Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle iptali

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1988/31

Karar Sayısı : 1988/22

Karar Günü : 21.6.1988

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Red)

6.6.1988 günlü dilekçeyle başvuran davacı, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesinde yaptığı doğum için hizmet karşılığı olarak kendisinden alınan 159.325.TL.yı ödemesi gerektiğini ileri sürerek ödemeyi zorunlu kılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanununun 48. Maddesinin (B) bendinin, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olması nedeniyle iptali istenmiştir.

Anayasa’nın 150. Maddesi ile Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 2949 sayılı Yasa’nın 20. Maddesinde, Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya yetkili olanlar açıkça belirtilmiştir.

Davacı, Sözü edilen maddelerde gösterilen kişi ve kuruluşlardan olmadığından başvuranını yetkisizliği nedeniyle istemin reddine,

21.6.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Mahmut C. CUHRUK

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

Mehmet Şerif ATALAY

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.