Amatör Balıkçılığın Belirli Kurallar Çerçevesinde Yapılmasını Sağlamak İçin, Ticari Amaç Dışı Veya Spor Maksadıyla Yasak Olmayan Bölgelerde Ufak Vasıtalarla Su Ürünleri İstihsal Edeceklerin Avlanma Usul Ve Esasları

3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ

AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/66)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012-31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen genel tanımlardan;

a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

e) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,

g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az bir kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,

o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

ö) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin birden fazla iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,

g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

ı) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,

i) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

j) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

k) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

l) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

m) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

n) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

o) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.)

ö) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

p) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

c)Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2) İl/ilçe müdürlüklerinden alacakları, en fazla üç gün geçerli izin kapsamında,

b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın;

1)  Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. Bunlara iki yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi ek-3’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 7 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

 

Adı Latince adı Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı Oncornhychus mykiss Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
Turna Esox lucius Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
Tatlısu levreği Perca fluviatilis Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 8 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.

Çizelge 2 – İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

 

Adı Latince adı Gerekçesi
Güneş levreği Lepomis gibbosus Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanı Tilapia sp. Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları Carassius sp. Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia Ghambussia sp. Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)

Pseudorasbora parvaEkonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedirGümüşAtherina

boyeriDenizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

 

Yemlik balıklar

MADDE 9 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

Çizelge 3 – Yemlik balıklar

 

Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı
Çaça Sprattus sprattus Ot balığı Phoxinus phoxinus
Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica
İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella aurita
İstavrit Trachurus sp. Sardina pilcardus
İzmarit Maena smaris Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus
Noktalı inci balığı Alburnus bipunctatus Tatlısu kolyozu Chalcalburnus mossulensis

 

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.

(3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.

(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

(7) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.

Avlanması yasak olan türler

MADDE 10 – (1) Çizelge – 4’te yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır. 

Çizelge 4 – Avlanması tamamen yasak olan türler

 

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Deniz alası Salmo trutta labrax Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa
Büyük camgöz

(Kum) köpek balığıCarcharhinus plumbeusKırmızı mercanCorallium rubrumSiyah mercanGerardia savagliaGüneşlenen
köpek balığı
Cetorhinus maximusKırmızı yıldızAsterina panceriiKöpek balığıGaleorhinus galeusMinareCerithium vulgatumDikburun köpek

balığıLamna nasusŞeytan minaresiGourmya yulgataMersin balıklarıAcipencer spp.Deniz kulağıHaliotis lamellosaDeniz
kaplumbağaları
Caretta caretta,PinaPinna nobilisChelonia mydasMührelerLamellaridaeDermachelys coriceaMayaMaia squinadoTrionyx triunguisFokMonachus monachusOt sazanıCtenopharyngodon idellaDeniz atıHippocampushippocampusDeniz çayırlarıPosidonia oceanicaTicari deniz
süngerleriSpongia officinalisZostera noltiSpongia agaricinaYağlı balıkGarra rufaHippospongia communisBeni balığıCyprinion macrostamusYunus ve BalinalarCatecea

 

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 11 – (1) Çizelge – 5’te avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

Çizelge 5 – İçsu balıkları

 

Türler Latince adı Boy Limiti
(en az)
Günlük Limit
(en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler)

25 cm.

3 adet

Gökkuşağı alabalığı O. mykiss

Yok

10 adet

Sazan C. carpio

40 cm.

5 adet

Kadife Tinca tinca

26 cm.

10 adet

Sudak S. lucioperca

26 cm

10 adet

Tatlısu levreği P. fluviatilis

18 cm.

kg

Tatlısu kefali Leuciscus cephalus

20 cm.

kg

Siraz Capoeta.sp

20 cm.

kg

Turna Esox lucius

40 cm.

5 adet

Yayın Silurus glanis

90 cm.

1 adet

Karabalık Capoeta trutta

22 cm.

10 adet

Fırat turnası Luciobarbus esocinus

50 cm.

1 adet

Maya Luciobarbus xanthopterus

50 cm.

1 adet

Şabut Barbus grypus

45 cm.

1 adet

Diğer türler —–

Yok

kg

 

(2) Çizelge – 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.

(5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

 (7) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-A-1).

Çizelge 6 – Zaman yasakları

 

Türler

Bölgeler/İller

Yasak Dönem

Sazan (C. Carpio)

Kadife (Tinca tinca)

Şiraz (Capoeta.sp)

Yayın (Silurus glanis)

Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)

(Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)

Diğer türler

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla,  Osmaniye

1 Mart

1 Haziran

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak

15 Mart

15 Haziran

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat

1 Nisan

1 Temmuz

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van

15 Mayıs

15 Ağustos

Doğal alabalık (Bütün türler)Tüm Bölgeler

01 Ekim-01 Mart

Gökkuşağı alabalığı ( O. Mykiss)Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır.

Yok

( Orman içi sular hariç)

Sudak ( S. Lucioperca)Tüm Bölgeler

15 Mart – 30 Nisan

Tatlısu levreği (  P. fluviatilis )Tüm Bölgeler

15 Mart – 30 Nisan

Turna ( Esox lucius)Tüm Bölgeler

15 Aralık-31 Mart

Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus)Akarsular

Yok

 

 

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 12 – (1) Çizelge-7’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

Çizelge 7 – Denizlerde avlanabilecek türler

 

Türler Latince  adı Boy/ağırlık

limiti

(en az)Günlük limit  

(en fazla)AkyaLichia amia

30 cm

3 adet

AhtapotOctopus vulgaris

1 kg

3 adet

BarbunyaMullus barbatus

13 cm

Kg

ÇipuraSparus aurata

20 cm

Kg

İstavritTrachurus trachurus

12 cm

Kg

KalkanScopthalmus sp.

45 cm

2 adet

KefalMugil sp.

20 cm

Kg

KılıçXiphias gladius

125 cm

1 adet

KolyozScomber japonicus

18 cm

Kg

LevrekDicentrarchus labrax

25 cm

Kg

MercanPagellus erythrinus

15 cm

Kg

Orkinos (Ton)Thunnus thynnus

90 cm

1 adet

PalamutSarda sarda

25 cm

Kg

PisiPleuronectes limanda

20 cm

Kg

SinagritDentex dentex

35 cm

Kg

TekirMullus surmuletus

11 cm

Kg

UskumruScomber scombrus

20 cm

Kg

Uzun kanat orkinosThunnus alalunga

60 cm

1 adet

Yazılı orkinosEuthynnus alletteratus

45 cm

2 adet

KaragözDiplodus vulgaris

18 cm

Kg

LagosEpinephelus aeneus

45 cm

3 adet

LüferPomatomus saltatrix

20 cm

Kg

OrfozEpinephelus guaza

45 cm

3 adet

SargosDiplodus sargos

21 cm

Kg

Diğer türler—–

Yok

Kg

 

 

 

(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.

(5) Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yöntem ve Sınırlamalar

İçsularda amatör avcılık 

MADDE 13 – (1) Ek-4’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-5’te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

(3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.

(7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(8) 1 km2’den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

(9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

(13) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

a)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık

MADDE 14 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınmak suretiyle yapılır.

(2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

(3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

(4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

(5) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

Denizlerde amatör avcılık

MADDE 15 – (1) Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. 

c) Sualtı tüfeği ile orfoz veya lagos türlerinden günlük olarak en fazla 1 adet avlanabilir.

(5) 1 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alan Yasakları ve Sınırlamalar

Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 16 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-A-2);

1) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11′ 15” N- 29° 36′ 17” E), (36° 11′ 12” N- 29° 36′ 40” E), (36° 11′ 49” N – 29° 37′ 01” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,

2) Beşadalar mevkiinde; (36° 10′ 03” N – 29° 37′ 31” E), (36° 09′ 10” N – 29° 36′ 50” E), (36° 08′ 52” N – 29° 36′ 59” E), (36° 09′ 05′ N – 29° 38′ 08” E), (36° 09′ 25” N – 29° 38′ 29” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

3 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09′ 33” N – 29° 46′ 40” E) ve (36° 09′ 19” N – 29° 46′ 36” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,

4) İnceburun mevkiinde; (36° 11′ 04” N – 29° 39′ 02” E) ile (36° 11′ 00” N – 29° 38′ 32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,

5) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788′ N – 29° 39.896′ E) ile (36° 09.129′ N – 29° 40.766′) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda,

6) Kekova Adası mevkiinde;

– (36° 10′ 32” N- 29° 52′ 45” E) ile (36° 10′ 27” N – 29° 52′ 46” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,

– Karalos Limanı içinde; (36° 10′ 58” N- 29° 53′ 26” E) ile (36° 10′ 59” N- 29° 53′ 32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,

b) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagününde; İskele Mahallesi Gavurini mevkii (36°16′ 09” N- 30° 03′ 36” E) ile Beymelek Balıkburnu mevkii  (36° 16′ 03” N – 30° 02′ 41” E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan lagün alanında, denizle lagünün bağlantısını sağlayan mendirek içi kanal ile kanal çevresinde ve Acıgölde (Harita-A-3),

c) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36°  06’ 26’’ N – 33°  06’ 40’’ E) ,  (36°  06’ 00’’ N – 33°  07’ 10’’ E), (36°  05’ 17’’ N – 33°  05’ 31’’ E),  (36°  06’ 09’’ N – 33°  05’ 46’’ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-A-4),

ç) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599’N – 34° 14.959′ E), (36° 33.497′ N – 34° 15.276′ E), (36° 34.069′ N – 34° 15.875′ E), ( 36° 34.216′ N – 34° 15.545′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-A-5),

(d) Hisarönü Körfezinde (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-6);

1) (36° 46.087′ N- 28° 06.104′ E), (36° 46.243′ N – 28° 06.753′ E), (36° 46.507′ N – 28° 06.789′ E), (36° 46.450′ N – 28° 07.361′ E ), (36° 45.072′ N – 28 07.361′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,

2) (36° 46.361′ N – 28° 02.223′ E) ile (36° 46.366′ N- 28° 02.374′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36° 44.676′ N – 27° 52.236′ E) ile (36° 44.523′ N – 27° 55.305′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda,

4) Kargı Koyunda, (36° 42.114′ N – 27° 41.155′ E) ile (36° 41.824′ N – 27° 40.787’E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda,

e) Gökova Körfezinde (Harita-A-7);

1) Akbük Limanında; (37° 01.431′ N – 28° 06.863′ E) ile (37° 02.108′ N – 28° 06.915′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda,

2) Akyaka’da;  (37° 03.041′ N – 28° 18.600′ E) ile (37° 01.461′ N – 28° 18.598′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç),

3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943′ N – 28° 13.242′ E) ile (37° 00.153′ N – 28° 14.761′ E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda,

4) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; (36° 58.938′ N – 28° 11.818′ E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56.886′ N – 28° 11.594′ E)  birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç,

5) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691′ N – 28° 09.496′ E) ile (36° 56.088′ N – 28° 08.334′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda,

6) Bördübet Limanında; (36° 49.740′ N – 28° 02.668′ E) ile (36° 48.080′ N – 28° 03.183 ‘E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda,

f) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait (38° 49.476’ N – 26° 55.284’ E), (38° 49.614’ N – 26° 55.008’ E), (38° 49.225’ N – 26° 54.735’ E), (38° 49.107’ N – 26° 54.975’ E) koordinatlar arasında kalan alanda (Harita-A-8),

g) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N – 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N – 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-A-9),

ğ) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde; yapay resif bloklarının bulunduğu aşağıdaki alanlarda (kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç) (Harita-A-10),

1) (39° 33.531′ N – 26° 40.241′ E), (39° 32.850′ N – 26° 40.350′ E), (39° 33.118′ N – 26° 42.450′ E), (39° 33.750′ N – 26° 42.450′ E ) koordinat noktaları arasında kalan alanda,

2) (39° 34.079′ N – 26° 48.955′ E), (39° 33.754′ N – 26°48.834′ E), (39° 33.392′ N – 26° 49.905′ E), (39° 33.591′ N – 26° 50.023′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda,

h) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N – 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N – 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-A-11),

su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24/9/2001 tarihli ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 17 – (1) Ek-4 ve ek-5’te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

Genel hususlar

MADDE 18 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

(6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak,  1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Cezalar

MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

Yasak kararları

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 22 – (1) 19/10/2007 tarihli ve 26675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğ (Tebliğ No:2007/44) ile 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/49) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2016 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

HARİTALAR

Harita-A-1

Harita-A-2

Harita-A-3 Harita-A-4

Harita-A-5

Harita-A-6

Harita-A-7

Harita-A-8 Harita-A-9

Harita-A-10

Harita-A-11

Ek- 1

Amatör balıkçı belgesi 

Ek-2

Misafir Amatör Balıkçı Belgesi

Ek- 3

Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi

Ek – 4

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR

ADANA Akyatan, Tuzla gölleri.

Hakkıbeyli Göleti.ADIYAMANGölbaşıAzaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri.KahtaDot, Mülk göletleri.AĞRI Balık Gölü.AMASYA Bayırlı, Yedikır barajları.ANKARABeypazarıDikenlidere, Eğriova Göleti.ÇubukKaragöl Göleti.ÇamlıdereÇamkoru Göleti.GüdülSorgun Göleti.

Süvari Çayı.ŞereflikoçhisarŞereflikoçhisar Barajı.ANTALYAGazipaşaBıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları.ElmalıAvlan Gölü.AlanyaÜzümdere.

Alara Çayı.ARTVİNMerkezHatila Deresi.BorçkaKaragöl, Kokolet ve Uğur dereleri.ArdanuçMeşeköy Deresi.ŞavşatBilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.BALIKESİRİvrindiAltıeylül, Çaparlı, Çarkacı, Patlak (Yeşilköy) göletleri.EdremitFındık Çayı ve yan kolları, Karakütük Deresi ve yan kolları. Kızılkeçeli Deresi ve yan kolları, Köprüdere ve yan kolları. Şahin Deresi ve yan kolları, Zeytinli Deresi ve yan kolları.BİNGÖLMerkezGayt ve Göynük çayları.BİTLİS Nemrut Gölü.BOLUMerkezİncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl, Sülük Gölü, Karadere Gölcük Göleti (Özel Avlanma izni hariç)YedigöllerBüyükgöl (Özel Avlanma İzni hariç) Deringöl   (Özel Avlanma İzni hariç) Ayıkaya, Karadere, Etlen dereleri, Çalderesi ve kollarıMengenGeyik gölü, Hızardere, Şirinyazı Göleti.KıbrıscıkKaragöl.GöynükSünnet Gölü.MudurnuAbant Gölü (Özel Avlanma İzni hariç)BURSAOsmangaziAras Dere. ÇANAKKALEBayramiçHanderesi, Ayazma Deresi.ÇANKIRIÇerkeşAğılı Deresi ve kolları, Beşir Deresi ve kolları.ÇORUM Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri.DENİZLİ Adıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi.ERZİNCANMerkezErzincan Barajı (Göyne).İliçÇaltı, Karabudak Çayı.ÇayırlıBüyükyayla Çayı.RefahiyeÇimensuyu, Karanlıkdere, Korudere.ESKİŞEHİR Kunduzlar Barajı, Yapıldak, Kanlıpınar göletleri.GİRESUNDereliÇamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü.EynesilDizgine Deresi.Bulancak Aygır Gölü.GÜMÜŞHANEMerkezEdire Deresi.TorulÇitderesi ve kolları. Köstere, Yücebelen göletleri.ŞiranAkbulak Deresi.KelkitBalahor Deresi.KürtünY. Kürtün Deresi ve kolları.HATAYKırıkhanGölbaşı Gölü.ISPARTAŞ.karaağaçHizardere, Pınargözü Deresi.MERSİNÇamlıyaylaKadıncık Deresi.AnamurSultansuyu Çayı.TarsusCehennemdere ve Cocak Deresi.İSTANBULÇatalcaMotordere, Ormanlıdere Çilingöz Deresi, Danamandıra Göleti.EyüpBüyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide Sultan 2, II.Mahmut bendleri, Ayvat Deresi. Odaiçi Deresi, Göktürk göletleri.İZMİRSelçukBarbun, Gebekirse gölleri.MenderesTahtalı Barajı.KARSSarıkamışKeklikderesi, Kızılçubuk Deresi.KASTAMONUMerkezTaşlık Göleti.KüreAndaz, Küre dereleri.TosyaKös Çayı, Kösençayırı ve Kas göletleri.İneboluEzine, İlişi, Zerva çaylarıAraçTuzaklı Göleti.TaşköprüKaradere Barajı.İhsangaziObruk, Kızıleller, Sarıpınar köyleri sınırları içerisinde yer alan bütün dereler ve kolları.KAYSERİ Akköy ve Karakuyu göletleri.KIRKLARELİVizeKazandere, Pabuçdere, Yenesuyu.DemirköyVelikadere.KOCAELİ Serindere, Kirazdere, Çınarlıdere, Kireçlidere, Çataldere, Aksığındere. (01.01.2014 tarihine kadar)MALATYADoğanşehirKaranlıkdere, Sürgü Çayı.K.MARAŞMerkezFırnız Çayı.GöksunTerbüzek ve Kömürsuyu.EkinözüNergele Çayı.ÇağlayanceritGöksu Çayı. ElbistanSöğütlü Çayı.MUĞLA Sülüngür Gölü.MUŞMerkezDağdap ve Çobandağ gölleri, Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri.BulanıkHaçlı ( Kazan) Gölü.NEVŞEHİRAcıgölTatlarin Barajı. AvanosAyhanlar Barajı.NİĞDEMerkezGebere Barajı.AltunhisarAltunhisar Göleti.ORDU

KabadüzAliçin, İkidere, Tekmezar, Şıh, Maden dereleri.AkkuşOrmancık Deresi, Karadere.RİZEFındıklıSümer, Arılı dereleri.ArdeşenDurak Deresi.ÇamlıhemşinElevit, Kavron, Palovit ve Yukarışimşirli dereleri.İkizdereAnzer ve Cimil dereleri, Yedigöller.SAKARYAHendekAksu, Göksu, Gölceağaç, Kiliselik, Kocakoyak, Kurtköy dereleri. Kurtköy Barajı, Gölyayla Gölü.

Sakaoğlu ve Uludere dereleri.GeyveAkçay, Gümüşdere.TaraklıKaragöl Yaylası, Kayaboğazı göletleri.SİNOPErfelekErfelek Şelalesi ve kolları. Dilbar Deresi.

Himmetoğlu çayları.AyancıkYemişli Çayı. Akgöl Gölü.MerkezKeçideresi, Sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti.SİVASMerkez4 Eylül Barajı.GürünGökpınar Gölü.HafikPusat Özen Barajı.DivriğiMursal Barajı.TEKİRDAĞSaraySultanbahçe Barajı Sultanbahçe Deresi.HayraboluTemrezli Göleti.TOKAT Ataköy Barajı, Zinav Gölü, Hampınarı, Çamaltı, Akbelen, Aşağı Güçlü Deresi, Bebek dereleri, Boldacı, Büget, Güzelbeyli, Karacaören göletleri. TRABZONÇaykaraBinömer Gölü, Balıklıgöl. Balastal Deresi.ArsinYanbolu Deresi.HayratMaki Deresi.SürmeneManahoz Deresi.MaçkaMeryamana Deresi ve kolları.Çaykara-OfSolaklı Deresi.UŞAKBanazBaltacı Göleti.ZONGULDAK Gümeli, Kaymak, Kızılağaç,  Kocaman, Köpek ve Manzut dereleri. Dokuzsudere ve kolları. Gülüç ve Ulutan göletleri.Akçasu, Buldan, Davulga dereleri.KIRIKKALE Ahıllı, Beyobası, Cinali, Sarıkızlı ve Faraşlı göletleri.BARTINMerkezÇobanoğlu Göleti.UlusDerbentdere (Yemişen Çayı).ARDAHANPosofYolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü. Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.HanakKasrit Deresi. Çengelek Suyu.MerkezAlabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).YALOVATermalKarapınar, Nacaklı, Gökçedere.KARABÜKYeniceKarakaya, Kızılkaya, Karataş dereleri. İncedere, Aksudere, Şimşirdere, Bakrazderesi.SafranboluKirpederesi. EflaniEflani Baraj Göleti (Özel avlanma izni hariç).MerkezÖrencikdere.DÜZCEMerkezEfteni Gölü (Özel avlanma izni hariç).AkçakocaKaradere, Deredibi dereleri.YığılcaSarıdere, Işıyan dereleri.GölkayaHızar, Tez, Yılankaya, Ilıca dereleri.

Ek – 5

AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

İLİ İLÇESİ AKARSU ADI YASAK SINIRLARI
ADANA Pozantı Çakıt Suyu Kaltaroğlu Deresinin Çakıt Suyuna birleştiği yerden, Kulmağara mevkiine kadar 8 km’ lik kısım.
ANTALYA Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım.
Akseki Manavgat Çayı Çayın doğduğu Alihoca Değirmeni mevkiinden başlayarak ırmak boyunca Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kalan Gerdeme bölgesine kadar olan hat.
Alanya Alara Çayı Kalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge.
Kargı Çayı Çayın doğuş noktası olan Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Taşatan Deresinin Derince deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.
Dim Çayı Çayın doğuş noktasından başlayarak akış istikametinde Dim Bucakköyde bulunan köprüye kadar olan bölge.
Sapadere Çayı Çayın doğuş noktasından başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali Mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar.
Boyalıçay,

Kırgeçit Deresi, Kocadere,

Akçay Deresi, GökçesuKöprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak Mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit Deresi, Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısmı.GazipaşaDirenli ÇayıÇayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde Kabakbükü mevkiisine kadar. Karaman ÇayıAşağı Karaman Mahallesinden Doyran Çayı ile birleştiği yere kadar olan bölümü.ARTVİNBorçkaAtanoğlu DeresiKaragöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan kısmı.YusufeliBarhal DeresiAltıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım.ŞavşatMeydancık Papart DeresiDere kaynağından başlayıp Taşköprü Mahallesine kadar olan kısım.BİTLİSMerkezBitlis ÇayıBitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısmı.DENİZLİÇameliKanlıçay DeresiElmalı Köyü Cevizlik Mahallesi Köprüsü ile Kirazlıyayla Köyü Kanlıçay Mahallesi Alanlar mevkii arasında kalan 6 km’lik kısmında.GİRESUNMerkezDeregözü DeresiMelikli-Okçu Köyü arasındaki derenin kaynağa kadar olan kısmı.BulancakBicikAydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısmı.ElmalıPazarsuvu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.DereliAksu Deresiİkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar. TamdereKümbet sapağından kaynağına kadar.GöreleEğe Deresi

Çanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.

Görele Deresi

Çatak Kırığından kaynağına kadar.

EspiyeEkindere

Ayvatdere’den Çakrağa kadar.

ŞebinkarahisarKoruşundere

Asarcık Deresinden kaynağına kadar.

GÜMÜŞHANEMerkezYeşilyurt DeresiHayeske Köyünden, Mescitli Köyüne kadar.Karamustafa DeresiKaramustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısmı.ŞiranMertekli DeresiKaraşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar.Torulİkisu DeresiYağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar. Musalla DeresiHasköy’den Kocadal Köyüne kadar. Nivene DeresiGülaçar Köyü ile Artabel gölleri arasında kalan kısmı ile Kalis Alabalık Üretim Tesisi ile Kalis Yaylasına kadar kalan kısmı.KelkitÇambaşı DeresiKirazlıdere birleşiminden Sögütlüdere birleşimine kadar.ISPARTASütçülerKartoz ÇayıSuyun çıktığı noktadan (Pınargözü) akış istikametine İbişler Köyü Aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne kadarAksuAksu ÇayıSuyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan Mağarası Köprüsüne kadar.Katip DeresiKaracahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar.MERSİNBozyazıBozyazı ÇayıBozyazı Çayı kaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadarAnamurDragon ÇayıAnamur- Dragon Çayı- Alaköprü mevkiinden-

 

Sugözü Köyüne kadar olan kısım.ÇamlıyaylaKadıncık DeresiDoğuş noktasından Olukkoyağı Köprüsüne kadar

olan kısım ile Cehennem Deresi doğuş noktasından Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım.K.MARAŞElbistanSöğütlü ÇayıCeyhan Nehri kaynağından Kalealtı Köprüsüne kadar olan kısmında.KASTAMONUMerkezKaranlıkdereKaynağından Bostan Köyüne kadar 8 km’lik kısım.Karasu ÇayıKaynağından Terzi Köyüne kadar 10 km’lik kısım.AraçSoğuksu DeresiKaynağından itibaren Hızar Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.Dümbelek DeresiKaynağından itibaren Araç Çayına kadar olan kısım.KAYSERİPınarbaşıZamantı IrmağıIrmağın Uzunyayla Alabalık Çiftliği ile Şerefiye Köyü arasındaki kısmında.KOCAELİ Sapanca GölüİSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde.MALATYAArapgirSöğütlüdereSeyitoğulları Çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım.HekimhanHırın ÇayıAksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım.KuruçayYazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısımDoğanşehirKapıdereKüçüklü Köyünden K.Maraş İl sınırına kadar.AkçadağSultan SuyuŞıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım.DarendeTohma ÇayıGüdül-Ozan arası.MerkezBeyler DeresiKaynağından itibaren Kindirli’ye kadar olan kısım.MUĞLAKöyceğizDalyan KanalıKöyceğiz Gölünün kanal girişi olan Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında.ORDUMesudiyeTekke / Baldıran DeresiBaldıran Deresini takiben Tekke deresi Ortakent Yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke Köprüsüne kadar olan 10 km’lik kısmı.Handere ve Soğukpmar dereleriAydoğan Tepeden Handere’yi takiben Soğukpmar Deresi ile Bayırköy Köprüsüne (Melet Irmağı birleşme yerine) kadar.ŞıhdereKürt Mehmet Boğazından Melet Irmağına kadar 9 km’lik kısım.MuzadereBaşlangıcından Melet Irmağına kadar.AkkuşGökçebayır ve Tifi dereleriAkkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır Deresi ve takiple Tifı Deresi birleşme yerini takiple 5 km’lik kısım.KabadüzMaden DeresiGiresun il sınırına kadar olan 3 km’lik kısmı.UlubeyKaradereye akan derelerKaradere Deresine akan kollarının 10 km’lik kısmı.RİZEİkizdereİkizdereİkizderenin Çimil Deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı’na kadar.FındıklıÇağlayan DeresiÇağlayan Köyden-membaına kadar olan kısmı ve kolları.ÇamlıhemşinFırtına DeresiŞenyuva Köyünden Çat Köye kadar olan kısım.Çayeliİncesu Deresiİncesu Deresinin Çataldere ile birleştiği yerden Eğnaçor Yaylasına kadar.GüneysuBallıdereŞahinkaya mevkiinden Asmalı Irmak Köyüne kadar olan kısım.SİNOPAyancıkGöğez çayıİkihavuz-Dörthavuz arası.SİVASSuşehriGeminderesiMembaından itibaren 10 km’lik kısım.KoyulhisarTekkederesiMembaından itibaren 10 km’lik kısım.GürünHurmançayıMembaından itibaren 10 km’lik kısım.DoğanşarDipsizgöl DeresiDipsizgöl Deresinden membaından Dipsizgölün suyunun karıştığı yere kadarki kısım.TEKİRDAĞSarayElmalı DeresiYarımdağ ile Bahçedağ arasında kalan kısım.TOKATZileTekerek DeresiZile Akkuluç Köyünden, Köylüürünü Köyü arası.TRABZON

Of

Yeniköy DeresiKarayemiş Mezrası (Ancumah) Şehir Mahallesinden Karadeniz’e kadar 30 km’lik kısım.

Çaykara

Balkodu DeresiUzuntarla Köyü Zuyamlı Mahallesinden Göknar Köyü Voyvorim Mahallesine kadar 8 km’lik kısım.Sağdere DeresiKüçük Yayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.Demirkapı DeresiBüyük Yayla mevkiinden başlayıp Sağdere Deresi ile birleştiği noktaya kadar.Arpaözü DeresiArpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar.Multat DeresiMultat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar.Baca DeresiYaylaönü mevkiinden Haldizen Deresine kadar.AraklıKaraderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur Deresi)Bahçecik Köyünden geçen Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık Deresinin Gürgenlik mevkii Kurt Sırtından başlayarak Çatak mevkiine kadar 6 km. ve Yağmur Deresinin Yapaklı mevkii Suiçmez Sırtından başlayarak Taşbaşı Mahallesine kadar 5 km’lik kısım.MaçkaMeryemana Deresi ve kolları

Karabina Yaylası mevkiinden başlayıp Altındere Vadisi Milli Parkı sınırından 1 km aşağıya kadar olan kısım.

Ormancı Ohan DeresiSevinç Köyü Boğazından başlayıp, Kalaycı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.AkçaabatKalaycı DeresiMavna Obasından başlayıp Cevizlik Deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar.Cevizlik DeresiUçarsu Şelalesinden başlayıp Kalaycı Deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar.VANBahçesarayBahçesaray (Müküs) DeresiSündüz Deresi ve Handere’nin birleştiği noktadan itibaren, Bahçesaray İlçe sınırına kadar olan kısım.ÇatakÇatak ÇayıBilgi Köyünden başlayarak Kirazlı Mahallesi sınırına kadar olan kısım.ZONGULDAKDevrekBolu ÇayıBolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar Mahallesinin alt kısmına kadar 5 km’ lik kısmı.ŞIRNAKBeytüşşebapFaraşin ÇayıGöltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım.UludereGünyüzü DeresiGünyüzü Deresinin Harşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km’ lik kısım.Hezil ÇayıHezil Çayının Şenoba Beldesinde Meryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya Köyüne kadar 27 km’lik kısım.İdilCehennem Deresiİdil İlçe sınırları içinde kalan kısım.GüçlükonakDicle NehriDicle Nehrinin Mardin Dargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım.BARTINMerkezArıt BeldesiArıt Beldesi Karadere (kaynağından) Çöpbey merkezine kadar olan kısım.UlusKumluca-Aksu DeresiBaşlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar. Katırova DeresiTepecik Tepesinden başlayıp Uluköy Köyüne kadar olan l0 km’lik kısım.ARDAHANMerkezÇatalsuyuCingar Dağı Eteğinden, Eski Ardahan Yaylasını takiben Değirmenliden Şavşat Köprüsüne birleştiği yere kadar 12 km’ lik kısım.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.