ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26927

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, EK-IV’de listesi verilen atıkları kapsar.

             (2) Bu Yönetmelik hükümleri,

             a) Atmosfere salınan gaz atıkları,

             b) Radyoaktif atıkları,

             c) Taş ocağı faaliyetleri ile mineral kaynakların aranması, çıkarılması, işlenmesi ve depolanması sonucu oluşan atıkları,

             ç) Hayvan kadavraları ile tarımsal atıkları (tarımda kullanılan hayvan dışkısı ve diğer doğal ve tehlikeli olmayan maddeler),

             d) Sıvı haldeki atıklar hariç atık suları,

             e) Kullanım ömürleri bitmiş patlayıcıları ve atıklarını,

             kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11, 12 ve 13 üncü maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan EK-1’de yer alan sınıflardaki herhangi bir maddeyi,

             b) Atık listesi: EK-IV’de verilen listeyi,

             c) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             ç) Bertaraf: EK-II A’da yer alan işlemlerden herhangi birisini,

             d) Geri kazanım: EK-II B’de yer alan işlemlerden herhangi birisini,

             e) Sahip: Atık üreticisini veya atığı fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

             f) Toplama: Taşıma amaçlı olarak atığın biriktirilmesi, ayrıştırılması ve/veya karıştırılmasını,

             g) Üretici: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işleme, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

             ğ) Yönetim: Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesini,

             ifade eder.

             Genel ilkeler

             MADDE 5 – (1) Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır;

             a) Atık üretiminin ve atığın zararlılığının,

             1) Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,

             2) Üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik gelişiminin sağlanması,

             3) Geri kazanım sonrasında geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması,

             suretiyle önlenmesi ve azaltılması esastır.

             b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.

             c) Atıkların ayırılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması esastır.

             ç) Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması esastır.

             d) Atıklar, ilgili valilikten taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınır. Ancak mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türleri dışında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taşınan atıklar, evsel ve tehlikesiz atıklar ile ambalaj atığı taşıma işlemleri için taşıma lisansı alınması zorunlu değildir.

             e) Atıklar, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri yerde geri kazanılabilir veya bertaraf edilebilir. Bunun yapılmaması halinde atığın sahibi, atıklarının, bir atık taşıyıcısı tarafından taşınarak EK-II A’da veya EK-II B’de belirtilen işlemleri yapan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans almış bir tesis tarafından geri kazanılmasını veya bertarafını sağlamakla yükümlüdür.

             f) Atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi esastır.

             g) Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.

             ğ) Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması esastır.

             h) Atıkların üretiminden ve yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.

             ı) Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri müteselsilen kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve Atık Yönetim Planı

             Kirletme yasağı

             MADDE 6 – (1) Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

             İthalat yasağı

             MADDE 7 – (1) Tehlikeli atıkların, serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır.

             Atık yönetim planı ve bilgi ağının oluşturulması

             MADDE 8 – (1) Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir. Bu plan/planlar genel olarak aşağıdaki hususları kapsar:

             a) Planlama dönemine ilişkin olarak atığın kaynağı, miktarı ve türü,

             b) Atık yönetimine ilişkin yasal düzenlemeler ve teknik şartlar,

             c) Farklı şekilde yönetilmesi gereken atıklar için yapılacak özel düzenlemeler,

             ç) Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri,

             d) Lisans uygulamasından muaf tutulacak tesisler, atık türleri ve miktarları,

             e) Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler,

             f) Bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri.

             (2) Bakanlık, atığın en yakın ve en uygun tesiste, uygun metodlar ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi amacıyla, atığın toplanması, sınıflandırılması ve işlenmesinde verimliliği arttırmak için alınacak tedbirler ile bertaraf tesisleri için bütüncül ve yeterli bilgi ağı oluşturur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Atık Bertaraf Maliyetinin Karşılanması

 

             Lisans alma yükümlülüğü

             MADDE 9 – (1) EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen faaliyetleri yapan gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.

             (2) Lisans, atık türleri ve miktarları, yasal teknik zorunluluklar, her aşamada alınması gereken güvenlik önlemleri, geri kazanım ve bertaraf yöntemleri ile tesis alanına ilişkin bilgileri içerir.

             (3) Lisans belirli bir süre için verilir, süresi sonunda talep edilmesi ve belirlenen şartlara uyulması durumunda yenilenir. Gerektiğinde lisansa ilişkin özel yaptırım ve koşullar uygulanır.

             (4) EK-II A’da ve EK-II B’de bulunmayan yöntemleri kullanan ve yürürlükteki yasal ve teknik düzenlemelere uygun olmayan lisans talepleri reddedilir.

             (5) Bakanlık, atık yönetim planlarında türü ve miktarı belirtilmek suretiyle atığın üretildiği yerde kendi atıklarının geri kazanımını yapan ve piyasaya sürmemek üzere geri kazanılan ürünlerin tamamını aynı tesis içerisinde tekrar kullanan tesis veya kuruluşları lisans uygulamasından muaf tutmaya yetkilidir. Ancak bu tesis veya kuruluşlar Bakanlık tarafından kayıt altına alınır. Geri kazanımın üreticinin kendisi tarafından yapılması durumunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen esaslara uyulması zorunludur.

             Taşıma lisansı alma yükümlülüğü

             MADDE 10 – (1) Mevzuatta lisans alma zorunluluğu getirilen atık türleri dışında belediyelerce veya belediyelerin denetiminde taşınan atıklar ile evsel atıklar hariç olmak üzere atık taşıma ve/veya toplama işlerini yapan kişi, kurum veya kuruluşlar valiliklerden taşıma lisansı almakla yükümlüdür. Evsel atıkların taşıma ve toplama işlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar ise Bakanlık tarafından kayıt altına alınır.

             Kayıt tutma yükümlülüğü

             MADDE 11 – (1) Atık üreten tesis ve işletmeler ile EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar, atık türü ve atığın EK-IV’de belirtilen kod numarası, atık miktarı, atığın kaynağı, gönderildiği tesis, taşıma şekli ve atığın EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler hakkında kayıt tutmakla, tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza etmekle, Bakanlığın belirleyeceği aralıklarla Bakanlığa göndermekle ve Bakanlığın inceleme ve denetimine sunmakla yükümlüdür.

             Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

             MADDE 12 – (1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.

             Bertaraf maliyetinin karşılanması

             MADDE 13 – (1) Atık bertaraf maliyetinin, “kirleten öder” prensibine göre, atığın sahibi veya atığın kaynaklandığı ürünün üreticisi tarafından karşılanması esastır.

             (2) Belediyeler, il özel idareleri veya bu kurumların oluşturduğu birlikler tarafından kurulan veya kurdurulan, işletilen veya işlettirilen evsel katı atık bertaraf tesislerinden yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye, il genel meclisi veya birliklerce belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atık Listesi ve Atığın Listede Tanımlanması

 

             Atık listesi

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan atıkların listesi EK-IV’de verilmektedir.

             (2) Atık Listesinde adı geçen atıklar, 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan haller dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

             (3) Atık listesi ve atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin açıklayıcı kılavuzlar Bakanlık tarafından hazırlanır.

             Atık kodları

             MADDE 15 – (1) Atık Listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanır.

             (2) Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

             Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi

             MADDE 16 – (1) Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

             a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

             b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

             c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

             ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

             Atık listesi ve tehlikeli atıklar

             MADDE 17 – (1) Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır.

             (2) Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

             Denetim

             MADDE 18 – (1) Atık üreten tesis ve işletmeler, EK-II A’da ve EK-II B’de belirtilen bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan gerçek ve tüzel kişiler, 9 uncu maddenin  beşinci fıkrasında belirtilen ve Bakanlık tarafından kayıt altına alınan tesis veya kuruluşlar ile atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlık tarafından periyodik olarak denetlenir.

             (2) Denetime tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar, Bakanlığın isteyeceği bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim sırasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK I

ATIK SINIFLARI

Q1       Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları,

Q2       Standart dışı ürünler,

Q3       Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler,

Q4       Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örneğin, kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri),

Q5       Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örneğin, temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri),

Q6       Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri),

Q7       Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları ve benzeri),

Q8       Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri),

Q9       Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri),

Q10     Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örneğin, torna atıkları, frezeleme kırıntıları ve benzeri),

Q11     Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, petrol sahası slopları, madencilik atıkları ve benzeri),

Q12     Saflığı bozulmuş materyaller  (örneğin, PCB’lerle kontamine olmuş yağlar ve benzeri),

Q13     Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller,

Q14     Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri),

Q15     Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler,

Q16     Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.

EK II-A

BERTARAF YÖNTEMLERİ

D1      Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve benzeri),

D2      Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri),

D3      Derine enjeksiyon (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri),

D4      Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri),

D5      Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve herbiri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri),

D6      Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım

D7      Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım

D8      D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler,

D9      D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri),

D10    Yakma (Karada)

D11    Yakma (Deniz üstünde)

D12    Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleştirilmesi ve benzeri),

D13    D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma,

D14    D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama,

D15    D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

EK II B

GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ

R1        Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma

R2        Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi,

R3        Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil)

R4        Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,

R5        Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü,

R6        Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,

R7        Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı,

R8        Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı,

R9        Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları,

R10      Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı,

R11      R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,

R12      Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi,

R13      R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

EK-III A

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar.

H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

a) 21 0C’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil),

b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar,

c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,

d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,

e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen maddeler ve preparatlar.

H3-B Tutuşabilen

21 0C ye eşit veya daha yüksek ya da 55 0C’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar.

H4 Tahriş edici

Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve preparatlar.

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar.

H8 Korozif

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

H9 Enfeksiyon yapıcı

İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler.

H10 Üreme yetisini azaltıcı

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.

H13

Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.

H14 Ekotoksik

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme riski taşıyan madde ve preparatlar.

Açıklama

1) Tehlikeli özelliklere ilişkin etiketlemede kullanılacak işaretler için 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Ek 4) kullanılacaktır.

EK-III B

TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI

a) Parlama noktası ≤  55 0C,

b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması,

ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması,

d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması,

f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması,

g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥  %20 olması,

ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması,

h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması,

ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 olması,

i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması

j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,

k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 1 de olması

Açıklama

R kodları (Risk durumu) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (EK 7) de verilmektedir.

 

EK-IV

ATIK LİSTESİ

 

           BÖLÜMLER

(01)    Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar,

(02)    Tarım, bahçıvanlık, su kültürü, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda üretimi ve işlemesi sonucu ortaya çıkan atıklar,

(03)    Ahşap işleme ve kağıt, karton, kağıt hamuru, panel (sunta) ve mobilya üretiminden kaynaklanan atıklar,

(04)    Deri, kürk ve tekstil endüstrilerinden kaynaklanan atıklar,

(05)    Petrol rafinasyonu, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar,

(06)    Anorganik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(07)    Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(08)    Astarlar (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler), yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin imalat, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar,

(09)    Fotoğraf endüstrisinden kaynaklanan atıklar,

(10)    Isıl işlemlerden kaynaklanan atıklar,

(11)    Metal ve diğer malzemelerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması işlemlerinden kaynaklanan atıklar; demir dışı hidrometalurji,

(12)    Metallerin ve plastiklerin fiziki ve mekanik yüzey işlemlerinden ve şekillendirilmesinden kaynaklanan atıklar,

(13)    Yağ atıkları ve sıvı yakıt atıkları (yenilebilir yağlar, 05 ve 12  hariç),

(14)    Atık organik çözücüler, soğutucular ve itici gazlar (07 ve 08 hariç),

(15)    Atık ambalajlar; başka bir şekilde belirtilmemiş emiciler, silme bezleri, filtre malzemeleri ve koruyucu giysiler,

(16)    Listede başka bir şekilde belirtilmemiş atıklar,

(17)    İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil),

(18)    İnsan ve hayvan sağlığı ve/veya bu konulardaki araştırmalardan kaynaklanan atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)

(19)    Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden kaynaklanan atıklar,

(20)    Ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar).

 

ATIK LİSTESİ

 

01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR
01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları A
01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M
01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar
01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur
01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar
01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları
01 04 09 Atık kum ve killer
01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar
01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar
01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar
01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar
01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları
01 05 04 Temizsu sondaj çamurları ve atıkları
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları M
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları M
01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları
01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
02 01 Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar
02 01 01 Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 01 02 Hayvan dokusu atıkları
02 01 03 Bitki dokusu atıkları
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar
02 01 07 Ormancılık atıkları
02 01 08* Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar M
02 01 09 02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları
02 01 10 Atık metal
02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 02 Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar
02 02 01 Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar
02 02 02 Hayvan dokusu atığı
02 02 03 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 02 04 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 03 Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 01 Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar
02 03 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 03 03 Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar
02 03 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 03 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar
02 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 04 Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar
02 04 01 Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak
02 04 02 Standart dışı kalsiyum karbonat
02 04 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 05 Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar
02 05 01 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 05 02 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 06 Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar
02 06 01 Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 06 02 Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar
02 06 03 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
02 07 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar
02 07 01 Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 02 Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar
02 07 03 Kimyasal işlem atıkları
02 07 04 Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler
02 07 05 İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
02 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
03 AHŞAP İŞLEME VE KAĞIT, KARTON, KAĞIT HAMURU, PANEL(SUNTA) VE MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
03 01 Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
03 01 01 Ağaç kabuğu ve mantar atıkları
03 01 04* Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar M
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
03 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
03 02 Ahşap Koruma Atıkları
03 02 01* Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler A
03 02 02* Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler A
03 02 03* Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler A
03 02 04* Anorganik ahşap koruyucu maddeler A
03 02 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları M
03 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları
03 03 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 02 Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)
03 03 05 Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları
03 03 07 Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar
03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar
03 03 09 Kireç çamuru atığı
03 03 10 Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru
03 03 11 03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar
03 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04 DERİ, KÜRK VE TEKSTİL ENDÜSTRİLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
04 01 Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 01 01 Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar
04 01 02 Kireçleme atıkları
04 01 03* Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları M
04 01 04 Krom içeren sepi şerbeti
04 01 05 Krom içermeyen sepi şerbeti
04 01 06 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar
04 01 07 Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar
04 01 08 Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)
04 01 09 Perdah ve boyama atıkları
04 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
04 02 Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
04 02 10 Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)
04 02 14* Organik çözücüler içeren perdah atıkları M
04 02 15 04 02 14 dışındaki perdah atıkları
04 02 16* Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler M
04 02 17 04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler
04 02 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
04 02 20 04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
04 02 21 İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları
04 02 22 İşlenmiş tekstil elyafı atıkları
04 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
05 PETROL RAFİNASYONU, DOĞAL GAZ SAFLAŞTIRMA VE KÖMÜRÜN PİROLİTİK İŞLENMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
05 01 Petrol Rafinasyon Atıkları
05 01 02* Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları A
05 01 03* Tank dibi çamurları A
05 01 04* Asit alkil çamurları A
05 01 05* Petrol döküntüleri A
05 01 06* İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar A
05 01 07* Asit ziftleri A
05 01 08* Diğer ziftler A
05 01 09* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar M
05 01 10 05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
05 01 11* Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar A
05 01 12* Yağ içeren asitler M
05 01 13 Kazan besleme suyu çamurları
05 01 14 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 01 15* Kullanılmış filtre killeri A
05 01 16 Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar
05 01 17 Bitüm
05 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar  
05 06 Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
05 06 01* Asit ziftleri A
05 06 03* Diğer ziftler A
05 06 04 Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar
05 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar
05 07 Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar
05 07 01* Cıva içeren atıklar M
05 07 02 Kükürt içeren atıklar
05 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 ANORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
06 01 Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 01 01* Sülfürik asit ve sülfüröz asit A
06 01 02* Hidroklorik asit A
06 01 03* Hidroflorik asit A
06 01 04* Fosforik ve fosforöz asit A
06 01 05* Nitrik asit ve nitröz asit A
06 01 06* Diğer asitler A
06 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 02 Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 02 01* Kalsiyum hidroksit A
06 02 03* Amonyum hidroksit A
06 02 04* Sodyum ve potasyum hidroksit A
06 02 05* Diğer bazlar A
06 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 03 Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 03 11* Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar M
06 03 13* Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar M
06 03 14 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar
06 03 15* Ağır metal içeren metal oksitler M
06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
06 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 04 06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar
06 04 03* Arsenik içeren atıklar M
06 04 04* Cıva içeren atıklar M
06 04 05* Başka ağır metaller içeren atıklar M
06 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 05 İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar
06 05 02* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
06 05 03 06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
06 06 Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 06 02* Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar M
06 06 03 06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar
06 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 07 Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
06 07 01* Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar M
06 07 02* Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon A
06 07 03* Cıva içeren baryum sülfat çamuru M
06 07 04* Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti A
06 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 08 Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 08 02* Zararlı silikonlar içeren atıklar M
06 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 09 Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar
06 09 02 Fosforlu cüruf
06 09 03* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları M
06 09 04 06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 10 Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
06 10 02* Tehlikeli maddeler içeren atıklar M
06 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 11 Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar
06 11 01 Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları
06 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
06 13 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar
06 13 01* Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler A
06 13 02* Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç) A
06 13 03 Karbon siyahı
06 13 04* Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar A
06 13 05* Kurum A
06 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 ORGANİK KİMYASAL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
07 01 Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 01 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 01 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 01 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 01 09* Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 01 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 01 12 07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 01 99 Başka şekilde tanımlanmayan atıklar
07 02 Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 02 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 02 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 02 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 02 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 02 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 02 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 02 12 07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 02 13 Atık plastik
07 02 14* Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları M
07 02 15 07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları
07 02 16* Zararlı silikonlar içeren atıklar M
07 02 17 07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar
07 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 03 Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)
07 03 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 03 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 03 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 03 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 03 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 03 11* Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 03 12 07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 04 Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 04 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 04 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 04 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 04 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 04 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 04 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 04 12 07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 04 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M
07 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 05 İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 05 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 05 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 05 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 05 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 05 10* Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar A
07 05 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 05 12 07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 05 13* Tehlikeli madde içeren katı atıklar M
07 05 14 07 05 13 dışındaki katı atıklar
07 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 06 Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 06 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 06 07* Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A
07 06 08* Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları A
07 06 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 06 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 06 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 06 12 07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
07 07 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
07 07 01* Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 03* Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 04* Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler A
07 07 07* Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 07 08* Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları A
07 07 09* Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 07 10* Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar A
07 07 11* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
07 07 12 07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
07 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK) KAYNAKLANAN ATIKLAR
08 01 Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar
08 01 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler M
08 01 12 08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler
08 01 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları M
08 01 14 08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları
08 01 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar M
08 01 16 08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar
08 01 17* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar M
08 01 18 08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar
08 01 19* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar M
08 01 20 08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar
08 01 21* Boya ya da vernik sökücü atıkları A
08 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 02 Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
08 02 01 Atık kaplama tozları
08 02 02 Seramik malzemeler içeren sulu  çamurlar
08 02 03 Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar
08 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 03 Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar
08 03 07 Mürekkep içeren sulu çamurlar
08 03 08 Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar
08 03 12* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları M
08 03 13 08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları
08 03 14* Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları M
08 03 15 08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları
08 03 16* Atık aşındırma solüsyonları A
08 03 17* Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri M
08 03 18 08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri
08 03 19* Dağıtıcı yağ A
08 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 04 Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)
08 04 09* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları M
08 04 10 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları
08 04 11* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları M
08 04 12 08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları
08 04 13* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları M
08 04 14 08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları
08 04 15* Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları M
08 04 16 08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları
08 04 17* Reçine yağı A
08 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
08 05 08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar
08 05 01* Atık izosiyanatlar A
09 FOTOĞRAF ENDÜSTRİSİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
09 01 Fotoğraf Endüstrisi Atıkları
09 01 01* Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları A
09 01 02* Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu A
09 01 03* Çözücü bazlı banyo solüsyonları A
09 01 04* Sabitleyici solüsyonlar A
09 01 05* Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar A
09 01 06* Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar M
09 01 07 Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 08 Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı
09 01 10 Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 11* 16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri A
09 01 12 09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri
09 01 13* 09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar A
09 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 ISIL İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
10 01 Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 02 Uçucu kömür külü
10 01 03 Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül
10 01 04* Uçucu yağ külü ve kazan tozu A
10 01 05 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar
10 01 07 Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar
10 01 09* Sülfürik asit A
10 01 13* Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri A
10 01 14* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu M
10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 16* Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül M
10 01 17 10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül
10 01 18* Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları M
10 01 19 10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları
10 01 20* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
10 01 21 10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
10 01 22* Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar M
10 01 23 10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar
10 01 24 Akışkan yatak kumları
10 01 25 Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 26 Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar
10 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 02 Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar
10 02 01 Cüruf işleme atıkları
10 02 02 İşlenmemiş cüruf
10 02 07* Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar M
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 10 Haddehane tufalı
10 02 11* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 02 12 10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 02 13* Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 02 14 10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri
10 02 15 Diğer çamurlar ve filtre kekleri
10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 03 Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 03 02 Anot hurdaları
10 03 04* Birincil üretim cürufları A
10 03 05 Atık alüminyum oksit
10 03 08* İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları A
10 03 09* İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar A
10 03 15* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler M
10 03 16 10 03 05 dışındaki köpükler
10 03 17* Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar M
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 19* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 03 20 10 03 19 dışındaki baca gazı tozu
10 03 21* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil) M
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 03 23* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları M
10 03 24 10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları
10 03 25* Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri M
10 03 26 10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
10 03 27* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 03 28 10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 03 29* Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar M
10 03 30 10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar
10 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 04 Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 04 01* Birincil ve ikincil üretim cürufları A
10 04 02* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler A
10 04 03* Kalsiyum arsenat A
10 04 04* Baca gazı tozu A
10 04 05* Diğer partiküller ve toz A
10 04 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 04 07* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A
10 04 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 04 10 10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 05 Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 03* Baca gazı tozu A
10 05 04 Diğer partiküller ve toz
10 05 05* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 05 06* Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri A
10 05 08* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar M
10 05 09 10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 05 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler M
10 05 11 10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler
10 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 06 Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 06 03* Baca gazı tozu A
10 06 04 Diğer partiküller ve toz
10 06 06* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
10 06 07* Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri A
10 06 09* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 06 10 10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 07 Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04 Diğer partiküller ve toz
10 07 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 07 07* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 07 08 10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 08 Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar
10 08 04 Partiküller ve toz
10 08 08* Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu A
10 08 09 Diğer cüruflar
10 08 10* Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler M
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 12* Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar M
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 14 Anot hurdası
10 08 15* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 08 16 10 08 15 dışındaki baca gazı tozu
10 08 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 08 18 10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri
10 08 19* Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar M
10 08 20 10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları
10 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 09 Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 09 06 10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 09 08 10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 09 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 09 10 10 09 09 dışındaki baca gazı tozu
10 09 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 09 13* Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar M
10 09 14 10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar
10 09 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M
10 09 16 10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 10 Demir Dışı Döküm Atıkları
10 10 03 Ocak cürufları
10 10 05* Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 07* Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları M
10 10 08 10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları
10 10 09* Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu M
10 10 10 10 10 09 dışındaki baca gazı tozu
10 10 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller M
10 10 12 10 10 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 13* Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları M
10 10 14 10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları
10 10 15* Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı M
10 10 16 10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı
10 10 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 11 Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları
10 11 03 Cam elyaf atıkları
10 11 05 Partiküller ve toz
10 11 09* Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı M
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 11* Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden) M
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 11 13* Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru M
10 11 14 10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru
10 11 15* Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 11 16 10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 17* Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
10 11 18 10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 11 19* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 11 20 10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 12 Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
10 12 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 12 03 Partiküller ve toz
10 12 05 Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
10 12 06 Iskarta kalıplar
10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
10 12 09* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 12 10 10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 12 11* Ağır metaller içeren sırlama atıkları M
10 12 12 10 12 11 dışındaki sırlama atıkları
10 12 13 Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur
10 12 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 13 Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları
10 13 01 Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları
10 13 04 Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar
10 13 06 Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)
10 13 07 Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri
10 13 09* Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar M
10 13 10 10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları
10 13 11 10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları
10 13 12* Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar M
10 13 13 10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları
10 13 14 Atık beton ve beton çamurları
10 13 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
10 14 Krematoryum Atıkları
10 14 01* Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar A
11 METAL VE DİĞER MALZEMELERİN KİMYASAL YÜZEY İŞLEMİ VE KAPLANMASI İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; DEMİR DIŞI HİDROMETALURJİ
11 01 Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)
11 01 05* Sıyırma asitleri (parlatma asitleri) A
11 01 06* Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler A
11 01 07* Sıyırma bazları A
11 01 08* Fosfatlama çamurları A
11 01 09* Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri M
11 01 10 11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri
11 01 11* Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları M
11 01 12 11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları
11 01 13* Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları M
11 01 14 11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları
11 01 15* Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar M
11 01 16* Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri A
11 01 98* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 02 Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları
11 02 02* Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları A
11 02 03 Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları
11 02 05* Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
11 02 07* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
11 03 Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri
11 03 01* Siyanür içeren atıklar A
11 03 02* Diğer atıklar A
11 05 Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları
11 05 01 Katı çinko
11 05 02 Çinko külü
11 05 03* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
11 05 04* Iskarta flaks malzemeler A
11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
12 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
12 01 Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 06* Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) A
12 01 07* Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç) A
12 01 08* Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları A
12 01 09* Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları A
12 01 10* Sentetik işleme yağları A
12 01 12* Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar A
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 14* Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları M
12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları
12 01 16* Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları M
12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
12 01 18* Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları) M
12 01 19* Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı A
12 01 20* Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri M
12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
12 03 Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)
12 03 01* Sulu yıkama sıvıları A
12 03 02* Buhar yağ alma atıkları A
13 YAĞ ATIKLARI VE SIVI YAKIT ATIKLARI (YENİLEBİLİR YAĞLAR, 05 VE 12 HARİÇ)

 

13 01 Atık Hidrolik Yağlar
13 01 01* PCB (1) içeren hidrolik yağlar A
13 01 04* Klor içeren emülsiyonlar A
13 01 05* Klor içermeyen emülsiyonlar A
13 01 09* Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar A
13 01 10* Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar A
13 01 11* Sentetik hidrolik yağlar A
13 01 12* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar A
13 01 13* Diğer hidrolik yağlar A
13 02 Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları
13 02 04* Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 05* Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 06* Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 07* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 02 08* Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları A
13 03 Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları
13 03 01* PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları A
13 03 06* 13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 07* Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 08* Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 09* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 03 10* Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları A
13 04 Sintine Yağları
13 04 01* Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları A
13 04 02* İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları A
13 04 03* Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları A
13 05 Yağ/Su Ayırıcısı İçerikleri
13 05 01* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar A
13 05 02* Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar A
13 05 03* Yakalayıcı (interseptör) çamurları A
13 05 06* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ A
13 05 07* Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su A
13 05 08* Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar A
13 07 Sıvı Yakıtların Atıkları
13 07 01* Fuel-oil ve mazot A
13 07 02* Benzin A
13 07 03* Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) A
13 08 Başka bir şekilde tanımlanmamış yağ atıkları
13 08 01* Tuz giderim çamurları ya da emülsiyonları A
13 08 02* Diğer emülsiyonlar A
13 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
14 ATIK ORGANİK ÇÖZÜCÜLER, SOĞUTUCULAR VE İTİCİ GAZLAR (07 VE 08 HARİÇ)
14 06 Atık Organik Çözücüler, Soğutucular ve Köpük/Aerosol İtici Gazlar
14 06 01* Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC A
14 06 02* Diğer halojenli çözücüler ve çözücü karışımları A
14 06 03* Diğer çözücüler ve çözücü karışımları A
14 06 04* Halojenli çözücüler içeren çamurlar veya katı atıklar A
14 06 05* Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar A
15 ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER
15 01 Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil)
15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj
15 01 02 Plastik ambalaj
15 01 03 Ahşap ambalaj
15 01 04 Metalik ambalaj
15 01 05 Kompozit ambalaj
15 01 06 Karışık ambalaj
15 01 07 Cam ambalaj
15 01 09 Tekstil ambalaj
15 01 10* Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar M
15 01 11* Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar M
15 02 Emiciler, Filtre Malzemeleri, Temizleme Bezleri ve Koruyucu Giysiler
15 02 02* Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler M
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR
16 01 Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar
16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler
16 01 04* Ömrünü tamamlamış araçlar M
16 01 06 Sıvı ya da tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
16 01 07* Yağ filtreleri A
16 01 08* Cıva içeren parçalar M
16 01 09* PCB içeren parçalar M
16 01 10* Patlayıcı parçalar (örneğin hava yastıkları) A
16 01 11* Asbest içeren fren balataları M
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 13* Fren sıvıları A
16 01 14* Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları M
16 01 15 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları
16 01 16 Sıvılaştırılmış gaz tankları
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 19 Plastik
16 01 20 Cam
16 01 21* 16 01 07’den 16 01 11’e ve 16 01 13 ile 16 01 14 dışındaki tehlikeli parçalar M
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
16 02 Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları
16 02 09* PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler M
16 02 10* 16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar M
16 02 11* Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar M
16 02 12* Serbest asbest içeren ıskarta ekipman M
16 02 13* 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar M
16 02 14 16 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar
16 02 15* Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar A
16 02 16 16 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar
16 03 Standart Dışı Gruplar ve Kullanılmamış Ürünler
16 03 03* Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar M
16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
16 03 05* Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar M
16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar
16 04 Patlayıcı Atıklar
16 04 01* Mühimmat Atığı A
16 04 02* Havai fişek atıkları A
16 04 03* Diğer patlayıcı atıklar A
16 05 Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya Çıkmış Kimyasallar
16 05 04* Basınçlı tanklar içinde tehlikeli maddeler içeren gazlar (halonlar dahil) M
16 05 05 16 05 04 dışında basınçlı tanklar içindeki gazlar
16 05 06* Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları M
16 05 07* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar M
16 05 08* Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar M
16 05 09 16 05 06, 16 05 07 ya da 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar
16 06 Piller ve Aküler
16 06 01* Kurşunlu piller A
16 06 02* Nikel kadmiyum piller A
16 06 03* Cıva içeren piller A
16 06 04 Alkali piller (16 06 03 hariç)
16 06 05 Diğer piller ve akümülatörler
16 06 06* Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler A
16 07 Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 hariç)
16 07 08* Yağ içeren atıklar M
16 07 09* Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar M
16 07 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
16 08 Bitik Katalizörler
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
16 08 02* Tehlikeli geçiş metalleri3 ya da tehlikeli geçiş metal bileşenlerini içeren bitik katalizörler M
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
16 08 04 Bitik katalitik ”cracking” katalizör sıvısı (16 08 07 hariç)
16 08 05* Fosforik asit içeren bitik katalizörler M
16 08 06* Katalizör olarak bitik sıvılar A
16 08 07* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş bitik katalizörler M
16 09 Oksitleyici Maddeler
16 09 01* Permanganatlar (örneğin potasyum permanganat) A
16 09 02* Kromatlar (örneğin potasyum kromat, potasyum veya sodyum dikromat) A
16 09 03* Peroksitler(örneğin hidrojen peroksit) A
16 09 04* Başka bir şekilde tanımlanmamış oksitleyici malzemeler A
16 10 Saha Dışı Arıtmaya Gönderilecek Sulu Sıvı Atıklar
16 10 01* Tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar M
16 10 02 16 10 01 dışındaki sulu sıvı atıkları
16 10 03* Tehlikeli madde içeren sulu derişik maddeler M
16 10 04 16 10 03 dışındaki sulu derişik maddeler
16 11 Atık Astarlar ve Refraktörler
16 11 01* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren karbon bazlı astarlar ve refraktörler M
16 11 02 16 11 01 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan karbon bazlı astar ve refraktörler
16 11 03* Metalürjik proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren diğer astarlar ve refraktörler M
16 11 04 16 11 03 dışındaki metalürjik proseslerden kaynaklanan diğer astar ve reflektörler
16 11 05* Metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan, tehlikeli maddeler içeren astarlar ve refraktörler M
16 11 06 16 11 05 dışındaki metalürjik olmayan proseslerden kaynaklanan astar ve reflektörler
17 İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI (KİRLENMİŞ ALANLARDAN ÇIKARTILAN HAFRİYAT DAHİL)
17 01 Beton, Tuğla, Kiremit ve Seramik
17 01 01 Beton
17 01 02 Tuğlalar
17 01 03 Kiremitler ve seramikler
17 01 06* Tehlikeli maddeler içeren beton, tuğla, kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları M
17 01 07 17 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya da ayrılmış grupları
17 02 Ahşap, Cam ve Plastik
17 02 01 Ahşap
17 02 02 Cam
17 02 03 Plastik
17 02 04* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik M
17 03 Bitümlü Karışımlar, Kömür Katranı ve Katranlı Ürünler
17 03 01* Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar M
17 03 02 17 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar
17 03 03* Kömür katranı ve katranlı ürünler A
17 04 Metaller (Alaşımları Dahil)
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 09* Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş metal atıkları M
17 04 10* Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar M
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
17 05 Toprak (Kirlenmiş Yerlerde Yapılan Hafriyat Dahil), Kayalar ve Dip Tarama Çamurları
17 05 03* Tehlikeli maddeler içeren toprak ve kayalar M
17 05 04 17 05 03 dışındaki toprak ve kayalar
17 05 05* Tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru M
17 05 06 17 05 05 dışındaki dip tarama çamuru
17 05 07* Tehlikeli maddeler içeren demiryolu çakılı M
17 05 08 17 05 07 dışındaki demiryolu çakılı
17 06 Yalıtım Malzemeleri ve Asbest İçeren İnşaat Malzemeleri
17 06 01* Asbest içeren yalıtım malzemeleri M
17 06 03* Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri M
17 06 04 17 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri
17 06 05* Asbest içeren inşaat malzemeleri M
17 08 Alçı Bazlı İnşaat Malzemeleri
17 08 01* Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri M
17 08 02 17 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri
17 09 Diğer İnşaat ve Yıkım Atıkları
17 09 01* Cıva içeren inşaat ve yıkım atıkları M
17 09 02* PCB içeren inşaat ve yıkım atıkları (örneğin PCB içeren dolgu macunları, PCB içeren reçine bazlı taban kaplama malzemeleri, PCB içeren kaplanmış sırlama birimleri, PCB içeren kapasitörler) M
17 09 03* Tehlikeli maddeler içeren diğer inşaat ve yıkım atıkları (karışık atıklar dahil) M
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları
18 İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)
18 01 İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 01 01 Kesiciler (18 01 03 hariç)
18 01 02 Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)
18 01 03* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar A
18 01 04 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)
18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar M
18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallar
18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A
18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlar
18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları A
18 02 Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 02 01 Kesiciler (18 02 02 hariç)
18 02 02* Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar A
18 02 03 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar M
18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallar
18 02 07* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A
18 02 08 18 02 07 dışındaki ilaçlar
19 ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR
19 01 Atık Yakma veya Piroliz’den Kaynaklanan Atıklar
19 01 02 Taban külünden ayrılan demir içerikli maddeler
19 01 05* Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri A
19 01 06* Gaz arıtımından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ile diğer sulu sıvı atıkları A
19 01 07* Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar A
19 01 10* Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon A
19 01 11* Tehlikeli maddeler içeren taban külü ve cüruf M
19 01 12 19 01 11 dışındaki taban külü ve cüruf
19 01 13* Tehlikeli maddeler içeren uçucu kül M
19 01 14 19 01 13 dışındaki uçucu kül
19 01 15* Tehlikeli maddeler içeren kazan tozu M
19 01 16 19 01 15 dışındaki kazan tozu
19 01 17* Tehlikeli maddeler içeren piroliz atıkları M
19 01 18 19 01 17 dışındaki piroliz atıkları
19 01 19 Akışkan yatak kumları
19 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 02 Atıkların Fiziki/Kimyasal Arıtımından Kaynaklanan Atıklar (Krom Giderme, Siyanür Giderme, Nötralizasyon Dahil)
19 02 03 Tehlikeli olmayan atıkların önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
19 02 04* En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar A
19 02 05* Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları M
19 02 06 19 02 05 dışındaki fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan çamurları
19 02 07* Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar A
19 02 08* Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar M
19 02 09* Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar M
19 02 10 19 02 08 ve 19 02 09 dışında yanabilir atıklar
19 02 11* Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M
19 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 03 Stabilize Edilmiş/Katılaştırılmış Atıklar4
19 03 04* Tehlikeli olarak işaretlenmiş kısmen5 stabilize olmuş atıklar A
19 03 05 19 03 04 dışındaki stabilize olmuş atıklar
19 03 06* Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, katılaştırılmış atıklar A
19 03 07 19 03 06 dışındaki katılaştırılmış atıklar
19 04 Vitrifiye Edilmiş Atık ve Vitrifikasyon İşleminden Kaynaklanan Atıklar
19 04 01 Vitrifiye edilmiş atıklar
19 04 02* Uçucu kül ve diğer baca gazı arıtma atıkları A
19 04 03* Vitrifiye olmamış katılar A
19 04 04 Vitrifiye atık tavlanmasından çıkan sulu sıvı
19 05 Katı Atıkların Aerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
19 05 01 Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 02 Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları
19 05 03 Standart dışı kompost
19 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 06 Atığın Anaerobik Arıtımından Kaynaklanan Atıklar
19 06 03 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 04 Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 05 Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar
19 06 06 Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar
19 06 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 07 Düzenli Depolama Sahası Süzüntü Suları
19 07 02* Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sahası sızıntı suları M
19 07 03 19 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları
19 08 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atık Su Arıtma Tesisi Atıkları
19 08 01 Elek üstü maddeler
19 08 02 Kum ayırma işleminden kaynaklanan atıkları
19 08 05 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 06* Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler A
19 08 07* İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar A
19 08 08* Ağır metaller içeren membran sistemi atıkları M
19 08 09 Yağ ve su ayrışmasından kaynaklanan sadece yenilebilir yağlar içeren yağ karışımları ve gres
19 08 10* 19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres A
19 08 11* Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 08 12 19 08 11 dışındaki endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan çamurlar
19 08 13* Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 08 14 19 08 13 dışındaki endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasındankaynaklanan çamurlar
19 08 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 09 İnsan Tüketimi ve Endüstriyel Kullanım İçin Gereken Suyun Hazırlanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 09 01 İlk filtreleme ve süzme işlemlerinden kaynaklanan katı atıklar
19 09 02 Su berraklaştırılmasından kaynaklanan çamurlar
19 09 03 Karbonat gidermeden kaynaklanan çamurlar
19 09 04 Kullanılmış aktif karbon
19 09 05 Doymuş ya da kullanılmış iyon değtirme reçinesi
19 09 06 İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
19 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 10 Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 10 03* Tehlikeli maddeler içeren uçucu atık parçacıkları ve tozlar M
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 05* Tehlikeli maddeler içeren diğer kalıntılar ve tozlar M
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 11 Yağın Yeniden Üretiminden Kaynaklanan Atıklar
19 11 01* Kullanılmış filtre killeri A
19 11 02* Asit katranları A
19 11 03* Sulu sıvı atıklar A
19 11 04* Yakıtların bazlarla temizlenmesinden kaynaklanan atıklar A
19 11 05* Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 11 06 19 11 05 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar
19 11 07* Baca gazı temizleme atıkları A
19 11 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
19 12 Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımından (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 06* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil malzemeleri
19 12 09 Mineraller (örneğin kum, taşlar)
19 12 10 Yanabilir atıklar (atıktan türetilmiş yakıt)
19 12 11* Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil) M
19 12 12 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
19 13 Toprak ve Yeraltı Suyu Islahından Kaynaklanan Atıklar
19 13 01* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M
19 13 02 19 13 01 dışında toprak ıslahından kaynaklanan atıklar
19 13 03* Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 13 04 19 13 03 dışındaki toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 05* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar M
19 13 06 19 13 05 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar
19 13 07* Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sulu sıvı atıklar ve sulu konsantrasyonlar M
19 13 08 19 13 07 dışındaki yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan sulu sıvı atıklar ve sulukonsantrasyonlar
20 AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR)
20 01 Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)
20 01 01 Kâğıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 08 Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları
20 01 10 Giysiler
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 13* Çözücüler A
20 01 14* Asitler A
20 01 15* Alkalinler A
20 01 17* Foto kimyasallar A
20 01 19* Pestisitler A
20 01 21* Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar A
20 01 23* Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkartılmış ekipmanlar A
20 01 25 Yenilebilir sıvı ve katı yağlar
20 01 26* 20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar A
20 01 27* Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler M
20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
20 01 29* Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar M
20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar
20 01 31* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A
20 01 32 20 01 31 dışındaki ilaçlar
20 01 33* 16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03’un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler A
20 01 34 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler
20 01 35* 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar M
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 37* Tehlikeli maddeler içeren ahşap M
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller
20 01 41 Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar
20 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış fraksiyonlar
20 02 Bahçe ve Park Atıkları (Mezarlık Atıkları Dahil)
20 02 01 Biyolojik olarak bozunabilir atıklar
20 02 02 Toprak ve taşlar
20 02 03 Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar
20 03 Diğer Belediye Atıkları
20 03 01 Karışık belediye atıkları
20 03 02 Pazarlardan kaynaklanan atıklar
20 03 03 Sokak temizleme kalıntıları
20 03 04 Fosseptik çamurları
20 03 06 Kanalizasyon temizliğinden kaynaklanan atıklar
20 03 07 Hacimli atıklar
20 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları

———————————————-

(1)    PCB, 27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te tanımlanmaktadır.

 (2)  Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

(3)    Söz konusu olan geçiş metalleri skandiyum, vanadyum, manganez, kobalt, bakır, toryum, niyobyum, hafniyum, tungsten, titanyum, krom, demir, nikel, çinko, zirkon, molibden ve tantal olarak listelenmektedir. Bu metaller yada bileşenleri tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış ise sözkonusu katalizör atığı “tehlikeli” olarak ele alınmalıdır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması bu geçiş metallerinden ve geçiş metalleri bileşimlerinden hangilerinin tehlikeli olduğunu belirtir.

(4)    Stabilizasyon işlemi atığın içerdiği bileşenlerin tehlikeliliğini değiştirir ve dolayısıyla tehlikeli atığı tehlikesiz atık haline dönüştürür. Katılaştırma işlemleri ise katkı maddelerinin kullanımı ile atığın kimyasal özelliklerini değiştirmeden yalnızca atıkların fiziki yapısını değiştirir (örneğin sıvıyı katı hale dönüştürür).

(5)    Stabilizasyon işlemi sonunda, tamamen tehlikesiz bileşenlere dönüşmeyen tehlikeli bileşenlerin kısa, orta ve uzun donemde çevreye salınabileceği durumlarda atık “kısmen stabilize edilmiş” olarak kabul edilir.

(6)    Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan tehlikeli parçalar, 16 06 altında yer alan akü ve pilleri ve atık listesinde tehlikeli olarak işaretlenen cıvalı şalterleri, katot ışın tüplerinin camlarını ve diğer aktifleştirilmiş camları ve benzerlerini içerebilir.

 

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.