BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İÇ GENELGESİ SIRA NO : 1995/1

Tarih 20/07/1995
Sayı B.07.0.GEL.0.56/5601-233-2/39993
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

SAYI    : B.07.0.GEL.0.56/5601-233-2

KONU  :                                                            

20.07.1995 – 39993

 

 

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

İÇ GENELGESİ

Sıra No: 1995/1

………………………….. VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği üzere, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinin ikinci fıkrasında, “Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (…) da banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.” denilmekte, son fıkrasında ise, ikraz işleriyle uğraşanlarla  ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanların bu Kanun’un uygulamasında banker sayılacağı, bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşmasının banker sayılmasını gerektirmeyeceği belirtilmektedir.

Öte yandan, aynı Kanun’un 31. maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahının 28. maddede yazılı paraların tutarı olduğu, kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarının vergiye matrah olduğu belirtilmekte, nispeti belirleyen 33. maddesinde ise, kambiyo muamelelerinde vergi nispetinin matrahın binde biri olacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Görüleceği üzere, kambiyo muameleleri hariç olmak üzere, banka muamelelerinde, verginin doğması için, bir muamelenin yapılması ve lehe para kalması şartları birlikte aranmaktadır. Buna karşılık kambiyo muamelelerinde bu şartlar aranmamış, verginin doğması için sadece kambiyo satışının yapılması yeterli görülmüştür.

Anılan hükümlere göre;

 

  • 1- T.C. Merkez Bankası’ndan veya altın borsasından alınan altın için ödenen dövizler altın alımına yönelik olup gerçek anlamda döviz satışı mahiyetinde olmadığından muamelenin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

 

  • 2- Döviz satışı muamelelerinde ise döviz satış tutarı üzerinden % 01 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, döviz satışı sırasında döviz satış kurunun vergi dahil olarak tespit edilmesi halinde banka ve sigorta muameleleri vergisinin iç yüzde yöntemiyle ayrılıp ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                         Ruhi ALEMDAR

                                                                                                                  Bakan a.

                                                                                                  Genel Müdür Yardımcısı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.