AYAKKABI TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 16.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26878

AYAKKABI TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM/2008-10)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ayakkabı ürünleri ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak, sektörün sorunlarını yakından takip ederek sorunlarına ilişkin çözüm yolları sunacak bir teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ayakkabı ürünleri mevzuatı kapsamında yer alan konularda, ayakkabı ürünleriyle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ayakkabı Teknik Komitesinin görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci, 9 uncu ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

 1. a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
 2. b) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
 3. c) AY-TEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ayakkabı Teknik Komitesini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

AY-TEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

 

             AY-TEK’in oluşumu

             MADDE 5 – (1) AY-TEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:

 1. a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
 2. b) Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
 3. c) Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir üye,

             ç) Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

 1. d) Maliye Bakanlığını temsilen bir üye,
 2. e) Dış Ticaret Müsteşarlığını temsilen bir üye,
 3. f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen bir üye,
 4. g) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nu temsilen bir üye,

             ğ) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye,

 1. h) Türk Standardları Enstitüsü’nü temsilen bir üye,

             ı) Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu’nu temsilen bir üye,

 1. i) Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’ni temsilen bir üye,
 2. j) Türkiye Deri Sanayicileri Derneği’ni temsilen bir üye,
 3. k) İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni temsilen bir üye,
 4. l) Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni temsilen bir üye,
 5. m) Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’ni temsilen bir üye,
 6. n) Türkiye Ayakkabı Sanayi Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı,
 7. o) YÖK tarafından belirlenen Üniversite temsilcisi bir üye,

ö) (Ek:R.G.-18/3/2009-27173) Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,

 1. p) (Ek:R.G.-18/3/2009-27173) Hazine Müsteşarlığını temsilen bir üye,
 2. r) (Ek:R.G.-18/3/2009-27173) Gümrük Müsteşarlığını temsilen bir üye,
 3. s) (Ek:R.G.-18/3/2009-27173) Ayakkabı Dış Ticaret Derneğini temsilen bir üye,

             (2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına görevlendirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

             AY-TEK’in çalışma usul ve esasları

             MADDE 6 – (1) AY-TEK çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Komite, Bakanlığın toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
 2. b) Komitenin Başkanlığını Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Bakanlık temsilcisi yürütür.
 3. c) Komitenin sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

             ç) (Değişik:R.G.-18/3/2009-27173) Toplantılar, komite tarafından belirlenen bir takvime göre gerçekleştirilir. Gerekli görüldüğü durumlarda Bakanlığın talebi üzerine de toplantı yapılabilir.

 1. d) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekreteryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir.
 2. e) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır. Acil hallerde toplantı sonrasında da imzalanabilir.
 3. f) Komitece gerek görüldüğü durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sektör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.
 4. g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Komite bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

             AY-TEK’in görevleri

             MADDE 7 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Ayakkabı ürünleri ile ilgili üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin, mevcut durumunu tespit etmek,
 2. b) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak,
 3. c) İlgili yönetmelikler kapsamında; ayakkabı ürünlerinin kontrolü için ihtiyaç duyulan gerekli ölçüm cihazlarını, test ve laboratuarları tespit etmek, mevcut laboratuarların koordinasyonunu sağlamak,

             ç) Avrupa Birliği Komisyonu ve uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen ayakkabı sektörünü ilgilendiren toplantılara katılım sağlamak için, ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Bakanlığa öneride bulunmak,

 1. d) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,
 2. e) Ayakkabı ürünleri ile ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak,
 3. f) Ayakkabı sanayi sektörlerine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

 

MADDE 8 – (1) 26/7/2006 tarihli ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ No: TRKGM/2006-3, Ayakkabı Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

AY-TEK kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.