ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Ocak 2015 CUMA

23 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29245
YÖNETMELİK
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 (1) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve Üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazanan; başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversiteye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrencinin muafiyet isteği, bölüm/anabilim veya program başkanlığının görüşleri de dikkate alınıp, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek ders muafiyeti ve intibakı karara bağlanır. Bu süreçte öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.

(3) Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler hariç olmak üzere diğer yollarla kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından aldıkları ders/dersler ile Üniversite öğrencilerinin yaz okulu ve benzeri yollarla diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin başarı notları Üniversitede uygulanan harf notlarına çevrilerek not döküm belgelerine işlenir.

(4) Öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/derslerden başarılı olanlar not döküm belgesine G (Geçer) olarak işlenir.

(5) Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin;

a) Mezun oldukları önlisans programında aldıkları ve bu Yönetmelik hükümlerine göre muaf olarak sayılmasıuygun görülen ve not döküm belgesinde yer alan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler öğrencinin not döküm belgesine işlenir.

b) Diploma programlarından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde lisans not ortalamaları, önlisansprogramında alarak lisans programında intibakı yapılan derslerin harf notları ile lisans eğitimi sırasında aldığı derslerin harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan dersi/dersleri almış ve başarmış olan öğrenciler, o ders/dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler.

(7) Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) 50 (elli) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için başarılı olduğu sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Ancak öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri için yıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler.

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/5/2012 28292
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 13/12/2012 28496
2- 13/1/2014 28881
3- 28/4/2014 28985
4- 9/9/2014 29114

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.