BAĞLAMA ELEMANLARI-SOMUNLAR-ALTIKÖŞE-METRİK-YUVARLAK VİDALI-7 MM ADIMLI ÇEKİCİ/ÇEKİLEN BAĞLANTISINDAKİ ÇEKME KANCASI VE GERGİ TERTİBATI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 11918) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/41)

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28845

BAĞLAMA ELEMANLARI-SOMUNLAR-ALTIKÖŞE-METRİK-YUVARLAK VİDALI-7 MM ADIMLI ÇEKİCİ/ÇEKİLEN BAĞLANTISINDAKİ ÇEKME KANCASI VE GERGİ TERTİBATI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 11918) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/41)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 22/11/1996 tarihli ve 22825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) Tebliğ No: Mecburi Standart 96/100-101 ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 11918 “Bağlama Elemanları-Somunlar-Altıköşe-Metrik-Yuvarlak Vidalı-7 mm Adımlı Çekici/Çekilen Bağlantısındaki Çekme Kancası ve Gergi Tertibatı İçin” standardının yeni revizyon standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS 11918 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu Standard, çekici/çekilen bağlantısındaki çekme kancası ve gergi tertibatlarında kullanılan, B mamul kalitesinde, mukavemet sınıfı 14H olan, 7 mm adımlı, metrik, yuvarlak vidalı, altı köşe somunları kapsar.

Not – Bu Standard metninde bundan sonra “B mamul kalitesinde, mukavemet sınıfı 14H olan metrik, yuvarlak vidalı altı köşe somun” deyimi yerine sadece “somun” terimi kullanılmıştır.

Bu Standard, somunların tariflerine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyler ile piyasaya arz şekline dairdir.

MADDE 4 – (1) TS 11918 Standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS 11918 Standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.