ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 24 Ocak 2015 CUMARTESİ

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunelerine, teknik şartnameleri ile Ofisimiz ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu Miktarı Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

Hesap Makinesi (10 rakam) 400 Adet E-07.h/04.12.2001 13.02.2015
Hesap Makinesi (12 rakam) 5.000 Adet E-06.l/06.12.2005 13.02.2015
Zımba Makinası (büyük) 20.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015
Zımba Makinası (küçük) 15.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015
Zımba Makinası (orta) 30.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015
Zımba Makinası (arşiv) 4.000 Adet D-04.k/09.02.2005 10.02.2015
Tel Raptiye Makinası (cep tipi) 15.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015
Tel Raptiye Makinası (pens tipi) 40.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015
Tel Raptiye Makinası (otomatik tip) 40.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015
Tel Raptiye Makinası (arşiv tipi) 5.000 Adet D-05.ı/18.07.2003 10.02.2015
Tel Raptiye Sökücü 40.000 Adet D-07./24.01.2003 11.02.2015
Kalem Açma Makinası 10.000 Adet D-10.g/11.01.2007 11.02.2015
Numaratör Otomatik (tarihsiz) 150 Adet D-11.d/21.12.2001 12.02.2015
Numaratör Otomatik (tarihli) 100 Adet D-11.d/21.12.2001 12.02.2015
Kağıt Makası 40.000 Adet Firma numunesine göre 13.02.2015
Telefon Makinası 30.000 Adet Z-10.h/02.11.2010 13.02.2015

 

1 – İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

 1. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini Ofisimiz veznesine veya Ofisimiz banka hesaplarından birine yatırmaları zorunludur.
 2. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 – Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 – Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır (sadece numaratörler için). Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 – Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 günopsiyonlu olacaktır.

6 – İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 – Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

552/1-1

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 – İdarenin

 1. a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 111    45500 Soma/MANİSA
 2. b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 – 613 20 13
 3. c) Elektronik posta adresi : elimakikmal@eli.gov.tr

2 – İhale konusu malın a) –

İhalenin – Niteliği – Türü İ.K. No Dosya No İhale Tarih – Saati Teslim Süresi
1- 67 Kalem Rulman Alımı. 5889 2015-0119 10.02.2015 – 14.00 30 Gün
 1. b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı.
 2. c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 – İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 – İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’luodadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 – Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 – İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 – Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 – Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

541/1-1

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:

1 – Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli İlçe Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü

(m²)

Mevcut

Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

Şanlıurfa Merkez Yenişehir 83 1020 5.000,00 Boş Arsa 15.000.000,00+KDV 450.000,00

 

2 – İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 05/02/2015 Perşembe günü saat 14.30’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 – Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 150,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

 1. a) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
 2. b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
 3. c) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 4. d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
 5. e) Noter tasdikli imza sirkülerini,
 6. f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
 7. g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
 8. h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 9. i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 10. j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak05/02/2015 tarihinde Perşembe günü saat 14:30’a kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 – Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 – İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası – ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607  Dahili 17 08  Faks: 0 414 313 0649  www.sanliurfa.bel.tr    kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

559/1-1

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ ALANI M2 İMARI BELEDİYE PAYI TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN VE SAATİ İŞGAL DURUMU
ESKİ HABİPLER 1906 8 ARSA 704 BLOK NİZAM 4 KATLI T4 TİCARET TAM 1.936.000,00 TL 58.080,00 TL 12.02.2015 -10:20 TEK KATLI FABRİKA

 

1 – Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul, Sultangazi,Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 – İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A – Gerçek kişi olması halinde;

1 – T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti

2 – İkametgâh belgesi

3 – Noter tasdikli imza beyannamesi

4 – Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

5 – Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı

6 – Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7 – Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

8 – Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

B – Tüzel kişi olması halinde;

1 – Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

2 – Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3 – Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 – Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı

5 – Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

6 – Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge

7 – Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

8 – Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

9 – Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

C – Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 – Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5 – Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 – Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

7 – Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 – İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

524/1-1

 

Bir Cevap Yazın