Bakanlık tarafından açılan krediye ilişkin olarak banka ile yapı kooperatifi arasında düzenlenen borç taahhütnamesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

Tarih 21/12/2011
Sayı B.07.4.DEF.0.53.10.00-H.K-25-29
Kapsam

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı   :B.07.4.DEF.0.53.10.00-H.K-25-29                                                         21/12/2011

Konu : Bakanlık tarafından açılan krediye ilişkin olarak banka ile yapı kooperatifi arasında düzenlenen borç taahhütnamesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :    … tarih ve … sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına … Bankası ile …. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi arasında düzenlenen borç taahhütnamesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı husunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 9 uncu maddesinde ise; bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; söz konusu tarifenin “I.Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında da, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,60 nispetinde harca tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrasındaki oran binde 0,99 olarak belirlenmiştir.

İlgide kayıtlı yazınız eki “Borç Taahhütnamesi” başlıklı kağıdın incelenmesinden, … Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin alacağı kredi desteği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi ödeneklerinden sağlanan krediye ilişkin olarak Bakanlık adına … Bankası ile adı geçen kooperatif arasında düzenlendiği anlaşılmış olup, söz konusu kağıda ilişkin olarak Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda düzenlenmiş herhangi bir istisna veya muafiyet hükmü bulunmamaktadır.

Buna göre, söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine, noterde yapılan tasdik işleminin de 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrası gereğince harca tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Defterdar

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.