Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye Ait Taşınmazın Satışı

28 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete Sayı : 29250
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            : 26/1/2015

KARAR NO   : 2015/ÖİB-K-02

KONU             : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye Ait Taşınmazın Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 15/1/2015 tarih ve 33 sayılı yazısına istinaden,

1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞtarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Bolu İli, Merkez İlçesi, Ösenek Mahallesi, 577 ada 154 parselde kayıtlı 3.758 m² yüzölçümlü taşınmazdaki 1/3 oranındaki hissenin İhale Şartnamesinde belirtilen esaslarçerçevesinde en yüksek teklifi veren Eczacı Yapı İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne 532.000 TL (beşyüzotuzikibin) bedelle satılmasına,

2. Eczacı Yapı İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

3. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılıyetki devrine istinaden

karar verilmiştir.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.