ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.03.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21864

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1- Bu yönetmelik 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı Kanunla değiştirilmiş 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29 uncu maddesinin (e) bendi uyarınca kurulan Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün faaliyetlerini düzenler.

Teşkilat

Madde 2- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumunun 19 uncu maddesi gereğince kurulan Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün organları, bu organların seçimler, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Enstitünün organları: Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.

Madde 3- Enstitü Müdürü

a) Atanması: Üç yıl süre ile Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

b)Müdür, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atanacağı için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcılarının da görevi sona erer.

c) Müdür, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından biri göreve vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

d)Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

1) Lisansüstü Eğitim_Öğretim Enstitüleri, Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (e) bendi uyarınca Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tespit edilen anabilim dalları başkanlarını atamak.

2) Enstitü kurullarına başkanlık etmek. Enstitü kurullarının kararlarını uygulama ve enstitünün birimleri arasındaki düzenli çalışmayı sağlamak.

3) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektörlüğe rapor vermek.

4) Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

5) Enstitünün birimleri ve her düzeyindeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

6) Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Müdür; Enstitünün ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Madde 4- Enstitü Kurulu

a) Kuruluş ve İşleyiş: Müdür başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalları başkanlarından oluşur.

Enstitü Kurulu olağan toplantılarını her yarı yıl başında ve sonunda yapar. Müdür gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırır.

b)Görevleri: Enstitü Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.

1) Enstitünün bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili plan ve programı kararlaştırmak.

2) Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek.

3) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 5- Enstitü Yönetim Kurulu

a) Kuruluş ve İşleyiş: Müdür başkanlığında müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

b) Görevleri: Enstitü Yönetim Kurulu idari faaliyetlerinde müdüre yardımcı olup aşağıdaki görevleri yapar

1) Enstitü Kurulunun kararlarıyla tespit edilen esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek.

2) Enstitünün plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

3) Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

4) Müdürün enstitü yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

5) Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Amaç ve Kapsam

Madde 6- Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Amacı, Türkiye ve Türkiye sınırları dışındaki Türk Dünyasının kültürel, sosyal, edebi, siyasi, tarih, coğrafi ve iktisadi gelişmelerini inceler. Bu konularla ilgili araştırma ve değerlendirmeler yapar. Saklı kalmış yazılı ve sözlü kültürel, sanatsal, tarih, coğrafi ve iktisadi konuların araştırılmasına çalışır. Yine bu konularda konferans, seminer, panel ve kollokyumlar düzenler. Konusuyla ilgili her çeşit basın ve yayın hizmetlerini yürütür.

Madde 7- Enstitünün 6 ncı maddedeki hedeflere varabilmesi için,

a) Türklük Bilgisi alanında malzeme bulunan ve bu konularda ilmi araştırmalar yapılmış dil ve lehçelerde yayınlanan materyali toplar, tarar ve değerlendirir.

b) Dünyada değişik adlarla bilinen Türk topluluklarının tarihi, edebi, siyasi, demoğrafik, kültürel, ekonomik gelişmeleriyle başka topluluklarla münasebetlerini gözetler. İlgili neşriyatları takip ederek gerekli bilgileri arşivler.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki konuyla ilgili çeşitli fakülte, enstitü, yüksek okul ve diğer resmi ve özel kuruluşlarla irtibat ve dayanışma sağlar. Bu kuruluşlar tarafından yayınlanan eserleri temin etmeye çalışır.

d) Yurt içi ve yurt dışında konuyla ilgili saha araştırmaları yapar.

e) Çeşitli dil ve lehçelerde yazılmış ilgili neşriyatın Türkçeye çevrilmesi için tercüme büroları kurar. Bu bürolarda enstitü dışında görevli akademik ve uzman elemanlardan da faydalanabilir.

f) Yayın faaliyetlerinin yürütülebilmesi için enstitü bünyesinde basımevi kurar.

g) Konuyla ilgili kütüphane ve dokümantasyon merkezi ile arşiv kurar.

Yürürlük

Madde 8- Bu yönetmelik hükümleri yayımlandığı itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu yönetmeliğin hükümlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü yürütür.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.