Arı Yetiştiricileri Birliğinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

Tarih 26/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.31.15.01-DAM-5-04-60
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.31.15.01-DAM-5-04-60                                                    26/10/2011

Konu : Arı Yetiştiricileri Birliğinin damga vergisinden

            muaf olup olmadığı hk.

 

… ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

 

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … Kalkınma Ajansı ile Birliğiniz arasında yapılacak destek sözleşmesinde, Birliğinizin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 ncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 nci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde, ajansların, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olduğu; 26 ncı maddesinde ajansların; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, damga vergisine ilişkin herhangi bir muafiyeti bulunmayan Birliğiniz ile Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmüne göre resmi daire kapsamında olmayan ancak 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen işlemlerinde düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden muaf olan … Kalkınma Ajansı arasında proje ve faaliyet desteği kapsamında düzenlenecek kağıtların damga vergisine tabi tutulması ve verginin tamamının damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi konumundaki Birliğiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Denetmeni Y.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.