ALÇAK FREKANS KABLOLARI VE TELLERİ-PVC YALITIMLI VE PVC KILIFLI-BÖLÜM 2: İÇ TESİSATLAR İÇİN İKİLİ, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ VE BEŞLİLERDEN OLUŞAN KABLOLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28389

ALÇAK FREKANS KABLOLARI VE TELLERİ-PVC YALITIMLI VE PVC KILIFLI-BÖLÜM 2: İÇ TESİSATLAR İÇİN İKİLİ, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ VE

BEŞLİLERDEN OLUŞAN KABLOLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS IEC 60189-2) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2012/20)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 15/11/1989 tarihli ve 20343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, FKS-89/46-47 Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulmuş bulunan, TS 2814 PVC Yalıtkanlı ve PVC Kılıflı Alçak Frekans Kabloları ve Telleri (İç Tesisatta Kullanılan, İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşli Kablolar) standardı yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS IEC 60189-2 Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-PVC Yalıtımlı ve PVC Kılıflı-Bölüm 2: İç Tesisatlar İçin İkili, Üçlü, Dörtlü ve Beşlilerden Oluşan Kablolar standardını içeren bu Tebliğ hükümleri, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) TS IEC 60189-2 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, aşağıdaki donanımların ara bağlantıları için ön görülen, iç tesisatlar da kullanılan kablolara uygulanır:

– İletim donanımı,

– Haberleşme donanımı,

– Veri işlem ile ilgili donanım.

(2) Ürünün bu standarddaki kuralları karşılayacağını garanti edecek kalite kontrol işlemleri ile kalite güvencesini tesis etmek imalatçının sorumluluğundadır. Tam bir deney programının iletkenin ve kablonun her uzunluğu üzerinde yapılması zorunluluğu ön görülmemiştir. Satın alıcı, kabul deneylerinin ve diğer kalite işlemlerinin belirtilmesini arzu etmesi durumunda, sipariş verme zamanına kadar satın alıcı ile imalatçı arasında anlaşmaya varılması esastır.

MADDE 4 – (1) ) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir Cevap Yazın