Altyapı inşaatına ait kesin kabul tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 03/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1703
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1703                                                       03/10/2011

Konu : Altyapı inşaatına ait kesin kabul tutanağının

           damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :   … tarihli başvurunuz.

 

İlgide kayıtlı başvurunuz ve ekinin incelenmesinden, Noterliğinizde tasdiki istenen “”Kesin Kabul Tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için öncelikle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlardan olması ya da bu kağıtlar mahiyetinde olması gerekmektedir.

Bu itibarla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa tabi kağıtların düzenlendiği (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar mahiyetinde bulunmayan yazınız eki “Kesin Kabul Tutanağı'” başlıklı kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.