BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI-DİKİŞSİZ YUVARLAK BORULAR-GENEL AMAÇLAR İÇİN İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 12449)

Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835

BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI-DİKİŞSİZ YUVARLAK BORULAR-GENEL AMAÇLAR İÇİN İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 12449)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/35)

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 12449 “Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin” Standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN 12449 “Bakır ve Bakır Alaşımları-Dikişsiz Yuvarlak Borular-Genel Amaçlar İçin” Standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 12449 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu Standard, dış çapları 3 mm’den 450 mm’ye (450 mm dâhil) ve et kalınlıkları 0,3 mm’den 20 mm’ye kadar (20 mm dâhil) olan genel amaçlara uygun dikişsiz, yuvarlak çekilmiş, bakır ve bakır alaşımı borularda; kimyasal bileşim, özellik gereksinmeleri, boyut ve şekil toleranslarını kapsar.

Numune alma işlemleri ve bu Standarda uygunluğun doğrulanması için deney metotları da ayrıca belirtilmiştir.

Not- Dış çapı 80 mm’den küçük ve/veya et kalınlığı 2 mm’den büyük özel alaşımlı borular genellikle TS EN 12168’de belirtilen kolay işlenme amaçlı alaşımlardır.

MADDE 4 – (1) TS EN 12449 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN 12449 Standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir Cevap Yazın