ATEŞLİ SİLAHLAR-YİVSİZ-SETSİZ TÜFEKLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 870)

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28667

ATEŞLİ SİLAHLAR-YİVSİZ-SETSİZ TÜFEKLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 870)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/14)

 

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 19/7/1999 tarihli ve 23760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG-99/51-52) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 870 “Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar İçin” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS 870 “Ateşli Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler-Av, Spor ve Müsabakalar İçin” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS 870 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, kara avcılığında, spor ve  müsabakalarda, özel ve endüstriyel alanda kullanılan yivsiz-setsiz tüfeklerin, tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şeklini kapsar.

Bu standard, yivli-setli ve/veya havalı tüfekleri kapsamaz.

Not- Bu standard metninde bundan sonra “Ateşli silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler-Av, Spor ve Müsabakalar İçin” deyimi yerine “tüfekler” terimi kullanılacaktır.”

MADDE 4 – (1) TS 870 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS 870 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir Cevap Yazın