AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28352

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Bakanlığında çalışan memurların disiplin amirlerini belirlemek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Avrupa Birliği Bakanlığında görev yapan memurların memuriyet unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 12/6/2010 tarihli ve 27609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

EK-1

 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

1- BAKANLIK DİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİ
a) Müsteşar Bakan
b) Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
c) Bakanlık Müşaviri Bakan
ç) Özel Kalem Müdürü Bakan
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar Bakan
e) Diğer Personel
1- Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Özel Kalem Müdürü Bakan
2- Müsteşarlık Personeli Müsteşar Bakan
3- Müsteşar Yardımcılığı Personeli Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
4- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personeli Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar
2- BAŞKANLIKLAR
a) Başkan Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
b) Uzman, Uzman Yardımcısı Başkan Müsteşar Yardımcısı
c) Diğer Personel Başkan Müsteşar Yardımcısı
3- İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
a) Başkan Müsteşar Bakan
b) Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı Başkan Müsteşar
c) Diğer Personel Daire Başkanı Başkan
4- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
a) I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan
b) Hukuk Müşaviri I. Hukuk Müşaviri Müsteşar
c) Diğer Personel I. Hukuk Müşaviri Müsteşar
5- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
a) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
b) Uzman, Uzman Yardımcısı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Müsteşar
c) Diğer Personel Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Müsteşar

Sayfa

Bir Cevap Yazın