Banka ile üçüncü kişiler arasında imzalanan, ciro hedefi ve firmalara bu hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak ödeme yapılması hususlarını içeren sözleşmeler ile banka aleyhine açılmış olan davaların ilgili avukatlarca takibi hizmeti karşılığında ödenecek ücretlere ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin damga vergisi hk.

Tarih 20/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-127
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-127

20/10/2011

Konu

:

Referans değer olarak sözleşme üzerinde gösterilen tutarların damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği.

İlgi :   … tarih ve  …  evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Bankanız ile üçüncü kişiler arasında imzalanan, ciro hedefi ve firmalara bu hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak ödeme yapılması hususlarını içeren ortaklaşa kampanya sözleşmeleri ile Bankanız aleyhine açılmış olan davaların ilgili avukatlarca takibi hizmeti karşılığında ödenecek ücretlere ilişkin olarak düzenlenen sözleşmelerin ne şekilde damga vergisine tabi tutulacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, sözleşmenin düzenlendiği tarihte, belli parayı ihtiva etmesi veya kağıdın eklerinde belli paranın tespitine imkan veren donelerin var olması veyahut atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, kağıdın (sözleşmenin) bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Özelge talep formunuz eki

– “Avukatlık Ücret Sözleşmesi” başlıklı kağıdın; (3.2) maddesinde, avukatlık ücretinin 1/3’ünün karşılığı olan … TL’nin avukatlara peşin olarak ödeneceği, bu ödemelerin (3.5) inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı; (3.3) maddesinde, toplam avukatlık ücreti bakiyesinin ne şekilde ödeneceği,

-“Sponsorluk Protokolü” başlıklı kağıdın; (3.8) maddesinde, firmanın sözleşmenin yürürlüğü süresince … pos cihazları üzerinden gerçekleşecek cironun en az … TL olacağını taahhüt ettiği, sponsorluk sözleşmesinin geçerli olacağı … tarihleri arasında taahhüt edilen ciro gerçekleşmemesi durumunda ne olacağı, (4.1) maddesinde, bankanın sponsorluk reklam katkı bütçesi olarak … TL (KDV dahil) vermeyi kabul ettiği, firmanın anlaşmanın yapılmasının ardından KDV dahil … TL’yi fatura edebileceği ve firmanın tanzim ettiği faturayı bankaya ibraz etmesinden itibaren 30 iş günü içinde firmanın bankanın … nezdindeki … no.lu hesabına ödeyeceği,

hususlarında belirlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, dilekçeniz ekinde yer aldığı şekilde düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesinin, avukatlık ücretinin belirlendiği (3.2) ve (3.3) maddelerinde ödenmesi kararlaştırılan ücretin (KDV hariç) toplam tutarı üzerinden ve ayrıca dilekçeniz eki sponsorluk protokolünün de, protokolün (3.8) maddesinde yer alan asgari ciro hedefine ilişkin taahhüt tutarı ile (4.1) maddesinde bankanızın sponsorluk reklam bütçesi olarak vermeyi kabul ettiği tutarın (KDV hariç) toplamı üzerinden (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.          

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.