AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26966

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların (Değişik ibare:RG-28/7/2013-28721) teşkilatlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-28/7/2013-28721) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile kutlamaların merkezi olan Kırşehir’de ve ülke genelinde gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-28/7/2013-28721)

(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: (Değişik ibare:RG-28/7/2013-28721) Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-28/7/2013-28721) Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

ç) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) Komite: Ahilik İl Kutlama Komitelerini,

d) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) Kurul: Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunu,

e) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

f) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) TESKOMB: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğini,

g) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ahilik Kutlamaları ve Düzenlenecek Faaliyetler

Ahilik kutlamaları

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) Ahilik Haftası her yıl Eylül ayının (Değişik ibare:RG-28/7/2013-28721) dördüncühaftasında kutlanır.

(2) Kutlamaların zamanı ve süresi, gerekli görülen hallerde Kurulun teklifi ve Bakan onayı ile değiştirilir.

(3) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) Kutlamalar tüm illerde, valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla yapılır.

(4) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) Kırşehir ili kutlamaların merkezi olup, burada Komite tarafından hazırlanan yedi günlük resmi kutlama programı uygulanır. Buradaki kutlamalara diğer illerdeki esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinin temsilcileri de katılır.

(5) Bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, festivaller, şenlikler ve benzeri etkinliklerin bu tarihe rastlaması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kutlama faaliyetleri birlikte gerçekleştirilebilir.

Düzenlenecek faaliyetler

MADDE 6 – (Değişik:RG-2/4/2011-27893)

(1) Kırşehir’deki kutlamalar Komite tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan resmi kutlama programı dâhilinde yapılır.

(2) Kırşehir ili dışındaki illerde; valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, TESK’e üye esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ve ahilik konusunda inceleme araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan dernek ve vakıflar tarafından;

a) Fuar, kermes, sergi, ikram ve benzeri faaliyetler,

b) Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar,

c) Resim, şiir, kompozisyon ve benzeri yarışmalar,

ç) Film, video gösterileri, tiyatro oyunları ve müzik dinletileri,

düzenlenir.

Kutlama giderleri

MADDE 7 – (Değişik:RG-2/4/2011-27893)

(1) Kurul, bütçe gelir ve giderlerinden Bakana karşı sorumludur.

(2) Kırşehir’de yapılacak kutlamaların giderleri; Bakanlık Genel Bütçesinden ayrılan pay ile (Ek ibare:RG-24/4/2014-28981)TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından karşılanır.

(3) (Değişik:RG-28/7/2013-28721) Kırşehir’deki kutlamalara ilişkin bütçe Komite tarafından yapılır ve Kurulca onaylanır. Harcamalar, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Kırşehir Ticaret İl Müdürü ile Kırşehir Belediyesi, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan beş kişilik bir komisyon tarafından gerçekleştirilir.

(4) Kırşehir ili dışındaki illerde yapılacak kutlamaların giderleri, Bakanlık Genel Bütçesinden ayrılan pay ile başta kutlamanın yapılacağı ildeki esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları, TOBB’a üye odalar ve TESKOMB’a bağlı esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri olmak üzere; il kutlama komitesinde yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.

(5) Kutlama giderlerinin karşılanmasında yerel yönetimler ile kişi ve kuruluşlarca yapılacak ayni ve nakdi bağışlardan ve sponsorlardan da yararlanılır.

(6) Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde, Bakanlıkça yapılacak giderler Bakanlık Genel Bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu

ve Ahilik İl Komiteleri Oluşumu ve Görevleri

Ahilik kutlamaları merkez yürütme kurulu

MADDE 8 – (1) Kutlamalar için; Bakanlıkta Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, illerde Ahilik İl Kutlama Komiteleri kurulur.

(2) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) Kurul; Bakan veya görevlendireceği yetkili temsilcinin Başkanlığında, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü (Ek ibare:RG-28/7/2013-28721) , Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdür Yardımcısı ile İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, TOBB, TESK, TESKOMB, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşur.

(3) Kurula; Başkanın uygun görmesi halinde, kurulda yer almayan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılabilir.

(4) Kurulun sekretaryasını Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yürütür.

Kurulun görevleri

MADDE 9 – (Değişik:RG-2/4/2011-27893)

(1) Kurul; Ekim, Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarında olmak üzere, yılda dört defa Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır. Kurul gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.

(2) Kurul aşağıda sayılan görevleri yerine getirir.

a) Bir önceki yıl gerçekleştirilen kutlamaları değerlendirmek,

b) Kırşehir’de Komite tarafından, Ahilik geleneğine ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde hazırlanan resmi kutlama programına son şeklini vererek onaylamak,

c) Kırşehir dışındaki illerde yapılacak çerçeve kutlama programını hazırlamak, illere göndermek ve illerden gelen programları onaylamak,

ç) Kutlamalar ile ilgili haber ve faaliyetleri basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması için gereken çalışmaları yapmak,

d) Kutlama faaliyetlerinin bütçesini onaylamak.

İl kutlama komitesi ve görevleri

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-28/7/2013-28721) Kırşehir ve diğer illerde yapılacak kutlamalar için mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; ticaret il müdürü, il milli eğitim müdürü, kültür ve turizm il müdürü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürü ile belediye, üniversite, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri temsilcileri doğal üye olmak üzere, mülki idare amirinin belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İl Kutlama Komitesi oluşturulur.

(2) (Değişik:RG-28/7/2013-28721) Komitenin sekretaryasını ticaret il müdürlüğü yürütür.

(3) Mülki idare amirince uygun görülen bir tarihte toplanan komite aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Kurulda alınan kararlar doğrultusunda kutlama faaliyetlerine ilişkin program taslaklarını hazırlayarak Kurula göndermek,

b) Yapılacak törenlerde görev alacak kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişileri belirlemek,

c) Kutlama faaliyetlerine ilişkin sonuç raporunu kutlamalardan sonra Kurula göndermek.

(4) İl Kutlama Komitesi, yapılacak kutlama programlarından Kurula karşı sorumludur.

(5) (Mülga:RG-2/4/2011-27893)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-28/7/2013-28721) Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/8/2008 26966
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 24/4/2010 27561
2. 2/4/2011 27893
3. 28/7/2013 28721
4. 24/4/2014 28981

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.