Araç Kira Sözleşmesinin Damga Vergisi Oranı hk.

Tarih 01/11/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-591
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

Sayı   : .4.35.17.02-032-591                                                         01/11/2011

Konu : Araç Kira Sözleşmesinin Damga Vergisi Oranı hk.

 

 

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, bir firmadan 10 adet araç kiralayacağınız belirtilerek, yapılacak olan bu kira sözleşmesinin damga vergisi oranının ne olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre verginin alınacağı; 5 inci maddesinde de, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinin (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, nispi damga vergisine tabi kâğıtların muhtevasında, katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dâhil edilerek düzenlenen kâğıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde bulunan araç kira sözleşmesinin tetkikinden, sözleşmenin binek araç, kamyon ve iş makinelerinin kiralanmasına ilişkin olduğu, kira müddetinin        1 Kasım 2010-31 Aralık 2011 tarihleri arasını kapsadığı, kira tutarının aylık KDV dahil 13.800,00 TL olduğu ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, bahse konu sözleşmenin kira sözleşmesi olarak değerlendirilmesi ve mukavele süresine göre bulunacak KDV hariç kira bedeli ve 2 (iki) nüsha üzerinden, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereğince binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.