ARSA OFİSİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 08.08.1994 Resmi Gazete Sayısı: 22015

ARSA OFİSİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunufnun uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2) Bu Yönetmelik, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüfnün görev ve yetkilerini, mali işlerini , arsa ve arazi iktisap şekillerini ve iktisap olunacak arazi ve arsaların satış, trampa, devir, irtifak hakkı veya kiraya verilmesi gibi işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3) Bu yönetmelik 1164 sayılı Arsa  Ofisi Kanunufnun 542 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 16fıncı maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4)  Bu yönetmeliğin uygulamasında;

Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

Kanun : 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununu

Genel Müdürlük : Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünü

Yönetmelik : Arsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğini, ifade eder.

  

İKİNCİ KISIM

Genel Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Merkez Teşkilatı

Madde 5) Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

Merkez teşkilatı, aşağıdaki birimlerden meydana gelir.

1.    Teftiş Kurulu Başkanlığı,

2.    Hukuk Müşavirliği

3.    Satınalma ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı,

4.    Satış ve Devir Daire Başkanlığı,

5.    Etüd ve Planlama Daire Başkanlığı,

6.    Yapım İşleri Daire Başkanlığı,

7.    Harita Daire Başkanlığı,

8.    Pazarlama Daire Başkanlığı,

9.    Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

10.  Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı,

11.  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü,

12.  İdari İşler Şube Müdürlüğü,

13.  Bilgi işlem Şube Müdürlüğü,

14.  Savunma Uzmanlığı,

Genel Müdürlük kuruluşunun en üst amiri Genel Müdürdür. Genel Müdür, Kuruluşunun faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini ve bu konularda kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere üç Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Taşra Teşkilat

Madde 6)  Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bölge müdürlükleri ile il müdürlüklerinden oluşur. Bölge ve il müdürlükleri Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile Kurulur. Gerek görülen yerlerde Bakanlığın izni ile Bakanlık taşra teşkilatından yararlanır.

Komisyonlar

Madde 7)

a) Merkez Komisyonu: Genel Müdürfün yetkili kılacağı kişinin başkanlığında, Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanı ile Genel Müdürlükçe beş kişiden az olmamak kaydı ile görevlendirilecek daire başkanlığını iştirakleri ile kurtulur.

Merkez Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde komisyon başkanının çağrısı ile toplanır.

Komisyon, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi (a) bendindeki işleri inceleyerek, görüşleri ile birlikte Genel Müdürfün Onayına sunar.

Merkez komisyonu eksiksiz toplanır. Asilin bulunmadığı zamanlarda o göreve vekalet  eden toplantıya katılır. Asilin bulunmadığı zamanlarda o göreve vekalet eden toplantıya katılır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Olayların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesi kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

 b) İhale Komisyonu: Arsa Ofisi İhale Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Komisyonların çalışma şekli ve usulleri Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

İnşaat Amirlikleri

Madde 8) Genel Müdürlükçe gerekli görülen yerlerde ve hallerde, belirlenecek işlerin yapılması ve yürütülmesi için inşaat amirlikleri görevlendirilir. İnşaat amirlikler, bir inşaat amiri ile yeteri kadar teknik, idari ve geçici elamandan meydana gelir.

İnşaat amirliğince sarfı gereken paralar inşaat amiri ve sayman mutemedinin müşterek imzası ile bankadan çekilir. İnşaat amiri ve sayman mutemet Merkez Saymanına karşı müştereken sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

Genel Müdürlüğün Görevleri

Madde 9) Genel Müdürlük aşağıda belirtilen görevleri yürütmekle yükümlüdür.

a) Arsaların aşırı fiyat artışını önlemek ve kontrolü sağlamak amacı ile arsa stokları, tanzim alış ve satışlar yapmak,

b) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için kamulaştırma, anlaşma, devir, satınalma yolu ile benzeri şekilde  arazi ve arsa sağlamak; sağladığı bu arazi ve arsaları tespit edilecek esaslara göre planlayarak, olduğu gibi veya alt yapı tesislerini kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmak, kiraya vermek, trampa etmek, irtifak hakkı tesis etmek,

c) Hazineye ait arazi ve arsalar ile evvelce Hazineden intikal etmiş olup da belediyelerce herhangi bir hizmete tahsis edilmemiş olan arazi ve arsaların Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerince müştereken takdir edilecek kıymetleri üzerinden Genel Müdürlüğe devrini sağlamak,

d) Hazine Belediye, Özel İdare ve Vakıflar İdaresinin satışa çıkarmadan önce bildireceği arazi ve arsaların durumlarını tetkik ederek bunları satın alıp almayacağını bildirmek,

e) Konut, sanayi ,eğitim , sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için planlanmış sahalar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları  ve varsa bunlar içerisindeki veya üzerinde bulunan bina veya sair tesislerin Genel Müdürlük adına kamulaştırmasını Bakan Onayı ile gerçekleştirmek,

f) Genel Müdürlük tarafından satılan arsalar üzerine satış şartlarına uygun inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, belirtilen süre içinde satış şartlarına uygun yapı yapmayanlar ile bu şartlara aykırı inşaat yapanların arazi ve arsaları hakkında Kanunun ilgili hükümlerine göre gerekli işlemi yapmak.

g) Kamulaştırılan, satın alınan, planlanan veya çeşitli kamu hizmet ve tesisleri yapılarak değerlendirilen sahalar ve bunlar içimde veya civarında binalı veya binasız diğer arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirmede dikkate alınmasını sağlamak üzere Maliye Bakanlığına bildirmek,

h) Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile görev alanına giren hususlarda araştırma, inceleme, proje hazırlama konularında teknik işbirliği yapmak,

i) Bakanlığın Onayını almak şartıyla görev alanına giren konularda belediyelerle ortaklık kurmak,

j) Yıllık iş programı ve Bütçeyi hazırlayarak Bakanlığın Onayına sunmak,

k) Amaçlarını gerçekleştirmede kullanmak üzere gerekli fonları oluşturmak için miktarı, faizi, ifta süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Bakanlıkça belirlenmek üzere tahvil ihraç etmek,

l) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları kurmak ve işletmek,

m) Amacıyla ilgili ihtisas bankalarına iştirak etmek,

n) Ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında  menkul kıymet ihraç etmek,

o) Kanun amaçları çerçevesinde kullanacağı taşınmaz malların halihazır haritasını, her ölçekteki imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak,

Görevlerin Dağıtım ve Yürütülmesi

Madde 10) Bu yönetmelikle belirtilen görevlerin Teşkilat içinde dağılışı ve ne şekilde yürütüleceği Genel Müdürün Onayı ile yürürlüğe konulacak Yönergede belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali İşlemler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Kaynaklar ve Giderler Sermaye

Madde 11) Genel Müdürlüğün döner sermayesi, 250.000.000.000.000 (ikiyüzellitrilyon)  TLfdir. Sermayenin tamamı Devlete aittir.

Bu döner sermaye;

a) Konut sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları  ve kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve alt yapı inşaatı için tahsis edilen kaynaklar ve bütçe imkanları çerçevesinde  her yıl genel bütçeye konulacak ödeneklerden ,

b) Sermayeye mahsuben Hazinece devredebilecek taşınmaz malların bedellerinden,

c) Yıllık  % 1fi geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenecek oranda, genel bütçenin  taşınmaz mal satış gelirlerinden aktarılacak paylardan,

d) Döner sermayenim işletilmesinden elde edilecek karlardan,

e) Her çeşit bağış ve yardımlar ile diğer gelirlerden,

f) İhraç edilen tahvillerden elde edilen fonlar ve gayrimenkul yatırım fonlarının işletilmesinden elde edilen gelirlerden,

g) Diğer Kanunlarda Genel Müdürlüğe aktarılması öngörülen paralardan meydana gelir.

Diğer Mali Kaynaklar

Madde 12) Genel Müdürlük,

a) Miktarı, faizi, ifta süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Bakanlıkça belirlenmek üzere ihraç edilecek tahvillerden,

b) Kanun amaçlarından kullanılmak  üzere gerçek ve tüzel kişilerden alınacak avanslardan,

c) Bakanlığın izni ile her türlü kaynaktan kullanılacak kredilerden, Para sağlamaya kullanmaya yetkilidir.

Genel Müdürlüğün Giderleri

Madde 13) Genel Müdürlük aşağıdaki giderleri yapmaya yetkilidir.

a) Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak her türlü satınalma, trampa, irtifak hakkı tesis etme, kiralama, taşıma, inşa, onarım, imal, tesis, keşfettirme, yıktırma, satma, kiraya verme, kamulaştırma, devir alma,  harita ve hava fotoğrafları, etüd, imar planı proje her türlü kadastro işleri, yol, meydan, kanalizasyon, su , elektrik ve benzeri kamu hizmetlerinin proje ve yapımı gibi işler,

b) Genel Müdürlük personelinin maaş, ücret ve yevmiyeleri ile bu personelin istihdam şekline göre bağlı oldukları mevzuat gereğince yapılması mümkün diğer ödemeler ve harcamalar,

c) Kıymet farkının gerektirdiği giderler ile iktisap olunan taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili vergi, resim, harç, sigorta ücreti şerefiye, katılma payı, yayım, reklam, yargılama ve benzeri giderler,

d) Satma, satınalma ve kamulaştırma amacı ile avans alma veya Bankalarda açtırılacak krediye dayanarak ipotekli ve ipoteksiz borç alma gibi işlerin gerektirdiği giderler,

e) Kanununun uygulamasının gerektirdiği diğer giderler;

Paralarının Muhafazası

Madde 14) Genel Müdürlüğe ait paralar T.C. Merkez Bankasına veya diğer kamu Bankalarına yatırılabilir.

Kasalarda ihtiyaca göre 50.000.000 TLfye kadar para bulundurulabilir. Ancak maaş, ücret ve benzeri toplu ödeme zamanlarında kasadaki para tutarı bunlara yetecek miktara çıkartılabilir.

İta Amiri

Madde 15) İta Amiri, merkez de Genel Müdür veya yetki vereceği kimse, taşrada bölge müdürü, il müdürü veya inşaat amiridir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Tahakkuk Memuru

Madde 16) Tahakkuk memuru giderlere ait tahakkuk belgelerin aşağıda belirtilen hususlar dikkate alarak düzenler.

Yeterli kadar ödenek bulunması,

a) Giderlerin Bütçedeki tertiplere uygun olması,

b) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

c) Ödeme fişine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması,

d) İstihdamın kadro dahilinde bulunması,

e) Tahakkuk belgelerinde maddi hata bulunmaması,

Sayman

Madde 17) Genel Müdürlüğün mali işleri ile muhasebe işlemleri aynı zaman da Sayman  Muhasebe  İşler  Daire Başkanı tarafından yürütülür.

Sayman aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Mali İşler ile muhasebe işlemlerini mevzuata uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,

1) Mali İşler ve muhasebe işlemleri mevzuata uygun şekilde yapmak ve yaptırmak

2) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

3) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil etmek,

4) Genel Müdürlüğe ait idare hesabını zamanında Sayıştayfa vermek,

5) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

6) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

7) Banka ve kasa hesabında para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

8) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını, tahakkuk evrakına

 bağlanması gereken belgelerin tamam olmasını sağlamak,

9) Genel Müdürlüğünün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak

 ve gerekli takibatı yapmak,

10) Mali yılın  bitiminden itibaren iki ay içinde hazırlanacak olan bilanço ve ekleri ile gelir ve gider

 belgelerini denetim için Sayıştayfa, birer örneklerini  de aynı süre içinde Bakanlığa göndermek,

11) Vezne, ayniyat ve ambar sorumlularını Kefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek,

12) Ambarca verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol etmek,

13 ) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek,

14 ) Saymanlıkla ilgili diğer işleri yapmak,

b) Sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla mümkündür.

1) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

2) Liderlerin bütçedeki tertibine uygun olması,

3) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması,

4) Maddi hasar bulunmaması,

5) Tahakkuk evrakına bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

6) Atama istihdamın kadro dahilinde bulunması,

7) Hak sahibinin kimliği,

Sayman yaptığı inceleme sonucunda yukarıda belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte gider tahakkuk memuruna geri gönderir.

Saymanın bu maddenin (b) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) alt bentlerinde yazılı hususlara ayrılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz,

Bu maddenin (b) bendinin (2) ve (3) üncü alt bentlerinde yazılı hususlara ayrılık nedeniyle geri çevirmelere 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunundaki esaslara aykırı olmamak kaydıyla sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

Sayman görevlerinden dolayı ilgisine göre tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla birlikte sorumludur.

Birleşmeyecek Görevler

Madde 18) İta Amirliği tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden ikisi bir kişi üzerinde toplanamaz.

Veznedar

Madde 19)  Genel Müdürlükçe para alma ve ödemeye ait işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.

Veznedarların izin ve hastalık gibi nedenlerle görevinden ayrılması halinde bu görev sayman tarafından Genel Müdürlüğün göreve tabi memurlarından birisine verilir.

Veznedarların görevleri şunlardır:

a) Tamamlanmış belgelere dayanak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,

b) Tahsil edilen önene paraları, günü gününe kasa defterine kayıt etmek, ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

c) Genel Müdürlüğe ait para ve kıymetli evrakı genel Müdürlüğün kasasında saklamak,

d) Tahsilata ait dip koçanları ile kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,

e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak,

Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyana uğramasından ve eksiltmesinden Sayman karşı doğrudan sorumludur.

Sayman Mutemedi

Madde 20) Saymanlıkça tahsilinde veya tediyesinde güçlük görülen Genel Müdürlük gelir ve giderleri saymanlıkça teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sağman mutemetlerince tahsil veya tediye edilir.

Sayman mutemetlerince tahsil edilen para, 24 saat içinde Genel Müdürlük veznesine veya bankaya yatırılır.

Genel Müdürlük gelir ve giderlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil ve tediye edileceği saymanın önerisi üzerine ita amirinin onayı ile saptanır.

Sayman, sayman mutemetlerini her zaman kontrol edebilir. Ve üzerlerinde bulunan paraların saymanlığa ve bankaya yatırılmasını isteyebilir.

Ayniyat Saymanı

Madde 21) Genel Müdürlüğün ayniyat ve ambar işlerini Devlet Ayniyat Talimatnamesi hükümleri dairesinde yürütmek üzere bir ayniyat saymanı bulunur veya Genel Müdürün uygun göreceği bir memur bu işle görevlendirilir. Ayniyat saymanı, ayniyat ve ambar memurları ile müştereken sorumludur.

Ayniyat Memuru

Madde 22) Genel Müdürlük ayniyat işlemleri kefalete tabi ve saymana  karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yapılır.

Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev sayman tarafından görevlendirilecek kefalete tabi diğer memurlar tarafından yerine getirilir.

Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

a) Devlet Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterlerini tutmak,

b) Ayniyat kayıt, defter ve belgelerini saklamak,

c) Saymana ayniyat hesabına vermek,

d) Ambar memuru yok ise ambar memurluğu görevini yapmak,

e) Ambar işlemlerini kontrol etmek,

f) Yetkililerce verilecek diğer işlemi yapmak,

Ambar Memuru

Madde 23) Genel Müdürlüğün faaliyet alanı ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak gerekli hallerde ambar işlerinin yürütülmesi için ayrıca ambar memuru görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hesap İşleri

 

Hesap İşleri

Madde 24) Genel Müdürlük hesap işleri Merkezde aynı zamanda sayman olan Muhasebe ve mali İşler Daire Başkanı tarafından yürütülür. Taşra teşkilatı ve inşaat amirliklerinde ise bu görev sayman mutemetlerince yapılır.

Genel Müdürlük hesap işlerinde Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği esasları uygulanır. Bu yönetmelik ile Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Devlet Muhasebesi Yönetmeliği ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 25) Genel Müdürlüğün Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçe ile belirlenen ödenek ancak o hesap dönemi zarfında ifa edilen giderlerin karşılığıdır. Harcamanın yılı, hizmetin yapıldığı tarihe göre tayin olunur.

İş Programı ve Bütçe

Madde 26) Genel Müdürlüğün yıllık gelir ve gider bütçesi ile iş programı, her mali yılın başlangıcından en az üç ay önce sayman tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilir.

Genel Müdürlükçe incelenip gerektiğinde değişiklik yapıldıktan sonra Bakanlığa gönderilerek en geç mali yılın başlangıcından önce onaylanır.

Harcamalar, bütçede her alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir. Ödeneksiz ya da ödenek üstü harcama yapılamaz.

Bütçede işleme yönetim giderleri ücretler ve yatırımlar ayrı ayrı bölümler de gösterilir. Maddeler arasındaki aktarma Genel Müdür, bölümler arası aktarmalar ise Bakan Onayı ile yapılır.

Merkezde Ödeme İşlemleri

Madde 27) Merkezde yapılacak ödemeler Genel Müdürlük Olurflarına göre düzenlenecek tahakkuk evrakına dayanılarak ita amiri ile saymanın ortak imzalarını taşıyan ödeme mektupları veya çeklerle Banka tarafından hak sahiplerine ödenir veya havale olunur.

Kasa mevcudunun müsait olması halinde vezneden ödeme yapılabilir.

Taşradaki Ödeme İşlemleri

Madde 28) Bölge ve İl Müdürlükleri ile inşaat amirlikleri emrine verilecek paralar bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bankalarda açılacak hesaba yatırılır.

Bölge ve il müdürlükleri ile inşaat amirlikleri emrine gönderilen paralardan yapılacak her çeşit ödemeler düzenlenecek tahakkuk   evrakına dayanılarak bölge müdürü, il müdürü veya inşaat amiri ile sayman mutemedin  müşterek imzalarına havi ödeme mektupları veya çeklerle hak sahiplerine banka tarafından ödenir veya havale olunur.

Tahakkuk evrakı; hizmetin yerine getirilmesinde hak ediş raporlarına onaylı bordrolara, senetlere, keşif raporlarına, mal ve bir kıymet alımına ise faturalara, tesellüm ilmühaberlerine, tapu senetlerine dayanılarak düzenlenir.

Mahsup İşleri

Madde 29)  Bölge ve il müdürlükleri ile inşaat amirliklerince yapılan harcamalar ilişkin  belgeler her ay sonu itibariyle Genel Müdürlüğe gönderilir. Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığınca incelenip uygunluk sağladıktan sonra Genel Müdürün onayı ile mahsubu yapılır ve mahalline bildirilir. Bu harcamalarla ilgili mahsup işlemi tamamlanmış olmakla beraber sayman mutemedinin saymana karşı bu harcamalara ilişkin sorumluluğu devam eder.

Bilanço

Madde 30) Bilanço ve ekleri hesap dönemini izleyen iki ay içinde Genel Müdürlükçe hazırlanır.

832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca  hazırlanan bilanço ve eski cetveller ile belgeler Sayıştayfa bilanço ve eklerinin birer örneği ise Bakanlığa aynı süre içinde gönderilir.

İhale İşleri

Madde 31) (Mülga: RG-23/06/1996-22675/Arsa Ofisi İhale Yönetmeliği)

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Arazi ve Arsa İşleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Arazi ve Arsa İktisabı

Arazi ve Arsa Seçimi

Madde 32) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Hazine, Özel İdare, belediye ve Vakıflar İdaresine Ait Arsa ve Arazilerin Satışı

Madde 33) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Arazi ve Arsa Sağlanması

Madde 34 (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Şufa Hakkı

Madde 35 (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

İKİNCİ BÖLÜM

Arazi ve Arsaların Satış ve Kiraya Verilmesi

Arazi ve Arsaların Maliye Hesabı

Madde 36) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Arazi ve Arsa Satışı

Madde 37) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Satış

Madde 38) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Taksitli Satış

Madde 39) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Arazi ve Arsanın İadesi

Madde 40) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Arsa ve Arazilerle Kiraya Verilmesi

Madde 41 (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Trampa

Madde 42) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Arazi ve Arsa İşleri

 

İrtifak Hakkı Tesisi

Madde 43) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Arsaların Geri Alınması

Madde 44) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Arazi ve Arsa Envanterinin Düzenlenmesi

Madde 45) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

Harita ve İmar Planlarının Yapımı

Madde 46) (Mülga:RG-25.06.2002-24796/Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal İktisabı, Satışı, Kiraya Verilmesi, Devri, İntikali, Trampa ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 47) 04/05/1994 tarih ve 21924 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan efArsa Ofisi Kanunu Uygulama Yönetmeliğiff yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- 10/6/1989 tarih ve 20191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6/10/1970 tarih ve 13631 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri ile Döner Sermayesinin Harcama Usulleri ve Arsa  İşlerine Dair Yönetmeliğin değişik 49 uncu Maddesine Bir  Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelikff hükmüne göre başlanmış olan işler, aynı Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 48) Sayıştay eın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 49) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.