AT sözleşmesi kapsamında düzenlenen tedarik sözleşmesinin AB Çerçeve Anlaşması uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 30/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1222-1191
Kapsam

  T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1222-1191                                           30/12/2011

Konu : AT sözleşmesi kapsamında düzenlenen tedarik sözleşmesinin AB Çerçeve Anlaşması uyarınca  damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

……………

 

İlgi :   … tarih ve … evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, … Valiliği … İl Özel İdaresince gerçekleştirilen …İli … köyünde kapari dikimi ve bakımı işinde uygulanacak “….Korunması Projesi”nin, Avrupa Birliği Merkezi Finans İhale Birimince sağlanan hibe desteğiyle gerçekleştirildiği, projeyle ilgili yapılan ihalenin şirketiniz uhdesinde kaldığı belirtilerek, bu projeyle ilgili imzalanan sözleşmenin 5303 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin “Çerçeve Anlaşma”sının EK-A metninin 8 inci maddesi uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı Tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

5303 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Çerçeve Anlaşma’nın “EK-A: İşbirliğinin Genel Esasları” başlıklı bölümünün 8/12 nci maddesinde, Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmesi teriminin hibe ve muhtemel ortak finansman ile finansmanı sağlanan ve AT veya Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) veya bir Uygulayıcı Kuruluş veya hibe yararlanıcısı tarafından imzalanan hukuki bağlayıcılığı olan herhangi bir belge anlamına geldiği, 8/4 üncü maddesinde ise, AT Sözleşmelerinin Türkiye’de damga vergisine veya tescil harcına, mevcut veya getirilecek olan bunlara eşdeğer diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, AT Yüklenicisi ile AT Sözleşmesi kapsamında mal veya hizmet tedarik eden veya iş yapan tedarikçiler arasında imzalanan sözleşmeler ise tedarik sözleşmeleridir.

Anılan Anlaşma kapsamında AT Yüklenicisi olan … Valiliği … İl Özel İdaresi ile Sözleşme Makamı olan Merkezi Finans İhale Birimi arasında imzalanan … tarih ve … sayılı “…” isimli AT Sözleşmesi için anılan Kuruma Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası verilmesi Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun bulunmuş ve bağlı olunan vergi dairesi müdürlüğünce de sertifika verilmiştir.

Ayrıca, şirketiniz ile …Valiliği …. İl Özel İdaresi arasında anılan AT Sözleşmesi kapsamında söz konusu sözleşmenin yürütülmesi için tedarik sözleşmesi imzalandığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, şirketiniz ile … Valiliği … İl Özel İdaresi arasında imzalanan tedarik sözleşmesi anılan Anlaşma’nın eki EK-A 8/12 nci maddesinde tanımlanan AT Sözleşmesi kapsamına girmediğinden, aynı Anlaşma’nın eki EK-A 8/4 üncü maddesi kapsamında istisna uygulanması mümkün bulunmayan söz konusu tedarik sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

Bir Cevap Yazın