Anavatan Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2011/13

Karar Günü : 21.6.2011

R.G. Tarih-Sayı : 09.07.2011-27989

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Anavatan Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

Anavatan Partisi’nin 31.10.2009 gününde yapmış olduğu 10. Olağan Büyük Kongresinde Parti Genel Kurulunca, Demokrat Parti ile birleşmesi şartıyla parti tüzel kişiliğinin sona ermesine, bu birleşme nedeniyle Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereğince edindiği mal varlığını oluşturan taşınır-taşınmaz mallar, haklar, alacaklar ve borçlar ile kamu ve özel hukuk kişileri, gerçek kişiler ve mahkemeler nezdinde, üyelik formlarında ve bunlarla ilgili her tür evraktaki haklar, yetkiler ve yükümlülüklerin bütün sonuçlarıyla birlikte Demokrat Parti’ye devrederek, Demokrat Parti adı altında birleşerek hukuki varlığına son verilmesine karar verilmiştir.

II- İLK İNCELEME

Anavatan Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; ‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 21.6.2011 gününde oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Anavatan Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 23.559.560,06 YTL., borçlarının 770.611,80 YTL., giderlerinin 16.513.751,40 YTL., alacaklarının 41.063,14 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 7.775.357,32 YTL. olduğu, gelir ve borç rakamları toplamı ile gider, alacak ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 14.568.013,94 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 706.180,79 YTL. si gelecek yıla devreden borçlar, 4.113.118,43 YTL. si geçen yıldan devreden nakit mevcudu, 38.516,98 YTL. si bağış gelirleri, 954.497,29 YTL. si mal varlığı gelirleri ve 8.755.700,45 YTL. si devletçe yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütleri gelirleri 9.762.157,92 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 64.431,01 YTL. si gelecek yıla devreden borçlar, 41.578,34 YTL. si geçen yıldan devreden nakit mevcudu, 438.559,59 YTL. si aidat gelirleri, 2.274.121,84 YTL. si bağış gelirleri, 4.815.058,07 YTL. si mal varlığı gelirleri, 4.715.- YTL. si yayın, kimlik kartı, rozet, bayrak, flama vb. satış gelirleri, 22.324,44 YTL. si balo, eğlence, konser vb. gelirleri, 160.369,63 YTL. si ilden ilçeye ve ilden ile aktarılanlar ve 1.941.000.- YTL. si genel merkez yardımından oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 8.575.200,26 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 612.884,65 YTL. si geçen yıldan devreden borçlar, 39.491,60 YTL. si gelecek yıla devreden alacaklar, 433.006,75 YTL. si personel giderleri, 3.676.389,39 YTL. si genel yönetim giderleri, 164.658,76 YTL. si seyahat giderleri, 222.943,78 YTL. si yayın giderleri, 995.518,21 YTL. sibayrak, flama, rozet vb. giderleri, 489.307,12 YTL. si taşınır taşınmaz mal giderleri ve 1.941.000 YTL: si teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 5.992.813,68 YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konular dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

AÇIKLAMA

2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2006 yılı için 45,33 YTL.) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; ‘Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.

Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76. maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

Anavatan Partisi Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı konular 11.3.2011 tarih ve 38-1786 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’na sorulmuş, söz konusu yazıya parti tarafından 5.4.2011 tarih ve 2427-40 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.

1- Kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarının gider yazılması nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri söz konusu kişilerin partideki görevlerini belirtmişler, uçak biletlerinin seyahat acentesinin kapalı olduğu bir saatte alındığından fatura alınamadığını ve otobüs biletlerinin de personelin görevli oldukları yerlere gitmeleri amacıyla alındığını belirtmişlerdir.

Partinin gider yazdığı seyahat belgelerinin çoğunda ya parti adına fatura kesilmiş ya da kişi adıyla beraber parti adına da belgede yer verilmiştir. Aşağıda belirtilen seyahat belgeleri ise bunların dışında kalanlar olup, gider belgeleri arasında bu kişilerin parti adına ve parti faaliyeti için seyahat ettiklerini gösteren herhangi bir belge bulunmadığı gibi cevap yazısı ekinde de herhangi bir belge ibraz edilmemiştir.

Kişiler adına düzenlenen belgelerle yapılan ve aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 5.654.- YTL.tutarındaki harcama parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

Yevmiye tarih ve no Yolcunun Adı Soyadı Türü Biletin tarih ve nosu Tutarı
5.1.2006/32 Otobüs bileti 5.1.2006 – 161137 40
6.2.2006/215 Ebru Uğurlu ‘ ‘ 1.2.2006 – 843219 27,5
‘ ‘ Haydar Öztürk ‘ ‘ 1.2.2006 ‘ 843220 27,5
6.2.2006/217 Serpil Yıldız Uçak bileti 6.2.2006 – 2354493941308 109
8.2.2006/239 ‘ ‘ ‘ ‘ 8.2.2006 – 2352412346221 109
13.2.2006/261 ‘ ‘ ‘ ‘ 15.2.2006 – 2354493944600 109
22.2.2006/334 Ebru Uğurlu Otobüs bileti 16.2.2006 – 740883 54
24.2.2006/355 Serpil Yıldız Uçak bileti 24.2.2006 – 2354493944816 109
1.3.2006/386 ‘ ‘ ‘ ‘ 1.3.2006 – 2354494636708 109
22.3.2006/522 ‘ ‘ ‘ ‘ 22.3.2006 – 2354493943567 109
22.3.2006/524 Otobüs bileti 16.3.2006 – 300361 36
24.3.2006/535 Serpil Yıldız Uçak bileti 24.3.2006 – 2354494824738 139
29.3.2006/570 ‘ ‘ ‘ ‘ 29.3.2006 – 2354493943903 218
30.3.2006/577 Ebru Uğurlu Otobüs bileti 30.3.2006 – 475872 24
4.4.2006/618 Serpil Yıldız Uçak bileti 4.4.2006 – 2354494884319 119
6.4.2006/641 ‘ ‘ ‘ ‘ 6.4.2006 – 2354494825577 109
16.4.2006/685 Haydar Öztürk Otobüs bileti 11.4.2006 – 369985 26,5
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 11.4.2006 – 369986 26,5
27.4.2006/783 ‘ ‘ ‘ ‘ 22.4.2006 – 56020 25
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 22.4.2006 – 56021 25
1.5.2006/832 ‘ ‘ 28.4.2006 – 6042 50
3.5.2006/853 Serpil Yıldız Uçak bileti 3.5.2006 – 2354493945785 109
11.5.2006/899 ‘ ‘ ‘ ‘ 11.5.2006 – 2354495129038 109
17.5.2006/945 ‘ ‘ ‘ ‘ 17.5.2006 – 2354494885599 109
20.5.2006/967 ‘ ‘ ‘ ‘ 20.5.2006 – 2354495129298 109
26.5.2006/1044 Dursun Akdemir ‘ ‘ 26.5.2006 – 2352413618890 109
28.5.2006/1053 ‘ ‘ ‘ ‘ 28.5.2006 – 2354494478717 109
1.6.2006/1099 Ebru Uğurlu Otobüs bileti 24.5.2006 – 961012 29,5
‘ ‘ Haydar Öztürk ‘ ‘ 24.5.2006 – 961011 29,5
5.6.2006/1123 Seçkin Şahin ‘ ‘ 23.5.2006 – 13717 30
6.6.2006/1124 Ebru Uğurlu ‘ ‘ 2.6.2006 – 621565 25
‘ ‘ ‘ ‘ 3.6.2006 – 267387 25
7.6.2006/1135 Serpil Yıldız Uçak bileti 7.6.2006 – 2354494886701 109
8.6.2006/1143 ‘ ‘ ‘ ‘ 8.6.2006 – 2352413745227 109
15.6.2006/1190 ‘ ‘ ‘ ‘ 13.6.2006 – 2354495334056 158
16.6.2006/1198 Haydar Öztürk Otobüs bileti 14.6.2006 – 297015 30
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 14.6.2006 – 297016 30
19.6.2006/1208 Muzaffer Kurtulmuşoğlu Uçak bileti 19.6.2006 – 2352414299346 208
21.6.2006/1224 Serpil Yıldız ‘ ‘ 21.6.2006 – 2354494887901 158
28.6.2006/1271 ‘ ‘ ‘ ‘ 28.6.2006 – 2354494888750 79
29.6.2006/1281 ‘ ‘ ‘ ‘ 29.6.2006 – 2352414303019 109
30.6.2006/1290 Haydar Öztürk Otobüs bileti 23.6.2006 – 475668 22,25
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 23.6.2006 – 475669 22,25
3.7.2006/1318 Serpil Yıldız Uçak bileti 3.7.2006 – 2354494888995 79
4.7.2006/1327 Otobüs bileti 1.7.2006 – 134805 25
‘ ‘ ‘ ‘ 1.7.2006 – 134806 25
5.7.2006/1335 Serpil Yıldız Uçak bileti 5.7.2006 – 2352414305006 79
11.7.2006/1361 ‘ ‘ ‘ ‘ 11.7.2006 – 2354494889342 79
13.7.2006/1372 ‘ ‘ ‘ ‘ 13.7.2006 – 2352414307580 79
24.7.2006/1443 ‘ ‘ ‘ ‘ 24.7.2006 – 2354494889874 113
28.8.2006/1645 ‘ ‘ ‘ ‘ 28.8.2006 – 2354494893625 84
7.9.2006/1716 ‘ ‘ ‘ ‘ 7.9.2006 – 2352415906625 84
26.9.2006/1805 Ebru Uğurlu Otobüs bileti 19.9.2006 – 20633 29,25
‘ ‘ Haydar Öztürk ‘ ‘ 19.9.2006 – 20632 29,25
1.10.2006/1854 Serpil Yıldız Uçak bileti 1.11.2006 -2352417092553 84
10.10.2006/1927 ‘ ‘ ‘ ‘ 10.10.2006 -2352416004078 168
11.10.2006/1935 ‘ ‘ ‘ ‘ 11.10.2006 -2352416445497 84
12.10.2006/1940 Muzaffer Kurtulmuşoğlu ‘ ‘ 14.10.2006 -6242404897115 79
13.10.2006/1944 Selami Yiğit ‘ ‘ 14.10.2006 -6242404906723 79
16.10.2006/1951 Süleyman Sarıbaş ‘ ‘ 16.10.2006 -6242404976889 244
17.10.2006/1962 Serpil Yıldız ‘ ‘ 17.10.2006 -2352416005176 130
18.10.2006/1978 M. Sait Armağan ‘ ‘ 18.10.2006 -2352416447641 94
19.10.2006/1991 Serpil Yıldız ‘ ‘ 19.10.2006 -2352416448176 84
29.10.2006/2043 ‘ ‘ ‘ ‘ 29.10.2006 -2352416798250 84
21.11.2006/2234 Ebru Uğurlu Otobüs bileti 16.11.2006 – 30116 30
‘ ‘ Haydar Öz ‘ ‘ 16.11.2006 – 30029 30
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 16.11.2006 – 30030 30
6.12.2006/2381 Mehmet Keçeciler Uçak bileti 6.12.2006 – 6242406089479 130
13.12.2006/2461 Mehmet Erdemir ‘ ‘ 13.12.2006 -6242406305282 80
14.12.2006/2472 ‘ ‘ ‘ ‘ 14.12.2006 -6242406319437 90
Toplam 5.654

2- Aşağıda ayrıntısı gösterilen 862,4 YTL. tutarındaki telefon faturası ve çeşitli vergilerin gecikme bedelleri ile trafik cezalarının gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri hazine yardımı almayan bir parti olarak harcamalarını bağış ve yardımlarla sürdürebilmek zorunda olduklarından bazı harcamaların zamanında yapılmadığını bildirmişlerdir.

Parti o yıl 8.755.700,45 YTL. tutarında Hazine yardımı almış, bir önceki yıldan bu yıla toplam 4.113.118,43 YTL. ve bu yıldan sonraki yıla 5.992.813,68 YTL. tutarında nakit devrinde bulunmuştur. Bu nedenle parti yetkililerinin ileri sürmüş oldukları gerekçe yerinde bulunmamıştır.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zamları ile trafik cezalarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutmak mümkün değildir. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Bu nedenle, aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 862,4 YTL. tutarındaki telefon faturası ve çeşitli vergilerin gecikme bedelleri ile trafik cezaları, parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

Yevmiye tarih ve no Alındı-fatura / tarih ve no Mahiyeti Tutarı
26.1.2006/153 26.1.2006/396 Trafik cezası 123,6
‘ ‘ 26.1.2006/397 ‘ ‘ 68,7
‘ ‘ 26.1.2006/398 ‘ ‘ 64,12
‘ ‘ 26.1.2006/399 ‘ ‘ 61,83
31.5.2006/1063 31.5.2006/E6-698 Çevre temizlik vergisi gecikme zammı 274
‘ ‘ 31.5.2006/E6-699 ‘ ‘ ‘ 149,05
12.6.2006/1160 12.6.2006/132610213 Telefon gecikme bedeli 72,1
27.7.2006/1467 27.7.2006/35031 Trafik cezası 49
Toplam 862,4

3- Aşağıda gösterilen 4.814,39 YTL. tutarındaki harcamaların fatura aslı yerine noter tasdikli suret fotokopisine dayanılarak gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri alınan faturaların bir kısmının postada kaybolması veya yetkisiz kişilere teslim edildiğinden muhasebeye intikal etmemesi nedeniyle bu tür faturaların suretlerinin noter tasdikli hale getirilerek dosyalara konulma zorunluluğunun doğduğunu bildirmişlerdir.

Bir parti adına düzenlenmiş belgenin o parti haricinde başka bir kişi veya kuruluşça kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle yasal bir zorunluluk olmadıkça (motorlu araç alımlarında trafik tescilinde faturanın aslının istenmesi gibi) parti adına düzenlenmiş faturaların asıllarının gider belgesi olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2006 yılı için 45,33 YTL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle, gerekçesiz olarak fatura aslı bulunmaksızın gider kaydedilen ve aşağıda ayrıntısı gösterilen 4.814,39 YTL. nin Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

Yevmiye Tarih ve No Fatura tarih – nosu ve

Kimden alındığı

Belgenin niteliği Tutar
15.3.2006/482 15.3.2006/207704- Aktiv Tekstil San. Tic. A.Ş. Noter tasdikli suret fotokopisi 1.468,8
31.5.2006/1075 31.5.2006/558114- Hürriyet Gazetecilik A.Ş. ‘ ‘ 140
13.6.2006/1176 13.6.2006/34105- Asc Elektronik Müh.Ltd.Şti. ‘ ‘ 255,58
5.11.2006/2095 5.1.2006/150337- Uludağ Petrol Tic. Ltd.Şti. ‘ ‘ 1.650
26.12.2006/2600 17.5.2006/877157- İhlas Haber Ajansı A. Ş. ‘ ‘ 1.300,01
Toplam 4.814,39

4- Parti tüzelkişiliği adına yapılmayan 1.991,09 YTL. tutarındaki harcamanın gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri Simpaş Sigorta Ltd. Şirketinin Tatil Seyahat Turizm A.Ş. adına düzenlemiş olduğu 1.648,09 YTL. sigorta poliçesinin araç kiralama sözleşmesi hükümlerine göre gider yazıldığını belirtip sözkonusu sözleşmeyi yazı ekinde sunmuşlar, ancak diğer harcamalarla ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmamışlardır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde, bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, parti giderlerine ilişkin belgelerin parti tüzelkişiliği adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Araç kiralama sözleşmesinde kiralanan aracın sigortasının parti tarafından karşılanacağı belirtildiğinden, Tatil Seyahat Turizm A.Ş. adına düzenlenmiş olan 1.648,09 YTL. tutarındaki sigorta poliçesi bedeli parti adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmiştir.

Kişiler adına düzenlenen ve Parti tüzelkişiliği adına olmayan 343.- YTL. tutarındaki harcamanın Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

Yevmiye tarih ve No Kimden alındığı Fatura tarih ve No Faturanın kimin adına olduğu ve İçeriği Tutar
20.10.2006/2011 HotelBaşar Tur. A.Ş. 20.10.2006/171155 MuzafferKurtulmuşoğlu- Ot. Fat. 115
9.12.2006/2403 Öykü TourTur. Lt.Şti. 9.12.2006/668627 Salih Uzun – Uçak bileti 104
13.12.2006/2470 ‘ ‘ 13.12.2006/668674 Salih Uzun – Uçak bileti 124
Toplam 343

5- Aşağıdaki tabloda gösterilen icra dosyalarına yapılan ödemelerle ilgili olarak faiz ve diğer masrafların parti bütçesinden karşılanma nedeninin açıklanması partiden istenmiş, parti yetkilileri cevap yazılarında mahkeme kararları sonucu çıkan ödemelerde alacaklı tarafın karar kendilerine tebliğ edilmeden icraya verip tahsil etmeye çalıştığını, mahkeme kararlarını bir bütün olarak görmek gerektiğini ve mahkeme sonucu icra dairesinin ana para ve gecikme faizlerinin tamamını alarak dosyayı kapattığını, bu nedenle mahkeme kararlarından ana para ile diğer faiz ve masrafların ayrılmaması gerektiğini belirtmişlerdir.

Belirtilen icra dosyalarının çoğunluğunun konusu partide ücret mukabili çalışan personelin maaş, fazla çalışma, yol ve yiyecek parası, kıdem ve ihbar tazminatı gibi alacaklarıdır. Parti, parası olduğu halde gerekçesiz olarak ücret mukabili çalıştırdığı kişilere söz konusu ödemeleri zamanında yapmadığından mahkeme kararı verilmiş ve faizi ile beraber ödemek zorunda kalmıştır.

Şirket alacağı olarak alınan dosya Olay Basın Yayıncılık A.Ş. ile ilgili olup, şirketin partiye verdiği hizmetlerle ilgili olarak düzenlediği 3.398,40 YTL. tutarındaki faturanın ödenmemesi dolayısıyla şirketin Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesine açtığı dava sonucu verilen mahkeme kararından kaynaklanmaktadır. Söz konusu şirket istenen hizmetleri verdiği ve fatura düzenlediği halde parti fatura tutarını ödememiş ve borcuna karşı çıkmıştır. Şirket alacağı ile ilgili dava açmış ve dava sonucu 3.398,40 YTL. tutarındaki borç; inkar tazminatı, faiz ve masraflarla birlikte 7.350.- YTL. olaraködenmiştir.

Parti görevlilerinin, işlerini iyi takip etmemeleri ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu belirtilen ödemelerin zamanında yapılmaması dolayısıyla mahkeme kararları verilmiş ve borçlar faizi ile beraber katlanarak ödenmek zorunda kalınmıştır. Kişisel sorumluluk kapsamında olduğu düşünülen faiz ve diğer masraflardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır.

Parti yetkililerinin yapmak zorunda oldukları ödemeleri zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflardan oluşan toplam 9.969,67 YTL., parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

Yevmiye tarih ve no Açıklama Alacağın mahiyeti Toplam tutar Anapara Faiz ve masraflar
21.7.2006/1418 Bursa 10. İcra Müd. 2004/7830 sayılı dosya Şirket alacağı 7.350 3.398,4 3.951,6
31.12.2006/2644 Ankara 16.İcra Müd. 2006/15300 sayılı dosya Personel alacağı 8.815 6.099,37 2.715,63
31.12.2006/2644 Ankara 16.İcra Müd. 2006/15301 sayılı dosya ‘ ‘ 7.848,57 5.190,72 2.657,85
31.12.2006/2645 Ankara 10.İcra Müd. 2006/4205 sayılı dosya

(2.850 YTL. si 2644 no yevmiyede ödenmiş)

‘ ‘ 5.700 5.055,41 644,59
TOPLAM 9.969,67

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.