ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 

İŞ MAKİNALARI LASTİK TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

VERİ MERKEZİ İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

8 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

BASKILI VE BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 100 ADET ANTEN, BATARYA VE ŞARJ ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE EL TELSİZİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

ELEKTRİK PANOSU VE KONTROL ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:

KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

 İŞ MAKİNALARI LASTİK TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzdeki iş makinalarında kullanılmak üzere Lastik alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/2104

1 – İdarenin

 1. a) Adresi : K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

 1. b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700
 2. c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@tki.gov.tr
 3. d) İnternet adresi : cli.gov.tr.

2 – İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüzdeki iş makinalarında kullanılmak üzere

1 – 8 ADET 23,5xR25 ebadında, iç lastiksiz (TUBELESS), Radial Steel Cord, 185B/195A2 tip özelliklerinde lastik temini işi.

 1. b) Teslim yeri : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 – İhalenin

 1. a) İhale usulü : Açık İhale
 2. b) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu
 3. c) Tarihi ve saati : 26/01/2015 – 15.00
 4. d) Dosya no : 082-KÇLİ/2015-0005

4 – İhaleye ait dokümanlar;

– Çan’da        : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

– İzmir’de      : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene Mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ İZMİR

– Ankara’da   : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 – Teklifler 26/01/2015, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 – İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 – Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 – Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

170/1-1

VERİ MERKEZİ İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri Merkezine için muhtelif cins ve miktar donanım malzemesi teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 – İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

 1. a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
 2. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 – Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 – Teklifler, 22/01/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 – Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 günopsiyonlu olacaktır.

6 – İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 – Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

213/1-1

DÖRTLÜ KÖRÜKLÜ RULO LASTİĞİ İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 – Teşekkülün;

 1. a) Adres : AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

 1. b) Telefon ve faks numarası : (0344) 524 22 82 / 524 22 80
 2. c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr

2 –  İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü Miktarı İhale

Kayıt No

Dosya No Şartname Bedeli İhale Tarihi
1 – Dörtlü Körüklü Rulo Lastiği İmali İşi 30.000 Adet 2014/179712 TER-AEL-2014-0533 90,00-TL 11/02/2015

 

 1. b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı
 2. c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.
 3. d) İhale usulü : Açık İhale Usulü.

3 –  İhalenin

 1. a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müd. İhale Salonu.
 2. b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00
 3. c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1 – İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 –  Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

– Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin ve vergi numarasının yer aldığı bankadekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

– EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak:0-344-5242280) Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 –  İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3(Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 –  Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 –  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 –  İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

227/1-1

8 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu 8 Kalem Cihaz Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f)  bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2015/931

1 – İdarenin

 1. a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM
 2. b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 – Faks: (364) 2192054
 3. c) Elektronik posta adresi : bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                      :

2 – İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Cihaz (2 adet TUGASA-AKTİF (CORS-TR) Uyumlu Küresel Konumlama Sistemi (GNSS), 6 adet Total Station, 1 adet Dijital Nivo, 10 adet Nivo, 1 adet Çizgi Lazer, 30 adet Masaüstü Bilgisayar, 1 adet Renkli A3 Yazıcı, 1 adet Plotter)
 2. b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü/ÇORUM
 3. c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.

3 – İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM
 2. b) Tarihi ve saati : 01.2015 Perşembe günü – Saat:  14:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 1. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
 4. d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (Yetmiş Beş Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan Türk Lirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödemedekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine (29.01.2015 Perşembe günü Saat: 14:00)  kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 – İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 8 (Sekiz)’dir.

10 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 – Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

174/1-1

PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. Pektin alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
 2. İhale 22.01.2015 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 4. Nihai teklifler en geç 22.01.2015 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
 5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
 7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy – Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

209/1-1

EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Çuval ekmeklik un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
 2. Nihai teklifler en geç 27.01.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
 3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
 4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 5. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.
 6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

208/1-1

BASKILI VE BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 – Türk Kızılayı ihtiyacı olan baskılı ve baskısız shrinkler ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 – Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 – İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “AhmediyeMah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 – Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 – 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı 06.02.2015 saat 15:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 – Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 – Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

249/1-1

STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 – Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan Strech Süper Power idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 – Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 – İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No:8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 – Firmaların ihale zarflarını en geç 05.02.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 – 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 06.02.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 – Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 – Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

250/1-1

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 – Satışa esas bedeli en az 505,00 TL. ile en çok 55.696,00 TL. arasında değişen; 21/01/2015 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 55,00 TL., en çok 5.570,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 51 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi/Van adresindeki ihale salonunda 22/01/2015 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 26 – 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 – Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 – Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

180/1-1

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 – Satışa esas bedeli en az 40,00 TL. ile en çok 35.400,00 TL. arasında değişen; 20/01/2015 günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00TL., en çok 3.540,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen bebek arabası, kulaklık, saat, tablet bilgisayar, dijital kamera, kokopit, çanta, takı eşyas, yat motoru, jeneratör, kompresör, güneş gözlüğü, müzik çalar, televizyon, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinası, ıpad, uçak koltuğu, trol teknesi, tekne, römork, tekne vs. cinsi 34 (otuzdört)) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 21/01/2015 tarihinde saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 – Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 – Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

179/1-1

MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/1596

1 – İdarenin

 1. a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 – 225 72 72

2 – İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                      :  65 adet DE 22000-33000 GM, 70 adet TLM 16 V 185 tipi Motor Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama İşi, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 – İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 29/01/2015 – Saat 14:00

4 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 – Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 29/01/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 – İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 – Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 – Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

153/1-1

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN 100 ADET ANTEN, BATARYA VE ŞARJ ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE EL TELSİZİ ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/468

1 – İdarenin:

 1. a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A  35220 Alsancak/İZMİR
 2. b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 – 0 232 464 77 98
 3. c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
 4. d) İhalenin Görülebileceği

İnternet Adresi                       :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 – İhale konusu malın

adı ve miktarı                        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 100 Adet Anten, Batarya ve Şarj Ünitesi İle Birlikte El Telsizi Alınması İşi.

3 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26.01.2015 Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 – İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 – Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

77/1-1

ELEKTRİK PANOSU VE KONTROL ANAHTARLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Grup 1 Elektrik panosu ve kontrol anahtarları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2015/398

Dosya no                                   :  1524001

1 – İDARENİN                         :

 1. a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK
 2. b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

 1. c) Elektronik posta adresi :

2 – İHALE KONUSU MALIN :

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Grup 1 Elektrik panosu ve kontrol anahtarları: 3 kalem
 2. b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK
 3. c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 – İHALENİN                          :

 1. a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

Bülent Ecevit Caddesi No: 2 – ZONGULDAK

 1. b) Tarihi ve saati : 01.2015 Perşembe günü saat : 15:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
 2. e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
 3. f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
 4. g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilecek malzemeler için, ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya Atexsertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler en geç 29.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü SatınalmaDairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli – taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 – İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 – İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 – Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 – Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

81/1-1

 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 – Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (beşyüz)TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge Ada Parsel Parsel Alanı (m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Gün ve Saati
Yayalar 8137 20 1.795,46 Akaryakıt + LPG Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanı 7.451.159,00.-

(yedimilyondörtyüzellibirbin

yüzellidokuz TL.)

223.535,00-

(ikiyüzyirmiüçbinbeşyüzotuzbeşTL)

27.01.2015

Salı

Saat:14.30

 

2 – Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt + LPG Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanında kalmaktadır. Taks: 0.15, Emsal: 0.30, Yükseklik 2 kattır.

3 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 – İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

 1. A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 – İkametgah belgesi,

2 – Nüfus cüzdan sureti,

3 – Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 – Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 – Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 1. B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 – Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 – Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 – Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 – Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 – Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 – Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 1. C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 – Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 – Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası
 2. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 – Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 – Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

152/1-1

 

KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 1. İSTANBUL ATAKÖY’DE 9 DAİRE,
 2. İZMİR KARŞIYAKA’DA 9 DAİRE,
 3. ANKARA;
 • ORAN’DA39 DAİRE
 • BALGAT’TA58 DAİRE
 • KONUTKENT’TE20 DAİRE
 • ESAT’TA22 DAİRE
 • BATIKENT’TE80 DAİRE

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE; 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ŞUBAT 2015 TARİHLERİNDE ANKARA’DA SATIŞA SUNULACAKTIR.

AYRINTILI BİLGİ: www.etimaden.gov.tr

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ
Sıra No İli İlçesi Mahallesi Mevkii Cadde Sokak Kapı No Ada No Par. No Tapu Alanı (m²) Arsa Payı Bağımsız Bölüm No Yaklaşık Brüt Kapalı Alanı(m²) Muham. Bedeli (TL) Geçici Temi. Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 102/4700 A Blok-33 90 175.000 10.000 02.02.2015 09:30
2 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 98/4700 A Blok-34 85 165.000 10.000 02.02.2015 09:30
3 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 102/4700 A Blok-35 90 180.000 10.000 02.02.2015 09:30
4 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 98/4700 A Blok-36 85 170.000 10.000 02.02.2015 09:30
5 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 102/4700 A Blok-37 90 175.000 10.000 02.02.2015 09:30
6 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 98/4700 A Blok-38 85 170.000 10.000 02.02.2015 09:30
7 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 102/4700 A Blok-39 90 170.000 10.000 02.02.2015 09:30
8 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 98/4700 A Blok-40 85 160.000 10.000 02.02.2015 09:30
9 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Kennedy 97 2546 35 1.856 213/4700 A Blok-44 170 266.000 10.000 02.02.2015 09:30
10 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-17 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
11 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-18 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
12 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-19 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
13 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-20 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
14 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-21 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
15 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-22 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
16 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-23 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
17 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-24 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
18 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-25 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
19 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 87/4700 B Blok-32 80 146.000 10.000 02.02.2015 09:30
20 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 360/4700 B Blok-42 240 343.000 10.000 02.02.2015 09:30
21 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 263/4700 B Blok-43 190 271.000 10.000 02.02.2015 09:30
22 Ankara Çankaya Barbaros Küçükesat Tarhan 27 2546 35 1.856 236/4700 C Blok-41 180 260.000 10.000 02.02.2015 09:30
23 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 16 9381 26 10/100 1 92 175.000 10.000 02.02.2015 09:30
24 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 16 9381 26 10/100 2 89 170.000 10.000 02.02.2015 09:30
25 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 16 9381 26 10/100 3 102 210.000 10.000 02.02.2015 09:30
26 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 16 9381 26 10/100 9 102 200.000 10.000 02.02.2015 09:30
27 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 18 9381 27 10/100 2 104 200.000 10.000 02.02.2015 09:30
28 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 18 9381 27 10/100 3 137 280.000 10.000 02.02.2015 09:30
29 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 18 9381 27 10/100 4 108 220.000 10.000 02.02.2015 09:30
30 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 18 9381 27 10/100 5 137 280.000 10.000 02.02.2015 09:30
31 İzmir Karşıyaka Bostanlı 1785 Sokak 18 9381 27 10/100 6 108 220.000 10.000 02.02.2015 09:30
32 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-1 113 220.000 10.000 03.02.2015 09:30
33 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-2 113 220.000 10.000 03.02.2015 09:30
34 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-3 113 210.000 10.000 03.02.2015 09:30
35 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-4 113 210.000 10.000 03.02.2015 09:30
36 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-5 113 250.000 10.000 03.02.2015 09:30
37 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-6 113 250.000 10.000 03.02.2015 09:30
38 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-7 113 240.000 10.000 03.02.2015 09:30
39 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-8 113 240.000 10.000 03.02.2015 09:30
40 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-9 113 260.000 10.000 03.02.2015 09:30
41 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-10 113 260.000 10.000 03.02.2015 09:30
42 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-11 113 250.000 10.000 03.02.2015 09:30
43 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-12 113 250.000 10.000 03.02.2015 09:30
44 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-13 113 271.000 10.000 03.02.2015 09:30
45 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-14 113 271.000 10.000 03.02.2015 09:30
46 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-15 113 260.000 10.000 03.02.2015 09:30
47 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 109/8735 F9 Blok-16 113 260.000 10.000 03.02.2015 09:30
48 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 110/8735 F9 Blok-17 113 250.000 10.000 03.02.2015 09:30
49 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 110/8735 F9 Blok-18 113 250.000 10.000 03.02.2015 09:30
50 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 110/8735 F9 Blok-19 113 240.000 10.000 03.02.2015 09:30
51 Ankara Çankaya Konutkent Çayyolu 2967 Sokak 3 16818 1 8.735 110/8735 F9 Blok-20 113 240.000 10.000 03.02.2015 09:30
52 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9. Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-5 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
53 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-6 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
54 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-9 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
55 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-13 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
56 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-14 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
57 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-15 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
58 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-16 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
59 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-18 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
60 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ataköy 9.Kısım 1092 1 103/24308 B-19 Blok-19 107 600.000 10.000 03.02.2015 09:30
61 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-1 112 215.000 10.000 04.02.2015 09:30
62 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-2 112 215.000 10.000 04.02.2015 09:30
63 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-3 112 205.000 10.000 04.02.2015 09:30
64 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-4 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
65 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-5 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
66 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-6 112 230.000 10.000 04.02.2015 09:30
67 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-7 112 230.000 10.000 04.02.2015 09:30
68 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-8 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
69 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-9 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
70 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-10 112 230.000 10.000 04.02.2015 09:30
71 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-11 112 230.000 10.000 04.02.2015 09:30
72 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-12 112 245.000 10.000 04.02.2015 09:30
73 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-13 112 245.000 10.000 04.02.2015 09:30
74 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-14 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
75 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-15 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
76 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-16 112 245.000 10.000 04.02.2015 09:30
77 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-17 112 245.000 10.000 04.02.2015 09:30
78 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-18 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
79 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-19 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
80 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-20 112 265.000 10.000 04.02.2015 09:30
81 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-21 112 265.000 10.000 04.02.2015 09:30
82 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-22 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
83 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-23 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
84 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-24 112 265.000 10.000 04.02.2015 09:30
85 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-25 112 265.000 10.000 04.02.2015 09:30
86 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-26 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
87 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-27 112 235.000 10.000 04.02.2015 09:30
88 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-28 112 270.000 10.000 04.02.2015 09:30
89 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-29 112 270.000 10.000 04.02.2015 09:30
90 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-30 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
91 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-31 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
92 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-32 112 270.000 10.000 04.02.2015 09:30
93 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-33 112 270.000 10.000 04.02.2015 09:30
94 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-34 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
95 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-35 112 240.000 10.000 04.02.2015 09:30
96 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-36 112 260.000 10.000 04.02.2015 09:30
97 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-37 112 260.000 10.000 04.02.2015 09:30
98 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-38 112 230.000 10.000 04.02.2015 09:30
99 Ankara Çankaya Oran Zühtü Tiğrel 35 13362 2 5.018 123/9500 C Blok-39 112 230.000 10.000 04.02.2015 09:30
100 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 2236/171708 1 105 162.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
101 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 2236/171708 2 105 151.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
102 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 2236/171708 3 105 146.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
103 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 4 105 182.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
104 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 5 105 182.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
105 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 6 105 177.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
106 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 7 105 177.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
107 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 8 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
108 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 9 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
109 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 10 105 185.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
110 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 11 105 185.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
111 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 12 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
112 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 13 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
113 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 14 115 203.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
114 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 15 105 185.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
115 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 16 105 185.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
116 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 17 105 198.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
117 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 18 105 198.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
118 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 19 105 193.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
119 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 20 105 193.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
120 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 21 105 200.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
121 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 22 105 200.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
122 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 23 115 208.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
123 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 24 105 193.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
124 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 25 105 193.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
125 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 26 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
126 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 27 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
127 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 28 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
128 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 29 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
129 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 30 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
130 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 31 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
131 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 32 115 208.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
132 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 33 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
133 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 34 105 195.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
134 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 35 105 210.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
135 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 36 105 210.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
136 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 37 105 200.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
137 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 38 105 200.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
138 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 39 105 210.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
139 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 40 105 210.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
140 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 41 115 208.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
141 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 42 105 200.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
142 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171709 43 105 200.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
143 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171710 44 105 215.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
144 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 45 105 215.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
145 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 46 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
146 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 47 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
147 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 48 105 215.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
148 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 49 105 215.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
149 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 50 115 210.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
150 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 51 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
151 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 52 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
152 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 53 105 215.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
153 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 54 105 215.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
154 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 55 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
155 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 56 105 205.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
156 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 57 105 210.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
157 Ankara Çankaya Nasuh Akar Balgat 1400 Sokak 3 7489 6 3.038 3000/171708 58 105 210.000 10.000 05-06/02/2015 09:30
158 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-1 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
159 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-2 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
160 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-3 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
161 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-4 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
162 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-5 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
163 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-6 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
164 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-7 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
165 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-8 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
166 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-9 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
167 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 1 13150 6 15.135 95/15200 B1 Blok-10 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
168 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-1 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
169 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-2 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
170 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-3 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
171 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-4 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
172 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-5 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
173 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-6 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
174 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-7 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
175 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-8 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
176 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-9 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
177 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 2 13150 6 15.135 95/15200 B2 Blok-10 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
178 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-1 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
179 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-2 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
180 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-3 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
181 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-4 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
182 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-5 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
183 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-6 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
184 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-7 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
185 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-8 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
186 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-9 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
187 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 3 13150 6 15.135 95/15200 B3 Blok-10 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
188 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-1 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
189 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-2 86 110.000 10.000 09.02.2015 09:30
190 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-3 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
191 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-4 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
192 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-5 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
193 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-6 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
194 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-7 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
195 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-8 86 130.000 10.000 09.02.2015 09:30
196 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-9 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
197 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 4 13150 6 15.135 95/15200 B4 Blok-10 86 125.000 10.000 09.02.2015 09:30
198 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-1 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
199 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-2 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
200 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-3 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
201 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-4 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
202 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-5 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
203 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-6 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
204 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-7 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
205 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-8 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
206 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-9 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
207 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 5 13150 6 15.135 95/15200 C1 Blok-10 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
208 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-1 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
209 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-2 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
210 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-3 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
211 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-4 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
212 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-5 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
213 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-6 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
214 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-7 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
215 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-8 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
216 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-9 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
217 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 6 13150 6 15.135 95/15200 C2 Blok-10 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
218 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-1 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
219 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-2 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
220 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-3 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
221 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-4 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
222 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-5 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
223 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-6 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
224 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-7 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
225 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-8 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
226 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-9 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
227 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 7 13150 6 15.135 95/15200 C3-Blok-10 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
228 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-1 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
229 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-2 86 115.000 10.000 10.02.2015 09:30
230 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-3 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
231 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-4 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
232 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-5 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
233 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-6 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
234 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-7 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
235 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-8 86 135.000 10.000 10.02.2015 09:30
236 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-9 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
237 Ankara Yenimahalle Yenibatı Batıkent 2026 Mesa-3 8 13150 6 15.135 95/15200 C4-Blok-10 86 130.000 10.000 10.02.2015 09:30
47.279.000 2.370.000

106/1-1

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 – İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamidiye mevkii, İ22b2 pafta ve 1.399,65 hektar alana sahip, ER-3243257 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0710000 0713500 0713500 0710000
Yukarı (X) 4423998 4424000 4420000 4420000

 

2) Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dağyenice mevkii, H21c2 / H21c3 paftaları ve 1.881,15 hektar alana sahip, ER-3248841 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
Sağa (Y) 0664000 0663000 0663000 0668000 0666000 0664000
Yukarı (X) 4442000 4442377 4446000 4446000 4441000 4441000

 

3) Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Muradiyesarnıç mevkii, İ20b1/İ20b2/İ20b3/İ20b4 paftaları ve 3.199,60 hektar alana sahip, ER-3248842 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0614000 0622000 0622000 0614000
Yukarı (X) 4414999 4415000 44110000 4411000

4) Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gündoğdu mevkii, H22a4 pafta ve 2.564,84 hektar alana sahip, ER-3277788 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
Sağa (Y) 0671770 0671872 0670864 0670930 0669962 0669894 0675605 0675634
Yukarı (X) 4465740 4462017 4461982 4466580 4466537 4469671 4470211 4466230

5) Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Paşalar mevkii, İ20b1 pafta ve 1.990,46 hektar alana sahip, ER-3275449 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA
Sağa (Y) 0607000 0607000 0609651 0609640 0612000 0612000 0611409
Yukarı (X) 4421000 4425000 4425000 4424960 4424959 4421000 4421000

 

6) Bursa İli, İnegöl İlçesi, Karacakaya mevkii, İ23a2 pafta ve 1.500,00 hektar alana sahip, ER-3190995 nolu aşağıda koordinatları verilen saha,

 

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
Sağa (Y) 0725000 0728000 0728000 0729000 0730000 0725000
Yukarı (X) 4429000 4429000 4430000 4430000 4426000 4426000

 

2 – Tahmin Edilen Bedel:

 

SIRA NO İLÇE MEVKİİ K. CİNSİ ALAN (HEKTAR) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İnegöl Hamidiye Jeotermal Kaynak 1.399,65 28.801,00 864,03 27.01.2015 14:00
2 Nilüfer Dağyenice Jeotermal Kaynak 1.881,15 35.680,51 1.070,42 27.01.2015 14:10
3 M.Kemalpaşa Muradiyesarnıç Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su 3.199,60 59.425,80 1.782,77 27.01.2015 14:20
4 Osmangazi Gündoğdu Jeotermal Kaynak 2.564,84 47.993,77 1.439,81 27.01.2015 14:30
5 M.Kemalpaşa Paşalar Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su 1.990,46 37.649,19 1.129,48 27.01.2015 14:40
6 İnegöl Karacakaya Jeotermal Kaynak 1.500,00 115.264,00 3.457,92 27.01.2015 14:50

 

3 – İhale Şartname ve Eklerinin        :

 1. a) Alınacağı Yer : Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 2. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi/BURSA

 1. b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Altıparmak Cad. (Osmangazi Kaymakamlığı Yanı) Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 – İhalenin:

 1. a) Yapılacağı Yer : Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu.

Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi/BURSA

 1. b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
 2. c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 – Tekliflerin                                   :

 1. a) Verileceği Yer : Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu.

Bursa Valiliği Çarşamba Ek Hizmet Binası 3. Kat Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü Sok. Osmangazi/BURSA adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

 1. b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 01.2015 Salı günü ihale saatine kadar.

6 – İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
 2. b) Gerçek kişi istekliler;

1 – Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 – Noter tasdikli imza beyannamesi

3 – T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

 1. c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 – Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 – Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

 1. d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
 2. e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 3. f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
 4. g) Bursa Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 5. h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Bursa Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

 1. j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 – Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 – Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

148/1-1

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.