ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 25 Ocak 2015 PAZAR

25 Ocak 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29247
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

18,5 VE 37 kW ELEKTRİK MOTORLARI GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

TIBBİ ATIKLARIN İNSAN SAĞLIĞINA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN DİĞER ATIKLARDAN AYRI OLARAK TOPLANMASI, TAŞINMASI, TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİNDE STERİLİZE EDİLMESİ, BERTARAFI, YENİ BİR STERİLİZASYON ÜNİTESİ KURULMASI VE TESİSİN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 – Satışa esas bedeli en az 32,00.-TL ile en çok 63.423,75.-TL arasında değişen; 09/02/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00.-TL en çok 6.342,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  (Kalem Pil, Fırın, Conta, Triger kayışı, Valf, Rulman, Dinamo, Hava filtresi, Turbo, Elektronik Sigara ve Aparatları, Çay, Kahve, Sigara kağıdı, Makaron, Sigara filtresi, Güneş Gözlüğü, Cep Telefonu, Cep Telefonu Bataryası, Cep Telefonu şarj cihazı ve Çocuk kol saati vb.) 52 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 10/02/2015 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 – Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 – Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

546/1-1

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 – Satışa esas bedeli en az 30 TL ile en çok 1.646.787 TL arasında değişen; 02.02.2015 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3 TL, en çok  100.000 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araba parçaları, oyun makinası, saat, müzik sistemleri, sanayi tipi klima, elektronik eşya, kumaş, tekstil, fotokopi makinası ve muhtelif eşyalar vb. 60 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905Sk. No: 1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 03.02.2015 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 – Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 – Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

554/1-1

18,5 VE 37 kW ELEKTRİK MOTORLARI GÖVDESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                  :  18,5 ve 37 kW ELEKTRİK MOTORLARI GÖVDESİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2015/5565

Dosya no                                :  1522004

1 – İDARENİN:

 1. a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK
 2. b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

 1. c) Elektronik posta adresi :

2 – İHALE KONUSU MALIN:

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 18,5 ve 37 kW Elektrik Motorları Gövdesi İmalatı: 2 kalem
 2. b) Teslim yeri : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
 3. c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 – İHALENİN

 1. a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

 1. b) Tarihi ve saati : 10/02/2015 Salı günü saat: 15:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
 2. e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 3. f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
 4. g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler en geç 10/02/2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü SatınalmaDairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 – İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 – İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 – Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

543/1-1

TIBBİ ATIKLARIN İNSAN SAĞLIĞINA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN DİĞER ATIKLARDAN AYRI OLARAK TOPLANMASI, TAŞINMASI, TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİNDE STERİLİZE EDİLMESİ, BERTARAFI, YENİ BİR STERİLİZASYON ÜNİTESİ KURULMASI VE TESİSİN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 – SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ sınırları içerisinde faaliyet gösteren ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, tıbbi atık sterilizasyon tesisindesterilize edilmesi, bertarafı, yeni bir sterilizasyon ünitesi kurulması ve tesisin işletilmesi işi, tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümenince 35 (a) maddesi ve Ek fıkra: 25/1/2007-5577/1 Md. uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile 10 (ON) yıl müddetle ihale edilecektir.

2 – İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 500,00.-TL. (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

3 – Yüklenici tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu karşılığında ünitelerden elde edeceği brüt gelirlerinden İdareye (KDV Hariç) % oranında pay verecektir.

İhale brüt gelirin (KDV Hariç) % oranın artırılması ile yapılacaktır. İhalede artırılacak olan muhammen (tahmini) % oranı, %25 olarak belirlenmiştir.

Artırım % 25 dan başlayacaktır.

İhalede verilecek teklifler için de (KDV Hariç) brüt gelirlerinden elde edilecek gelirin en yüksek % oranını verecek katılımcıya ihale edilecektir.

4 – TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL):

 1. SAMSUN Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde yer alan ilçelerden, 2015 yılı tahmini toplama/taşıma ve bertarafıyapılacak tıbbi atık miktarı yaklaşık günde 4.754 (DÖRTBİN YEDİYÜZ ELLİ DÖRT) kg’dır. Bu miktarın yaklaşık 4.165 (DÖRTBİN YÜZ ALTMIŞBEŞ) kg’ı, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine uzaklığı 40 km’nin altında bulunan; İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, Çarşamba ve 19 Mayıs İlçelerini kapsamaktadır. Yaklaşık 433 (DÖRTYÜZ OTUZ ÜÇ) kg’ı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine 41-80 km mesafede bulunan; Asarcık, Bafra, Terme, Kavak, Salıpazarı, Alaçam ve Ayvacık İlçelerini kapsamaktadır. Yine yaklaşık 156 (YÜZ ELLİ ALTI) kg’ı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine 81 km ve üstü mesafede bulunan Ladik, Yakakent, Havza ve Vezirköprü İlçelerini kapsamaktadır.

İşletme süresi olan 10 (ON) yıllık ise (26 gün x 12 ay x 10 yıl) tahmini toplam tıbbi atık miktarı 14.832.000 (ONDÖRTMİLYON SEKİZYÜZOTUZİKİBİN) Kg’dır.

 1. 2015 yılı tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf bedeli Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile (İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçeleri için) KDV hariç 2,2034 TL/kg olup 10 (ON) yıllık tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf tahmini brüt geliri 28.632.742,00 (YİRMİSEKİZMİLYON ALTIYÜZOTUZİKİBİN YEDİYÜZKIRKİKİ) TL’dir (12.994.800 Kg. (4165 Kg. x 26 gün x12 ay x 10 yıl) x 2.2034 TL).
 2. 2015 yılı tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf bedeli Mahalli Çevre Kurulu kararı ile (Asarcık, Bafra, Terme, Kavak, Salıpazarı, Alaçam ve Ayvacık İlçeleri için) KDV hariç 2,3729 TL/kg olup 10 (ON) yıllık tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf tahmini brüt geliri 3.205.693,00 (ÜÇMİLYON İKİYÜZBEŞBİN ALTIYÜZDOKSANÜÇ) TL’dir (1.350.960 kg (433 kg x 26 gün x 12 ay x 10 yıl) x 2.3729 TL).
 3. 2015 yılı tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf bedeli Mahalli Çevre Kurulu kararı ile (Ladik, Yakakent, Havza ve Vezirköprü İlçeleri için) KDV hariç 2,4577 TL/kg olup 10 (ON) yıllık tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf tahmini brüt geliri 1.196.212,00 (BİRMİLYON YÜZDOKSANALTIBİN İKİYÜZONİKİ) TL’dir. (486.720 kg (156 kg x 26 gün x 12 ay x 10 yıl) x 2,4577 TL)
 4. 2015 yılı tıbbi atık toplama/taşıma ve bertarafına ilişkin tahmini brüt gelir 33.034.647,00 (OTUZÜÇMİLYON OTUZDÖRTBİN ALTIYÜZKIRKYEDİ ) TL’dir.
 5. 10 (ON) yıllık muhammen bedel, 10 (ON) yıllık tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf tahmini brüt gelirinin % 25 payı (33.034.647,00 TL x %25) KDV Hariç 8.258.661,75 TL (SEKİZMİLYON İKİYÜZELLİSEKİZBİN ALTIYÜZALTMIŞBİR TÜRK LİRASI YETMİŞBEŞ KURUŞ) olarak belirlenmiştir.
 6. 10 (ON) yıllık işletme süresinin %25’lik payı 8.258.661,75 TL olup %3’ü geçici teminat olarak 247.759,85 (İKİYÜZKIRKYEDİBİN YEDİYÜZELLİDOKUZ TÜRK LİRASI SEKSENBEŞ KURUŞ) TL’dir.

5 – Bahse konu İhale 05.02.2015 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a) maddesi ve Ek fıkra: 25/1/2007-5577/1 Md. Uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

6 – İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Kanuni ikametgah sahibi olmak,
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
 3. Bu şartnamenin 7. maddesindeki miktar kadar geçici teminatı yatırmış olmak,
 4. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 5. a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
 6. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
 7. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b’ deki esaslara göre temin edecekleri belge.
 8. İmza sirkülerinin verilmesi,
 9. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
 10. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 11. c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
 12. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise Yüklenici adına teklifte bulunacak kimselerin Noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir).
 13. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
 14. İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı,

İ. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

 1. Bu iş bünyesinde istekliler iş deneyim belgelerini sunmak zorundadır. İstekliler tıbbi atık sterilizasyon ünitesi kurmuş (tıbbi atık sterilizasyon ünitesi kurulum işine ait iş bitirme veya resmi kurumlardan alınmış sterilizasyon tesisi kurduğuna dair resmi belge) olduğunu, en az 6 (ALTI) ay süre ile tıbbi atık toplama/taşıma işi yaptığını ve en az 6 (ALTI) ay süre ile sterilizasyon tesisi işletmiş olduğunu kanıtlayan resmi belgeleri sunmak zorundadır.
 2. Ortak girişimlerde ortakların her biri İhale Şartnamesindeki “İhaleye Girebilme Şartları” başlıklı 3. Maddede istenen tüm belgeleri sunmak zorundadır,
 3. Vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair, ihale tarihinden geriye dönük 15 günü geçmemiş tarihli belge,
 4. Sermaye durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
 5. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı ve fotokopisi,
 6. İhale şartnamesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 500 TL (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.
 7. Araç ve personel taahhütnamesi.

8 – Teklifler İhale günü olan 05.02.2015 Perşembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir.

– Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

– Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

– Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

545/1-1

 

Bir Cevap Yazın