Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/27

Karar Günü : 13.5.2010

R.G. Tarih-Sayı : 23.06.2010-27620

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 323.904,40 YTL ve giderleri toplamının 392.425,20 YTL olduğu, 6.955,67 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği ve gelirleri ve giderleri arasındaki -75.476,47 YTL farkın ise gider fazlası olarak 2008 yılına devrettiği görülmüştür. Bu gider farkının nedenini, 2820 sayılı Kanun’un 67. maddesi hükümlerine uygun olarak kredili satın alınan mallar için satıcılara olan borçlar oluşturmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 126.850.- YTL olarak gösterilmiştir.Bunun tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 80 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 197.054,40 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 191.266,80 YTL’si bağış gelirleri ve 5.787,60 YTL’si ise 2006 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 202.201,90 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 17.232,56 YTL.si personel giderleri, 29.545,81 YTL.si temsil ve ağırlama giderleri, 942,11 YTL.si haberleşme giderleri, 80.437,50 YTL.si kira giderleri, 2.603,58 YTL.si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 9.583,45 YTL.si vergi, sigorta, noter giderleri, 4.060,40 YTL.si demirbaş giderleri, 1.279,82 YTL.si verilen depozitolar ve 56.516,67 YTL.si ise geçen yıldan kalan borç ödemelerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu ise 124,57 YTL’dir.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 80 il örgütünün 59’unun 2007 yılı içerisinde herhangi bir gelir gider kaydı bulunmamaktadır. Geri kalan 21 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 190.223,30 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 110.764,31 YTL.si temsil ve ağırlama giderleri, 9.010,31 YTL.si haberleşme giderleri, 3.738,25 YTL.si seyahat giderleri, 51.544,10 YTL.si kira giderleri, 6.107,48 YTL.si ısınma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 287,04 YTL.si vergi, sigorta ve noter giderleri, 8.771,81 YTL.si muhtelif giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 6.831,10 YTL’ dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Bağımsız Türkiye Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 323.904,40 YTL gelir ve 392.425,20 YTL gider ile 6.955,67 YTL nakit devrinin ve 75.476,47 YTL borcunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

13.5.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.