Aynı eylem nedeniyle daha önce yapılan bir ön inceleme üzerine yetkili merci tarafından kararı verilmesi durumunda, bu eyleme ilişkin yeni yapılan şikayetin işleme konulamayacağı hakkında.

Büyük Gen.Kur.         2011/823 E.  ,  2011/1032 K.

  • SORUŞTURMA IZNI
  • MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Madde 5

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Özeti : Aynı eylem nedeniyle daha önce yapılan bir ön inceleme üzerine yetkili merci tarafından kararı verilmesi durumunda, bu eyleme ilişkin yeni yapılan şikayetin işleme konulamayacağı hakkında.

KARAR

            Hakkında İşleme Konulmama

            Kararı Verilen               : … – Sakarya İli, … Belediye Başkanı

            İtiraz Edilen Karar        : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 6.4.2011 tarih ve İNS:2010.54.5496 sayılı kararı

            Karara İtiraz Eden        :  Şikayetçi …

            Soruşturulacak Eylem   : Kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan kaçak yapıların yıkımını yapmamak

            Eylem Tarihi                 : 2009 Yılı ve devamı

            İçişleri Bakanlığının 5.5.2011 tarih ve 12701 sayılı yazısıyla gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 6.4.2011 tarih ve İNS:2010.54.5496 sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

            Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

            4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, ancak ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatın işleme konulmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi …’in Karasu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 29.12.2010 tarihli şikayet dilekçesinde, kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan kaçak yapıların yıkımının yapılmadığını iddia ederek Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğu, Başsavcılığın 23.11.2010 tarih ve 2010/2222 sayılı yazısıyla şikayet evrakının 4483 sayılı Yasa uyarınca gereğinin takdir ve ifası için İçişleri Bakanlığına gönderildiği, Bakanlıkça Sakarya Valiliğine yaptırılan araştırma sonucunda düzenlenen 4.3.2011 tarihli raporda, Belediye ekiplerince 9.2.2011 tarihine kadar kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alan 105 adet kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği, kalan yapıların yıkım işlemlerine devam edildiği, bazı yapı sahiplerinin idari yargıya başvurması nedeniyle söz konusu yapılarla ilgili yıkım sürecinin uzadığı, ayrıca aynı eylem nedeniyle Belediye Başkanı hakkında İçişleri Bakanının 14.7.2010 tarih ve Kont.Bşk.2010/22586 sayılı kararıyla soruşturma izni verilmesi üzerine Karasu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma neticesinde, adı geçenin Karasu Sulh Ceza Mahkemesinin E:2010/441 sayılı dosyasında yargılandığı hususlarının tespit edildiği, dolayısıyla aynı eylem nedeniyle mükerrer soruşturma yapılamayacağı, bu nedenle şikayetin, anılan 5 inci madde kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirmediği anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 6.4.2011 tarih ve İNS:2010.54.5496 sayılı şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 30.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.