ATATÜRK BÜSTÜNE TEKME ATARAK ZARAR VERME

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun

Yayın : resmi gazete

Yayım tarihi ve sayısı : 31/07/1951 – 7872

Numarası : 5816

madde 1- Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

madde 2- Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.

birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

madde 3- Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibat yapılır.

madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

madde 5- Bu kanunu adalet bakanı yürütür.

Sanığın Polis Karakolunda Bulunan Atatürk Büstüne Tekme Atıp çökertmesi , Eylemin Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında Kaldığının Gözetilmesi gerektiği.

T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2012/10195
KARAR NO. 2012/45018
KARAR TARİHİ. 6.12.2012

> ATATÜRK BÜSTÜNE TEKME ATMAK— KAMU MALINA ZARAR VERMEK—– MALA ZARAR VERME.

ÖZET : Kamu malına zarar verme suçunda; sanığın olay gecesi götürüldüğü polis karakolunda bulunan Atatürk büstüne tekme atarak çökmesine neden olmak şeklindeki eyleminin Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında kaldığının gözetilmesi gerekir.

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak için direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;
Ceza Genel Kurulunun 02.03.2010 gün ve 2009/9-259, 2010/47 sayılı kararında açıklandığı üzere, görevi yaptırmamak için direnme suçunun birden fazla kişiye karşı tek fiille işlenmiş olması karşısında, bu suçtan kurulan hükümde 5237 sayılı yasanın 43/2 madde ve fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2-Kamu malına zarar verme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;

Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Somut olayda; sanığın olay gecesi götürüldüğü polis karakolunda bulunan Atatürk büstüne tekme atarak çökmesine neden olmak şeklindeki eyleminin 5816 sayılı yasanın 1/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Pzt Mar 23, 2015 9:35 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 91


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.