“Alacak Temlik Sözleşmesi”ne konu temlik edilen tutarın, kredi borcunun bir kısmının ödenmiş olması nedeniyle kısmen geri temlikine ilişkin olarak düzenlenen “Temlik Sözleşmesi”nin, damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

Tarih 11/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-47-321
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-47-321                                                11/10/2011

Konu : “Alacak Temlik Sözleşmesi”ne konu temlik edilen tutarın,

            kredi borcunun bir kısmının ödenmiş olması nedeniyle kısmen

            geri temlikine ilişkin olarak  düzenlenen “Temlik Sözleşmesi”nin,

            damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

 

 …

 

İlgi :    …  tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinin incelenmesinden; şirketinizin … A.Ş. … Şubesi’nden kullandığı kredinin teminatını teşkil etmek üzere, şirketiniz ile anılan banka şubesi arasında Antalya … Noterliğinde … tarihinde …  yevmiye numarası ile “Alacak Temlik Sözleşmesi” düzenlendiği, söz konusu kredinin kısmen ödenmesi nedeniyle banka tarafından temlik alınan tutarın 800.000.-TL’lik kısmının geri temlik edilmesine ilişkin olarak noterde düzenlenecek “Temlik Sözleşmesi”nin damga vergisi ve noter harcından muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 9 uncu maddesinde, Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrasında, “Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç).”in damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemlerin 492 sayılı Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 43 seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin I-A bölümünde, bankaların, yurt dışı kredi kuruluşlarının ve uluslararası kurumların kullandıracakları her türlü kredilerin temini ve bu krediler nedeniyle kredi kuruluşlarına karşı verilecek teminatlar ve alınan bu kredilerin geri ödenmesi safhasında geri ödemeye ilişkin işlemlerin harçtan müstesna tutulacağı belirtilmiştir.

Mezkur Kanun hükümlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılan kredinin kredi kuruluşuna geri dönüşüne kadar geçecek süreçte bu kanun hükümlerine göre doğacak damga vergisi ve harçların aranılmaması öngörülmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin …. A.Ş. … Şubesinden kullandığı kredinin teminatını teşkil etmek üzere …. tarihinde düzenlenen “Alacak Temlik Sözleşmesi”ne konu temlik edilen tutarın, kredi borcunun bir kısmının ödenmiş olması nedeniyle kısmen geri temlikine ilişkin olarak şirketiniz ile adı geçen banka şubesi arasında düzenleneceği anlaşılan “Temlik Sözleşmesi”nin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/23 numaralı fıkrası ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, damga vergisi ve harca tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.     

Gelir İdaresi Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.