ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE GAYRİMENKUL DEVRİ TAAHHÜDÜNÜN GEÇERSİZLİĞİ

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/2564
KARAR: 2014/3993

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar arasında düzenlenen 20.05.2009 tarihli protokolde yer alan "davalının mülkiyetinde bulunan taşınmazın 1/2 payını davacıya devretmeyi kabul ve taahhüt ettiğine" ilişkin hüküm, gayrimenkûl temlik vaadi niteliğindedir. Bu protokol boşanma davasında boşanmaya karar veren hakim tarafından onaylanmamıştır. Taşınmaz satış vaadinin geçerliliği resmi şekle tabidir (eBK. md. 213, 6098 s. TBK md. 237/2 ).

Protokol hakim tarafından tasdik edilmediğine göre geçerlilik kazanmamış, içerisinde yer alan gayrimenkul temlik taahhüdü resmi şekil vasfını almamıştır. O halde geçersiz bir temlik taahhüdüne istinaden taşınmazın 1/2 payının iptal ve tescili istenemez. Öyleyse davanın reddi gerekirken, bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.02.2014 (Çrş.)

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Sal Mar 17, 2015 9:14 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 7


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın