BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 23.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28063

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM-2011/15)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarının, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompalarını kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Ek-1’in 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki bilgi gerekliliklerinde belirtilenler hariç olmak üzere içme suyu devirdaim pompalarını,

b) 1/8/2015 tarihinden önce piyasaya sürülen ürünlere yönelik servis amaçlı parça değişiminde 1/1/2020 tarihine kadar kullanılacak olan pompaların veya ambalajlarının üzerinde hangi ürün veya ürünlerde kullanılacakları açık bir şekilde belirtilen devirdaim pompalarını,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin, Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompalarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin EC/641/2009 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bağımsız devirdaim pompası: Üründen bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış olan devirdaim pompasını,

b) Devirdaim pompası: 1 W ve 2500 W arasında nominal hidrolik güç çıkışı olan, soğutma sistemlerinin ikincil devrelerinde veya ısıtma sistemlerinde kullanmak için tasarlanmış olan; çarklı pompayı,

c) İçme suyu devirdaim pompası: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı şekilde içme suyunun aktarılmasında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan devirdaim pompasını,

ç) Salmastrasız devirdaim pompası: Motor milinin doğrudan çarka bağlı olduğu ve motorun pompalanacak ortama daldırıldığı bir devirdaim pompasını,

d) Ürün: Isı üreten ve/veya aktaran cihazı,

e) Yönetmelik: Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri

MADDE 5 – (1) Devirdaim pompalarına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri Ek-I’de belirtilmiştir.

(2) Çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uyum, Ek-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen gerekliliklere göre ölçülecektir.

(3) Devirdaim pompalarının enerji verimliliği endeksi için hesaplama yöntemi, Ek-II’nin 2 nci maddesinde belirtilmiştir.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirmesi, aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde belirtilen iç tasarım kontrolüne veya aynı Yönetmeliğin Ek-V’inde belirtilen uygunluk değerlendirmesine ilişkin yönetim sistemine göre yapılır.

Piyasa gözetiminde doğrulama süreci

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin Ek-I’indeki gereklilikler için, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen piyasa gözetimi ve denetimi yapılırken, bu Tebliğin Ek-III’ünde açıklanan doğrulama süreci uygulanır.

Karşılaştırmalı değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girdiğinde, piyasada bulunan en verimli devirdaim pompaları için karşılaştırma değeri, EEI ≤ 0,20’dir.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-25/12/2012-28508) 1/1/2014’ten itibaren, termal güneş enerjisi sistemlerinin ve ısı pompalarının birincil devreleri için özel olarak tasarlananlar hariç, salmastrasız bağımsız devirdaim pompalarının Ek-I’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olması zorunludur.

(2) 1 Ağustos 2015’ten itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları Ek-I’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan verimlilik seviyesine uygun olacaktır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/9/2011 28063
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 25/12/2012 28508
2. 8/1/2015 29230

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.