AZMETTİRME, TASARLAYARAK İNSAN ÖLDÜRME

1. Ceza Dairesi 2011/1111 E., 2011/4289 K.

1. Ceza Dairesi 2011/1111 E., 2011/4289 K.

 • AZMETTİRME
 • TASARLAYARAK İNSAN ÖLDÜRME
 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 37 ]
 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 38 ]
 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 82 ] “İçtihat Metni”

  T….’ı tasarlayarak öldürmekten sanıklar U…

  …., İ…

  … ve R…

  ……, işbu suça yardımdan sanık H.A.., izinsiz silah taşımaktan adıgeçen sanıklar İ.. ile R…

  ……’ın yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (Kütahya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 22.04.2010 gün ve 145/113 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş, sanık İ…

  … müdafii duruşma da talep etmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, sanık İ.. hakkında duruşmalı, diğer sanıklar ile müdahillerin temyizleri üzerine incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  1- Katılanlar vekilinin yetkisi bulunmadığından duruşma isteminin CMUK’nın 318. maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.

  2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip sanık U….’un tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme, sanıklar İ.. ve R…….’ın tasarlayarak insan öldürme ve 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçları ile sanık H.A..’nin tasarlayarak insan öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde düzeltme nedenleriyle birlikte sanıklar U…., İ.. ve R…….’ın suçlarının niteliği tayin, sanık U….’un suçunda tahrike ve tüm suçlarda takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme ve bozma nedenleri dışında İsabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık İ.. müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesinde olmak üzere tüm sanıklar müdafiilerinin ayrı ayrı sübuta, suç vasıflarına vesaireye yönelen, katılanlar vekilinin haksız tahrik nedeninin bulunmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

  CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak;

  A-a) Sanık U….’un tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme, sanıklar İ.. ve R…….’ın tasarlayarak insan öldürme suçları yönünden;

  Dosya kapsamından maktulün suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 82/1-e maddesi ile de hüküm kurulmaması yerinde değilse de, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm fıkrasındaki “maktul T….’ı tasarlayarak öldürdükleri sabit olmakla, sanıkların eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 82/1-a maddesi” ibaresindeki “maktul” kelimesinden önce gelmek üzere “suç tarihinde 18 yaşından küçük” ibaresinin ve “82/1-a” ibaresindeki “a” bendinden sonra gelmek üzere “e” bendinin eklenmesine,

  b) Sanık U….’un tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme suçu yönünden; haksız tahrik nedeniyle cezadan indirim yapılması sırasında madde numarası gösterilmediğinden, hüküm fıkrasının ilgili bölümüne “5237 sayılı TCK’nın 29. maddesi uyarınca” ibaresinin eklenmesine,

  c) Sanıklar İ.. ve R…….’ın 6136 sayılı Kanun’a aykırılık suçları yönünden Dairemizce de benimsenen 13.12.2005 tarih ve 2005/8-155, 2005/164 sayılı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararı uyarınca temel para cezasının 450 YTL yerine daha fazla tayin edilmesi yasaya aykırı ise de; bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5252 sayılı Kanun’un 5/2. maddesi gereğince sanıklara bu suçtan tayin olunan sanık İ..’nın 600 TL ve sanık R…….’ın 500 TL adli para cezalarının 450 TL olarak, sanık İ..’nın 500 TL ve sanık R…….’ın 416 TL olan sonuç adli para cezalarının da 375 YTL olarak değiştirilmesine,

  Karar vermek suretiyle DÜZELTİLEN ve kısmen re’sen de incelemeye tabi hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi (ONANMASINA),

  B) Sanık H.A..’nin tasarlayarak insan öldürmeye yardım suçu yönünden;

  Oluşa, kabule ve dosya içeriğine göre; maktul ve yanındaki birkaç kişinin sanık H.A..’nin dayısının oğlu olan sanık U….’un evine olaydan yaklaşık 4 ay önce gece vakti girerek U….’un 17 yaşındaki kızı Sevda’ya cinsel saldırıda bulunduklarının iddia olunması üzerine, sanık U….’un maktulü para karşılığında öldürtmeyi düşündüğü, bu konuda sanık H.A..’den yardım istediği, H.A..’nin de çevrede kendisini mafya olarak tanıtan sanık İ..’ya konuyu anlattığı, İ.. ile maktulü 7.500 TL karşılığında öldürmesi hususunda anlaştıkları, İ..’nın da arkadaşı olan sanık R……. ile birlikte önceden yaptıkları plan gereğince, olay günü maktulü eğlenme bahanesiyle çağırıp birlikte alkol alıp, maktulün sarhoş olmasından sonra gece ıssız bir yere götürerek silahla ateş edip öldürdükleri, cep telefonu HTS raporlarına göre, sanık İ..’nın olaydan sonra ilk olarak sanık H.A..’yi arayarak telefonla görüştüğü ve aynı gün içinde mesaj ve görüşme şeklinde toplam 10 kez telefon irtibatı sağladıkları, daha sonra sanık H.A..’nin sanık U….’dan aldığı paraların 3.500 TL’sini olaydan iki gün sonra sanık İ..’ya ve 3.500 TL’sini de olaydan bir hafta sonra sanık R…….’a vermek suretiyle toplam 7.000 TL ödeme yaptığı, maktulün cesedinin olaydan 18 gün sonra bulunması üzerine sanık R…….’ın suçu itiraf edip suçta kullanılan silahın yerini gösterdiği, maktulün cesedinden çıkarılan bir adet mermi çekirdeğinin bu silahla uyumlu olduğunun tespit edildiği olayda;

  a) Sanık H.A..’nin sanık U….’un talimatı doğrultusunda maktulün para karşılığı öldürülmesi için sanık İ.. ile anlaşma yapıp onu azmettirdiği, olaydan sonra da eylemi gerçekleştiren sanıklar İ.. ve R…….’a anlaşma karşılığı parayı sanık U….’dan alarak verdiği, bu nedenle sanık H.A..’nin eyleminin tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme suçunu oluşturduğu düşünülmeden tasarlayarak insan öldürmeye yardım suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

  b) Kabule göre de; dosya kapsamından maktulün suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK’nın 82/1-e maddesi ile de hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,

  Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden re’sen de incelemeye tabi hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA), 05.07.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.