AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 04.01.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27100

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI  PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personelin hizmet gerekleri esas alınarak kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

(2) Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfına dahil memurlar ile aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurlar ve aday memurları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanını,

b) Başkanlık: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığını,

c) Bölge müdürlükleri: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlüklerini,

ç) Hizmet alanı: Bölge müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan işletme müdürlüklerinin bulunduğu il veya ilçeleri, bölge müdürü açısından bölge müdürlüğünün bulunduğu ili,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

e) (Değişik:RG-28/10/2011-28098) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını,

f) İşletme müdürlükleri: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı İşletme Müdürlüklerini,

g) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

ğ) Müdürlük: İşletme ve depo müdürlüğünü,

h) (Değişik:RG-28/10/2011-28098) Memur Personel Şefi: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Memur Personel Şefini,

ı) (Değişik:RG-28/10/2011-28098) Personel Şube Müdürü: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personel Şube Müdürünü,

i) Yönetim kurulu: Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

j) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde, zorunlu olarak çalışılması gereken ve 6 ncı maddede belirtilen asgari süreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet bölgeleri

MADDE 5 – (1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler; dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma ve fiili hizmet süresi

MADDE 6 – (1) Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)
4. Bölge 4 yıl
3. Bölge 6 yıl
2.Bölge 4  yıl (1)
1. Bölge 6 yıl  (1)

(2) Bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi hallerinde başkanlık onayı ile bu süreler uzatılabilir.

(3) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. İkinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler birinci hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden indirilir.

(4) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca resen değerlendirilir.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel

MADDE 7 – (Mülga:RG-3/10/2013-28784)

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 8 – (1) (Değişik cümle:RG-3/10/2013-28784) Yer değiştirme suretiyle atamalar, 10 uncu ve 10/A maddelerinde belirtilen nedenler hariç olmak üzere, her yılın Haziran, Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atama dönemleri Başkanlığın internet sitesinde duyurulur. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir.

Yer değiştirme sureti ile atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

MADDE 9 – (Değişik:RG-3/10/2013-28784)

(1) Yer değiştirme suretiyle atamalar; personelin adil ve dengeli bir şekilde dağılımı amacı gözetilerek, öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi, boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir plan dâhilinde yapılır.

Hizmet gereği atama

MADDE 10 – (1) (Değişik fıkra:RG-3/10/2013-28784) Haklarında yapılan adli ve idari bir soruşturma sonucunda yerinde kalmasında sakınca görülenlerin, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılır.

(2) İdari teşkilatlanmadaki değişiklik sonucunda bir hizmet alanının kapatılması durumunda, söz konusu hizmet alanındaki personelin ataması öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması durumunda diğer bir bölgedeki hizmet alanlarından birine yapılır.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 10/A – (Ek:RG-3/10/2013-28784)

(1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama;

a) Memurun sağlık durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde,

b) Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi halinde,

yapılabilir.

Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler

MADDE 10/B – (Ek:RG-3/10/2013-28784)

(1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler

Yer değiştirme kurulu

MADDE 11 – (1) (Değişik fıkra:RG-3/10/2013-28784) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı başkanlığında, Personel Şube Müdürü, İnsan Kaynakları Planlama ve Geliştirme Şube Müdürü, Memur Personel Şefi ve Personel Şube Müdürlüğünde görev yapan bir memur olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) (Değişik fıkra:RG-3/10/2013-28784) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içinde ve salt çoğunluğun katılımıyla toplanır. Başkan ve üyelerin görevde bulunmamaları halinde toplantıya vekilleri katılır. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir ve Başkanlık onayına sunulur. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

(3) (Değişik fıkra:RG-28/10/2011-28098) Kurulun raportörlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(4) (Değişik fıkra:RG-3/10/2013-28784) Kurul, atanma istek formu, tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; liyakat, öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.

Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

MADDE 12 – (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar başkanlığın internet sitesinde veya tebligat ile duyurulur.

(2) (Değişik:RG-3/10/2013-28784) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ile tamamlamayarak 10/A maddesinde belirtilen neden ve özürlerini belgeleyen personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi suretiyle doldurarak üçüncü fıkrada belirtilen yerlere başvururlar.

(3) Başvurular merkez hizmet birimlerinde kişinin bağlı olduğu birime yapılır. Taşra hizmet birimlerinde ise her yılın 1-30 Nisan tarihleri arasında görev yaptıkları müdürlüklere yapılır. Müdürlükler, başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 1-10 Mayıs tarihleri arasında bölge müdürlüklerine gönderirler. Bölge müdürlükleri de 15-30 Mayıs tarihleri arasında yine kendi görüşlerini de ekleyerek, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığına gönderirler. Bu tarihler dışında yapılan müracaatlar ile doğrudan Başkanlığa yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Personel kendi isteği ile yaptığı atanma talebi ile bağlıdır. (Değişikcümle:RG-3/10/2013-28784) Başvurular, idarece gerekli düzenlemelerin yapılması ve duyurulmasını müteakip internet ortamında da yapılabilir.

(4) Atama sonuçları, ilgililere tebliğ edilmek suretiyle duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer personel

MADDE 13 – (1) (Değişik fıkra:RG-3/10/2013-28784) Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel, ihtiyaç olan bölgelere tercih kullandırılmak suretiyle; bu Yönetmeliğin ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanarak aynı usulle atanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ile diğer personelin halen görev yaptıkları bölgelerdeki hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Sayılı Cetvelde belirlenen hizmet bölgelerine ilişkin süreler yönünden kazanılmış hak kapsamında değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

___________

(1) 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan “8 yıl” ibaresi “4 yıl”, “10 yıl” ibaresi “6 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/1/2009 27100
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 28/10/2011 28098
2. 3/10/2013 28784

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.