AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 27.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28276

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 21/8/2005 tarihli ve 25913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 21/5/2005 tarihli ve 25821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

EK – 1 SAYILI CETVEL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ

 

Birimler Personelin Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
MÜSTEŞARLIK Müsteşar Bakan
Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Bakan
Müsteşarlık Sekretaryasında Çalışan Personel Müsteşar
Müsteşar Yardımcılığı Sekretaryasında Çalışan Personel Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
BAKANLIK

ÖZEL KALEM

MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü Bakan
Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Özel Kalem Müdürü
BAKANLIK

MÜŞAVİRLİĞİ

Bakanlık Müşaviri Bakan
HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri Müsteşar Bakan
Hukuk Müşaviri I.Hukuk Müşaviri Müsteşar
Avukat I.Hukuk Müşaviri Müsteşar
Diğer Personel I.Hukuk Müşaviri
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bakan
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personeli Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar
İÇ DENETİM

BAŞKANLIĞI

İç Denetim Başkanı Müsteşar
İç Denetçi Müsteşar
Diğer Personel İç Denetim Başkanı
DENETİM

HİZMETLERİ

BAŞKANLIĞI

Denetim Hizmetleri Başkanı Bakan
Baş Denetçi, Denetçi, Denetçi Yardımcısı Denetim Hizmetleri Başkanı Bakan
Diğer Personel Denetim Hizmetleri Başkanı
STRATEJİ

GELİŞTİRME

BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar Bakan
Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar
Şube Müdürü, Müdür, A.P.K Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman(Ö), Araştırmacı, Araştırmacı (Ö), Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı
Diğer Personel Şube Müdürü / Müdür Daire Başkanı
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
Şube Müdürü, Müdür, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı Müsteşar
Diğer Personel Şube Müdürü / Müdür Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı
BİLGİ İŞLEM

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
Şube Müdürü, Müdür Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Müsteşar
Programcı, Çözümleyici, Mühendis, İstatistikçi, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) Şube Müdürü / Müdür Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Diğer Personel Şube Müdürü / Müdür Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
PERSONEL

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
Şube Müdürü, Müdür Personel Dairesi Başkanı Müsteşar
Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) Personel Dairesi Başkanı Müsteşar
Diğer personel Şube Müdürü/ Müdür Personel Dairesi Başkanı
DESTEK

HİZMETLERİ

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
Şube Müdürü, Müdür Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Müsteşar
Uzman Tabip, Diş Tabibi, Daire Tabibi, Odyolog, Eczacı ve Sağlık Merkezinde Görevli Diğer Personel Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Müsteşar
Mimar, Mühendis, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) ve Diğer Personel Şube Müdürü / Müdür Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Ayniyat Saymanı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Müsteşar
Sivil Savunma Uzmanı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Müsteşar
Savunma Uzmanlığı Personeli Şube Müdürü / Müdür Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
Şube Müdürü, Müdür Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Müsteşar
Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, Mütercim, Araştırmacı, Araştırmacı(Ö) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Müsteşar
Diğer Personel Şube Müdürü / Müdür Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Müsteşar Bakan
Şube Müdürü, Müdür Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Müsteşar
Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Müsteşar
Diğer Personel Şube Müdürü / Müdür Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı
GENEL

MÜDÜRLÜKLER

Genel Müdür Müsteşar Bakan
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdürlük Sekretaryasında Çalışan Personel Genel Müdür Müsteşar
Genel Müdür Yardımcısı Sekretaryasında Çalışan Personel Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Şube Müdürü, Müdür Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, APK uzmanı, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Diğer personel Şube Müdürü/

Müdür

Daire Başkanı

Sayfa 1

EK- 2 SAYILI CETVEL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ

Birimler Personelin Unvanları Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
İL MÜDÜRLÜKLERİ İl Müdürü Vali
İl Müdür Yardımcısı İl Müdürü Vali
Şube Müdürü İl Müdür Yardımcısı İl Müdürü
Uzman Tabib, Tabib, Diş Tabibi, Eczacı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Sağlık Memuru İl Müdür Yardımcısı İl Müdürü
Avukat, Eğitim Uzmanı, Öğretmen, Sosyolog, Mühendis, Tekniker, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) İl Müdür Yardımcısı İl Müdürü
Sivil Savunma Uzmanı İl Müdürü Vali
Diğer Personel

(Şube Müdürü Olan İllerde)

Şube Müdürü İl Müdür Yardımcısı
Diğer Personel (Şube Müdürü Olmayan İllerde) İl Müdür Yardımcısı İl Müdürü
İLÇE

MÜDÜRLÜKLERİ

İlçe Müdürü Kaymakam Vali
Diğer Personel İlçe Müdürü Kaymakam
İLLERDEKİ MERKEZ İLÇELERDE

KURULUŞ

MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Müdürü İl Müdürü Vali
Kuruluş Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdürü İl Müdürü
Sayman Kuruluş Müdürü İl Müdürü
Diğer Personel Kuruluş Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdürü
 

İLLERDEKİ MERKEZ

İLÇELERDE

İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü İl Müdürü Vali
İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü İl Müdürü
Sayman İşletme Müdürü İl Müdürü
Diğer Personel İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü
İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLAN İLÇELERDE KURULUŞ

MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Müdürü İlçe Müdürü Kaymakam
Kuruluş Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdürü İlçe Müdürü
Sayman Kuruluş Müdürü İlçe Müdürü
Diğer Personel Kuruluş Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdürü
İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLAN İLÇELERDE İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü İlçe Müdürü Kaymakam
İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü İlçe Müdürü
Sayman İşletme Müdürü İlçe Müdürü
Diğer Personel İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü
İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLMAYAN

İLÇELERDE

KURULUŞ

MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Müdürü Kaymakam Vali
Kuruluş Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdürü Kaymakam
Sayman Kuruluş Müdürü Kaymakam
Diğer Personel Kuruluş Müdür Yardımcısı Kuruluş Müdürü
İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLMAYAN

İLÇELERDE

İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü Kaymakam Vali
İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü Kaymakam
Sayman İşletme Müdürü Kaymakam
Diğer Personel İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Müdürü

Sayfa 2

Bir Cevap Yazın