değerleme sonunda tam ve doğru bir görüş bildirilebilmesini teminen, yapılan işin her seviyede gözden geçirilmesi ve değerleme ile görevlendirilen personelin görevleri konusunda yönlendirilmesi.

 1. d) Görüş Alma: Gerekli görülen durumlarda, konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden görüş alınması.
 2. e) Görev kabulü ve devamlılık: Yeni görev kabulü için veya gelecek dönemlerde değerleme faaliyetine devam edilebilmesi için değerlendirme yapılması, yapılacak değerlendirmede bankanın durumunun özellikle bağımsızlık ilkelerine uygunluk ve verilecek hizmetin kapsam ve boyutu yönünden değerlendirilmesi.
 3. f) İzleme: Kalite güvence sisteminin ve işlevselliğinin izlenmesi.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerleme Kuruluşunun Yetkilendirilmesi

Yetkilendirilecek değerleme kuruluşlarında aranacak şartlar

MADDE 9 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların;

 1. a) Anonim şirket şeklinde kurulmuş ve hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,
 2. b) Esas sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konuları içerisinde değerleme hizmeti verebileceklerine ilişkin bir ibarenin bulunması veya ticaret unvanlarında değerleme ibaresinin bulunması,
 3. c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaçı ya da tümü için değerleme hizmetini verebilecek yönetim yapısına, yeterli sayı ve nitelikte personele, gerekli teknik donanıma, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

ç) Verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmeleri,

 1. d) Yurt içinde ya da yurt dışında değerleme yapma yetkilerinin iptal edilmemiş olması,
 2. e) Ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, yöneticilerinin ve denetçilerinin değerleme faaliyeti sırasında bağımsızlıklarının ortadan kalkması durumunda bankaya verilen değerleme hizmetinden çekileceğini taahhüt etmesi,
 3. f) Ortaklarının, (Değişik ibare:RG-14/8/2012-28384) kalite güvence sisteminin işleyişinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile değerleme uzmanının;

1) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Başka bir değerleme, bağımsız denetim veya derecelendirme kuruluşunda ortaklığının bulunmaması, yönetim kurulu başkanı veya üyesi, yönetici, denetçi, derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi ya da değerleme uzmanı sıfatı ile görev yapmaması,

2) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen nitelikleri haiz olması,

3) Yurt içinde veya yurt dışında bağımsız denetim, değerleme veya derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş kuruluşlarda yetki iptaline neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

 1. g) (Ek:RG-14/8/2012-28384) Kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesinin değerleme kuruluşunda icrai bir görevinin bulunmaması

şarttır.

(2) Değerleme kuruluşunun ortaklarının birinci fıkranın (f) bendine ilave olarak Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz ve tüzel kişi ortaklarının bulunması halinde de bu kapsamdaki ortaklarının ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması şarttır.

(3) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Yetkilendirilen değerleme kuruluşunun; değerleme uzmanlarının bağımsızlığa ilişkin 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen hususlar kapsamında taahhütte bulunmaları şarttır.

(4) Yurt içinde ya da yurt dışında değerleme yapma yetkilerinin iptal edilmesine sebep olan hususların giderilmiş ve yetkilerinin iade edilmiş olması durumunda değerleme kuruluşunun bu Yönetmelik kapsamında yeniden yetkilendirilmesi hususunda talepte bulunması halinde bu durum Kurulca yeniden değerlendirilir.

Yetki başvurusu sırasında gerekli olan bilgi ve belgeler

MADDE 10 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaçı ya da tümü için yetkilendirilmek isteyen değerleme kuruluşları, aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklendiği bir yazı ile Kuruma başvururlar:

 1. a) Değerleme kuruluşunun esas sözleşmesinin son halinin noter tasdikli örneği,
 2. b) Değerleme kuruluşunun merkezinin ve/veya şubelerinin adresleri,
 3. c) Değerleme kuruluşunun başvuru tarihindeki bilançosu,

ç) Yurt dışında bir değerleme kuruluşu ile hukuki bağlantısının bulunması durumunda, ilgili yurt dışı kuruluş ile yapılan sözleşmelerin yurt dışındaki kuruluş yetkililerince tasdik edilmiş kopyası,

 1. d) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ve ek-2’de yer alan örneğe uygun düzenlenecek yazılı taahhüt,
 2. e) Ortakların, (Değişik ibare:RG-14/8/2012-28384) kalite güvence sisteminin işleyişinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile değerleme uzmanının;

1) (Değişik:RG-14/1/2011-27815) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimlerini içeren ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek ayrıntılı öz geçmişleri ile 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu kişiler için kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri ve ikâmetgah belgeleri,

2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Başka bir değerleme, bağımsız denetim veya derecelendirme kuruluşunda ortaklığının bulunmadığına ve bulunmayacağına, yönetim kurulu başkanı ve üyesi, yönetici, denetçi, derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi ya da değerleme uzmanı olarak görev yapılmadığına ve yapılmayacağına, yurt içinde veya yurt dışında bağımsız denetim, değerleme veya derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş kuruluşlarda yetki iptaline neden olan faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olduğuna dair ek – 6’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları,

3) Değerleme konusu ile menfaat çatışması yaratacak ticari faaliyette bulunmayacaklarına dair ek-7’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları,

4) Arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,

 1. f) (Değişik ibare:RG-14/8/2012-28384) Değerleme uzmanının, (e) bendinde belirtilen belgelere ilave olarak;

1) 5 inci ve 6 ncı maddede belirtilen bağımsızlığı ortadan kaldıran hallerin ortaya çıkması durumunda bankaya verilen değerleme hizmetinden çekileceğine ilişkin ek-9’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları,

2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Lisans diplomalarının Kurumca onaylı örneği,

3) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Varsa değerleme konularına ilişkin olarak yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlardan aldıkları lisans veya sertifikanın Kurumca onaylı örneği,

 1. g) Ortakların (e) bendinde belirtilen belgelere ilave olarak, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmadıklarına ve konkordato ilan etmediklerine ilişkin ek-3’te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları ile Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda ya da tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat veya katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat veya katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olunmadığına veya kontrolün elinde bulundurulmadığına ilişkin ek-5’te yer alan örneğe uygun olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan alınacak belge,

ğ) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) 8 inci maddede yer alan hususlara uygun olarak oluşturulan ya da oluşturulacak olan kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesinin seçilmesine dair yönetim kurulu karar örneği ile bu üye hakkında, (e) bendinde belirtilen belgelere ilave olarak, birinci fıkranın (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerindeki belgeler ve oluşturulan ya da oluşturulması öngörülen kalite güvence sisteminin yapısına ve işleyişine ilişkin bilgiler,

 1. h) Yetki başvurusunda bulunulan değerleme hizmetinin konusu veya konuları ile bu kapsamda daha önce değerleme hizmeti verilmiş ise buna ilişkin bilgiler,

ı) Verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarına ilişkin beyan

 1. i) (Ek:RG-14/8/2012-28384) Değerleme kuruluşunun yurt içinde ya da yurt dışında değerleme yapma yetkisinin iptal edilmemiş olduğuna dair EK-10’da yer alan örneğe göre düzenlenecek yazılı beyanı,
 2. j) (Ek:RG-14/8/2012-28384) Kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyesinin değerleme kuruluşunda icrai bir görevinin bulunmadığına dair EK-11’de yer alan örneğe göre düzenlenecek yazılı beyanı

eklenir.

(2) Yetkilendirilecek değerleme kuruluşunun varsa tüzel kişi ortaklarının, ortaklık yapılarını gösteren belgeler de Kuruma gönderilir.

(3) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Kurulca yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşunca 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların birkaçı ya da tümü için değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilme talebinde bulunulması halinde, birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bendinde yer alan bilgi ve belgeler ile kalite güvence sisteminin isleyişinden sorumlu yönetim kurulu üyesine ilişkin birinci fıkranın (e) bendi ile (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan bilgi ve belgeler ve değerleme uzmanlarına ilişkin ise birinci fıkranın (e) ve (f) bendinde yer alan bilgi ve belgeler Kuruma gönderilir.

(4) Kurum, başvuruların değerlendirilmesi sırasında ek bilgi ve belge isteyebilir. Kurumca eksikliği tespit edilen veya ek olarak istenen bilgi ve belgeler, yetki başvurusunda bulunan değerleme kuruluşuna yazılı olarak bildirilir.

(5) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerden istenilen belgelerin bu kişilerin yerleşik olduğu ülkede kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem olmaması nedeniyle temin edilememesi durumunda, bu durumun ilgili ülkenin yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi zorunludur.

(6) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca ve Türkiye’nin o ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

Değerleme yapma yetkisinin verilmesi

MADDE 11 – (1) Değerleme kuruluşunun yetkilendirme başvurusunda bulunduğu değerleme konusu ya da konularına ilişkin yeterliliği dikkate alınarak Kurumca değerlendirme yapılır. Kurulca uygun görülecek değerleme kuruluşları bu Yönetmelik kapsamında değerleme faaliyeti yapabilmeleri hususunda yetkilendirilir. Yetkilendirilen değerleme kuruluşları Kurumun internet sayfasında kamuoyuna duyurulur.

(2) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca faaliyet gösterdikleri alanlara ilişkin Kuruma beyanda bulunmuş olmaları ya da Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca Kurulca yetkilendirilmiş olmaları kaydıyla, kalkınma ve yatırım bankaları, 4 üncü madde çerçevesinde şirket değerlemesi yapmaya yetkilendirilmiş kabul edilir ve bu kapsamdaki faaliyetleri hakkında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. (Değişik ikinci ve üçüncü cümle:RG-14/8/2012-28384) Kalkınma ve yatırım bankasında kalite güvence sisteminin işleyişinden denetim komitesi sorumludur. Bir bağımsız denetim kuruluşunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların birkaçı ya da tümü için değerleme hizmeti vermeye de Kurulca yetkilendirilmesi halinde, bu nitelikteki kuruluşlar için ayrıca bir hüküm bulunmaması durumunda, bu Yönetmelikte geçen değerleme kuruluşu ile değerleme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerleme uzmanına ilişkin hükümler söz konusu bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerleme faaliyetinde bulunan personeli için de uygulanır. Yönetmelikte geçen değerleme kuruluşu ile değerleme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerleme faaliyeti ile iştigal eden personeline ilişkin hükümler söz konusu bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerleme faaliyetinde bulunan personeli için de uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerleme Faaliyeti

Değerleme hizmetinin alınması

MADDE 12 – (1) 4 üncü madde kapsamındaki bir konu ile ilgili olarak Kanun ve Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değerlemeler veya Kurumca yapılan denetimlerde ya da Kurulca gerek görülmesi halinde talep edilecek değerlemeler ancak değerleme konusu hakkında Kurulca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarına yaptırılır. Değerleme yaptırılabilmesi için, banka yönetim kuruluna sunulmak üzere ilgili birim yöneticisi veya bağlı olduğu genel müdür yardımcısı tarafından değerleme kuruluşunun banka ile ilişkilerinde 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirlenen şekilde bağımsızlığı ortadan kaldıran hallerin bulunup bulunmadığını değerlendiren bir rapor düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bir nüshası banka denetim komitesine de verilecek rapora ilişkin yapılacak değerlendirme sonucunda banka yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde yetkili değerleme kuruluşu ile asgari olarak 13 üncü maddede belirlenen hususları içeren bir yazılı sözleşme düzenlenir.

(3) (Mülga:RG-14/8/2012-28384)

(4) Sözleşmede Kanun, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde, Kurum sözleşmenin tadilini ilgili banka ve değerleme kuruluşundan istemeye yetkilidir.

(5) (Ek:RG-14/8/2012-28384) Kurum bankaların bilanço içi veya dışı hesaplarda izledikleri varlık veya yükümlülükler için, belirlenecek bilanço dönemleri itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş bir değerleme kuruluşuna değerleme yaptırılmasını isteyebilir.

Sözleşmenin unsurları 

MADDE 13 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) Bankalar ile değerleme kuruluşları arasında imzalanacak sözleşmelerde asgari olarak aşağıdaki hususlara ilişkin hükümlerin yer alması zorunludur:

 1. a) Değerleme kuruluşunun unvanı ve merkez adresi,
 2. b) Değerleme hizmeti alacak bankanın unvanı ve merkez adresi,
 3. c) Değerleme hizmetinin konusu, kapsamı, amacı ve süresi, alınan hizmet karşılığı ödenecek ücret ile tarafların sorumlulukları ve yükümlülükleri,

ç) Bankaya değerleme hizmetini verecek personelin unvanı ile ad ve soyadları,

 1. d) Değerleme kuruluşunun verdiği değerleme hizmeti dolayısıyla doğabilecek zararların karşılanması amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacağı hususunun taahhüdü,
 2. e) Değerleme raporunun teslim edileceği tarih.

Değerleme raporu

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) Değerleme raporu, bankaya verilen değerleme hizmetinin sonucuna ilişkin olarak hazırlanan yazılı metindir. Değerleme raporunun değerleme kuruluşunda en az yüzde beş oranında paya sahip ve yönetim kurulunca değerleme raporunu imzalama yetkisi verilen bir ortak, kalkınma ve yatırım bankasında ilgili genel müdür yardımcısı ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların nitelikli paya sahip olduğu ya da kontrol ettiği değerleme kuruluşunda yönetim kurulunca belirlenecek yetkili kişi tarafından imzalanması zorunludur.

(2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Düzenlenen değerleme raporunun bir örneği, değerleme kuruluşunun yönetim kurulu veya yönetim kurulunun bu konuda yetkilendireceği kişilerce onaylanmasını müteakip bankanın ilgili birim yöneticisi veya bağlı olduğu genel müdür yardımcısına verilir. Değerleme kuruluşu, değerleme raporlarının bir örneğini en az on yıl süreyle kendi bünyesinde saklamak zorundadır. Değerleme raporlarının arşivlenen nüshalarının sıhhatlerinden şüpheye mahal verilmeyecek şekilde istenildiğinde yetkili kişilere teslim edilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve buna ilişkin sorumluluğun değerleme kuruluşlarında olması kaydıyla, değerleme kuruluşlarının evrak, belge, doküman, dosya ve kayıtlarının her türlü önlemin alındığı arşiv deposunda bu iş için geliştirilmiş özel bir yazılım ile her türlü olumsuzluğa karşı koruma ve arşiv hizmeti verme amacıyla imzalanmış sözleşme kapsamında arşiv kuruluşları bünyesinde muhafaza edilmesi mümkündür.

(3) Değerleme raporu ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde düzenlenir:

 1. a) Rapor bilgileri;

1) İçindekiler,

2) Başlık,

3) Raporun sunulduğu merci,

4) Raporun tarihi,

5) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerlemeyi yapan değerleme uzmanı veya uzmanlarının ad ve soyadları ile imzaları,

6) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) Değerleme raporunu imzalamaya yetkili kişinin adı ve soyadı ile imzası,

7) Değerleme tarihi,

8) Dayanak sözleşmenin düzenlenme tarihi,

 1. b) Değerleme kuruluşunu ve bankayı tanıtıcı bilgiler;

1) Değerleme kuruluşunun unvanı ve adresi,

2) Bankanın unvanı ve adresi,

3) Bankanın değerlemeye ilişkin talebinin kapsamı ve varsa getirilen sınırlamalar,

 1. c) Değerleme faaliyetine ilişkin bilgiler;

ç) Değerlemesi yapılan varlık, hak, yükümlülük ya da işleme ve değerlemeyi oluşturmak için kullanılan çalışmanın kapsamına ilişkin analizler,

 1. d) Değerleme faaliyeti sonrası ulaşılan nihai değerin bağlı olduğu tüm varsayımlar ve sınırlayıcı koşullar belirtilerek analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
 2. e) Sonuç;

1) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) Raporu imzalamaya yetkili kişinin sonuç cümlesi,

2) (Değişik:RG-29/09/2007-26658) Nihai değer takdiri: Bu değerin takdirinde; gerçeğe uygun değer esas alınarak Yeni Türk Lirası üzerinden nihai değer takdiri yapılır. Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde projenin değerleme tarihi itibariyle bitirilmiş olması varsayımı ile Yeni Türk Lirası üzerinden ve ayrıca değerleme tarihi itibariyle tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Yeni Türk Lirası üzerinden değer takdir edilir.

 1. f) Rapor eki;

1) (Değişik ibare:RG-14/8/2012-28384) Değerlemeyi yapan uzman ile ilgili aşağıdaki hususları içeren bilgiler:

– İş tecrübesi,

– Mezun olunan okullar ve tamamlanan eğitim programları,

– Mesleki ve akademik faaliyetler ile varsa üye olunan mesleki kuruluşlar,

– Değerleme konusunda varsa alınan lisans hakkında bilgi,

– Daha önce aynı banka için gerçekleştirilen son üç değerleme hizmeti hakkında bilgi.

2) Değerleme konusuna ilişkin ilave bilgi ve belgeler.

(4) Değerleme raporunun, değerleme kuruluşunun yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde raporun tamamen veya kısmen yayımlanmasını, raporun veya raporda yer alan değerleme rakamlarının ya da değerleme faaliyetinde bulunan personelin adlarının veya mesleki niteliklerinin referans verilmesini yasaklayan bir madde içermesi zorunludur.

(5) (Ek:RG-29/09/2007-26658) Bankalar değerleme kuruluşlarına yaptırdıkları değerleme çalışmalarının niteliklerine göre, üçüncü fıkrada yer alan hususlar ile uluslararası değerleme standartlarına uygun olmak kaydıyla, kendi düzenledikleri formatta rapor düzenletme yetkisine sahiptir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 15 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) Değerleme kuruluşları, değerleme hizmetine ilişkin sözleşmede belirtilen tutarın iki katından az olmamak üzere, verdikleri değerleme hizmetinden doğabilecek zararların tazminini teminen Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca değerleme sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Mesleki sorumluluk sigortası yaptırılacak sigorta şirketi, değerleme kuruluşunun ya da değerleme kuruluşu ile hukuki bağlantısı bulunan yurt içindeki veya yurt dışındaki değerleme kuruluşunun veya değerleme hizmeti sözleşmesi yapılan bankanın nitelikli paya sahip olduğu ortaklığı ya da bankanın hakim ortağına ait bir sigorta şirketi olamaz.

(2) Kurulca yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu ya da konuların bir kaçı ya da tümü için değerleme hizmeti vermeye de yetkilendirilmesi halinde, vereceği değerleme hizmetleri için de birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslara uygun olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur.

Mesleki sorumluluk sigortasının tazmini

MADDE 16 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) Değerleme hizmeti verilen bankanın 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen konulara ilişkin düzenlenen değerleme raporunda gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapıldığı ya da değeri etkileyecek bir bilginin kasıtlı olarak dikkate alınmadığının ortaya çıkması halinde, zarar gören taraflarca mesleki sorumluluk sigortası yaptırılan sigorta şirketinden veya değerleme kuruluşundan tazmin talebinde bulunulur.

Gözetim ve denetim

MADDE 17 – (1) Kurum, değerleme hizmeti vermeye yetkilendirilen kuruluşlardan, bankaya verilen değerleme hizmetine ilişkin olarak, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili göreceği bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, değerleme kuruluşları da istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.

(2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme kuruluşu ile imzalanan sözleşme hükümlerinde daha sonra değişiklik yapılması istenildiğinde, 11 inci madde uyarınca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşu ile bankanın yeni şartlar üzerinde mutabakat sağlaması gerekir.

Sözleşmenin feshine ilişkin bildirim

MADDE 18 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) Banka yönetim kurulu ya da değerleme kuruluşu tarafından sözleşme süresi sona ermeden değerleme hizmeti alınmasının veya verilmesinin sona erdirilmesi kararlaştırılabilir. Bu kararın alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde Kuruma gerekçeleri ile birlikte bilgi verilir.

Yetki iptali

MADDE 19 – (Değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) Kurumca aşağıdaki hallerin bir veya birkaçının tespit edilmesi halinde Kurulca değerleme kuruluşunun yetkisinin sürekli kaldırılmasına karar verilir:

 1. a) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde değerleme kuruluşunun, ortaklarının, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, yöneticilerinin ve denetçilerinin bağımsızlıklarının ortadan kalkmasına karşın, değerleme kuruluşunun bankaya değerleme hizmeti vermeye devam etmesi veya değerleme uzmanının bağımsızlığının ortadan kalkmasına karşın bankaya verilen değerleme faaliyetinden çekilmediğinin tespit edilmesi,
 2. b) Değerleme raporunun yetkili kişi dışında bir kişi tarafından imzalanması,
 3. c) Kendilerinden alınan beyanların gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi de dahil olmak üzere ortakların 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen yetkilendirme koşullarını kaybetmesi ya da değerleme kuruluşunun 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri hariç yetkilendirme koşullarını kaybetmesi,

ç) Değerleme faaliyetinin 20 nci maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmemesi,

 1. d) Birden fazla olmak üzere Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ve 15 inci maddede belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yaptırılması zorunlu olan mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılmaması.

(2) Kurul, yetkilendirilen değerleme kuruluşunun Kurum tarafından uyarı konusu yapılan hususları tekrar etmesi ya da bir hesap dönemi içerisinde birden fazla yerine getirmemesi halinde altı aydan fazla olmamak üzere geçici olarak yetkisini kaldırmaya yetkilidir.

(3) Yetkinin geçici olarak kaldırılması veya sürekli olarak iptalinden önce değerleme kuruluşunun yazılı savunmasını almak üzere Kurum tarafından yazılı tebligatta bulunulur. Yetkinin geçici olarak kaldırılmasında veya sürekli olarak iptalinde bir ay içinde savunma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir.

(4) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme kuruluşunun yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, yöneticilerinin, denetçilerinin ve değerleme uzmanının verdikleri beyanların gerçeğe aykırı olması ya da yetki iptaline yol açan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen değerleme kuruluşlarında çalışmalarını yasaklamaya Kurul yetkilidir.

(5) Değerleme kuruluşunun yurt içinde veya yurt dışında değerleme yapma yetkilerinin başka bir kurum/kuruluş tarafından iptal edilmiş olması durumunda, bu husus Kurul tarafından ayrıca değerlendirilir.

Sırların saklanması

MADDE 20 – (1) (Değişik birinci cümle:RG-14/8/2012-28384) Yetkili değerleme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri ve yöneticileri ile değerleme uzmanı, 4 üncü maddede belirtilen değerleme faaliyetleri sırasında öğrendikleri, bu Yönetmelik uyarınca kamuoyuna açıklanması zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, bankalara ait sırları ve yapacakları değerleme sözleşmelerinde kararlaştırılacak sır kapsamındaki bilgileri açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatlerine kullanamazlar. Değerleme kuruluşları sır niteliğindeki bilgilerin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

(2) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Yetkilendirilen değerleme kuruluşunun değerleme uzmanı, birinci fıkra kapsamındaki bilgileri sadece bu Yönetmelik kapsamındaki değerleme faaliyetlerinde kullanabilir.

(3) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Yetkilendirilen değerleme kuruluşunun ortakları, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetçileri, yöneticileri ya da değerleme uzmanı bankaya verilen 4 üncü madde kapsamındaki değerleme hizmetine ilişkin ya da gelecekteki muhtemel uygulamaları hakkında, değerleme sözleşmesi imzaladıkları bankalar hariç, kamuoyuna açıklamada bulunamazlar.

(4) Birinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin konusunun suç teşkil etmesi halinde bunların yetkili mercilere intikali, sırların saklanmasına aykırılık oluşturmaz.

Aynı konuya ilişkin yeni değerleme hizmeti alınması

MADDE 21 – (Değişik:RG-14/8/2012-28384)

(1) 12 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca, 4 üncü madde kapsamında değerleme hizmeti alınan konuya ilişkin yapılan değer takdirinin banka tarafından kabul edilmemesi durumunda Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde başka bir değerleme kuruluşuna değerleme yaptırılabilir. Aynı konuya ilişkin yeni değerin ilk değerin asgari yüzde yirmisi oranında farklı olması durumunda üçüncü bir değerleme yaptırılır. Değerleme raporlarından birbirine en yakın olanlar arasından düşük olan değer esas alınır.

Kuruma bildirim

MADDE 22 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-29/09/2007-26658)

(1) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Yetkilendirilen değerleme kuruluşlarının, esas sözleşmelerinde ve adreslerindeki değişikliklerin iki hafta içerisinde; ortakları, kalite güvence sisteminin işleyişinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve değerleme uzmanının atanmalarını veya seçilmelerini müteakip bir ay içerisinde Yönetmelikte aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgeler ve atanmalarına veya seçilmelerine ilişkin karar örneği ile birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Kurumca yapılan değerlendirme neticesinde, otuz gün içerisinde olumsuz görüş bildirilmeyen değişiklikler geçerli sayılır. Bu kişilerin görevden ayrılmaları durumunda, ayrılış tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kuruma bilgi verilir.

İntibak süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-29/09/2007-26658)

(1) Kurulca yetkilendirilecek değerleme kuruluşları ilan edilinceye kadar, Kanun ve Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler uyarınca veya Kurumca yapılan denetimler sonucunda ya da Kurulca gerekli görülmesi halinde yaptırılacak,

 1. a) Konut ve diğer gayrimenkul değerlemeleri, 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca,
 2. b) Diğer değerlemeler ise değerleme konusunda hizmet veren kuruluşlar veya mahkemelerin ilgili konuya ilişkin bilirkişi listelerinde yeralan kişiler tarafından

yapılır. Söz konusu kişi veya kuruluşların bankalarca belirlenmesinde Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan bağımsızlık hükümleri dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

_________

(1) 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/11/2006 26333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 29/9/2007 26658
2. 14/1/2011 27815
3. 14/8/2012 28384

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın