Babalığın hükmen tespiti davasında, Medenî Kanun’un 302. maddesi hükmünün Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddî bulan Mahkeme, kuralın iptali için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2001/259

Karar Sayısı : 2002/18

Karar Günü : 15.01.2002

R.G. Tarih-Sayı :27.03.2002’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

İTİRAZIN KONUSU : 17.02.1926 günlü, 743 sayılı “Türk Kanunu Medenîsi”nin 302. maddesinin, Anayasa’nın 10., 11., 36. ve 41. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istemidir.

 

I- OLAY

 

Babalığın hükmen tespiti davasında, Medenî Kanun’un 302. maddesi hükmünün Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddî bulan Mahkeme, kuralın iptali için başvurmuştur.

 

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

 

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

 

“Medenî Kanun’un 302. maddesi geniş yoruma tabi tutulduğunda, Kanunkoyucunun bu maddeyi getirmek amacının iffetsiz yaşayan bir ananın doğurduğu çocuğun nesebinin tayinindeki güçlük olduğu anlaşılmaktadır. Medenî Kanunumuzun kabulünden, bu davanın açıldığı tarihe kadar aradan 64 yıl geçmiş, Tıp Biliminde akıl almayacak gelişmeler olmuştur, suni döllenmeler, tüp bebekler yapılmakta, insanların genleri üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. DNA testleri ile bir çocuğun babası % 99.9 oranında tespit edilebilmektedir.

 

Medenî Kanunun 295. ve müteakip maddeleri incelendiğinde, bu maddelerin getirilmesinde asıl amacın, evlilik dışı doğan çocukların korunması olduğu, Medeni Kanun’un 302. maddesi uygulandığında ise, evlilik içinde mi, yoksa dışında mı dünyaya geldiğini bilmeyen, belki de dünyaya gelmeyi hiç istemeyen, başkalarının şehvet hissi, aldatılması, zor kullanımı nedeni ile dünyaya gelmeye zorlanan çocuklar açıkça cezalandırılmış olacaklardır. Tüm bu durumlar dikkate alındığında Medenî Kanunun 302. maddesinin Anayasa’nın 10., 11., 36. ve 41. maddeleri ile, Türkiye’nin taraf olduğu “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi”nin 5. maddesine, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin 2., 7. ve 25. maddelerine, “Çocuk Hakları Sözleşmesinin 18. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna ilişkin davacı vekili itirazı çok ciddî görüldüğünden, aşağıdaki hüküm tesisi uygun görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle, Medenî Kanun’un 302. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin davacı vekili itirazı Mahkememizce ciddî görüldüğünden, aykırılık iddiası konusunda karar verilmek üzere, kararın bir sureti ile dava dosyasındaki taraf vekillerinin iddia ve savunmalarına ilişkin dilekçeleri ve dosya içersindeki konuya ilişkin belgelerin onanlı birer örneklerinin, 2949 sayılı Anayasa’nın 28. maddesi gereğince,

 

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.”

 

III- İLK İNCELEME

 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ın katılmalarıyla 17.04.2001 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

IV- ESASIN İNCELENMESİ

 

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kural ve dayanılan Anayasa kuralları, bunlarla ilgili gerekçeler ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Mahkeme, görülmekte olan babalık davasında Medenî Kanun’un 302. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin itirazı ciddi bularak iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur.

 

22.11.2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu 8 Aralık 2001 gün ve 24607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Medenî Kanun’da yapılan yeni düzenlemeler ile nesep hukukunda değişiklikler yapılmış; itiraz konusu babalık davasında iffetsizlik def’ini düzenleyen Medenî Kanun’un 302. maddesindeki kural kabul edilen yeni Yasa’da yer almamıştır.

 

8 Aralık 2001 gün ve 24607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesinde de Türk Medenî Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan babalık davalarının da yeni kanun hükümlerine göre karara bağlanacağı belirtilmiştir.

 

Bu durumda itiraz konusu kural görülmekte olan davada, uygulanacak kural niteliğinde değildir.

 

 

Açıklanan nedenlerle itiraz hakkında karar verilmesine yer bulunmamaktadır.

 

V- SONUÇ

 

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 17.2.1926 günlü, 743 sayılı “Türk Kanunu Medenisi”nin konusu kalmayan 302. maddesine ilişkin istem hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 15.1.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

 

 

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

 

 

 

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Enis TUNGA

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.