AFET YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 17.11.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23173

AFET YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam

Madde 1.

Bu yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 3.j Maddesine dayanılarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Bu yönetmelikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi “ODTÜ”, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ise “Merkez” olarak anılacaktır.

Amaç

Madde 2.

Merkezin amaçları şunlardır:

(i) Doğal veya teknolojik afet zararlarının azaltılması için çokdisiplinli bir anlayış içinde gerek fiziki ve teknolojik, gerek planlama ve yönetim bilimleri ve gerekse sosyal bilimler boyutlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmetleri ve proje desteği sağlamak,

(ii) Afet Yönetimi çevresinde resmi veya özel kuruluşlara ve halk ile eğitimcilere seminer, eğitim kursu, meslekiçi bilgi geliştirme dersleri şeklinde eğitim hizmetleri sunmak,

(iii) Afet Yönetimi konusunda kapsamı (i) fıkrasında belirtilen alanlarda araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyeti sürdürmek,

(iv) Kendi konusu ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, bilgi alışverişi gerçekleştirmek,

(v) Afet Yönetimi konularında bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak.

(vi) Amacına uygun konularda eğitim hizmetleri vermek için Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile işbirliği yapmak.

Çalışma Alanı

Madde 3.
Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

(i) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

(ii) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile işbirliği için çalışmalar yapmak,

(iii) Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak, yayın yapmak,

(iv) Üniversitece verilecek diğer görevleri yapmak,

(v) Uluslararası kuruluşlara konuyla ilgili alanlarda danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamak.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4.

Merkezin organları şunlardır:

(i) Merkez Müdürü

(ii) Yönetim Kurulu

(iii) Proje Grupları

(iv) Danışma Kurulu

Merkez Müdürü

Madde 5.

Merkez Müdürü Rektör tarafından ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için atanır. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü yıllık program ve bütçe çerçevesinde Merkez faaliyetlerini yürütmek ve Rektöre sunmak üzere önceki yıla ait faaliyet raporuyla bir sonraki yılın çalışma program taslağını hazırlamak ve sunmak üzere Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi MüdürYardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür görevi başında olmadığı zaman, yardımclarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

Madde 6.

Yönetim Kurulunun toplam üye sayısı yedidir. Merkez Müdürü ve ona ilaveten aşağıdaki birimlerden belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı kişiden meydana gelir:

(i) Mühendislik, Mimarlık, Fen ve Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri öğretim üyeleri arasından Afet Yönetimi konusunda araştırma, uygulama, eğitim ve danışmanlık tecrübesi sahibi olup ilgili dekan tarafından önerilen birer üye,

(ii) Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yönetim Kurulları tarafından önerilen aynı nitelikteki birer üye.

Yönetim Kurulu Rektöre karşı sorumludur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir başka üye görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7.

Yönetim Kurulu, Müdür’ün çağrısı üzerine en az iki ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanıp aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

(i) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

(ii) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,

(iii) Merkez Müdürünce hazırlanan geçmiş yıla ait bütçe ve faaliyet raporları ile gelecek yıla ait bütçe ve çalışma programı tekliflerini incelemek ve görüşü ile birlikte Rektörün onayına sunmak,

(iv) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

(v) Merkezin eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve SEM’e bildirmek.

(vi) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmalarına ilişkin usül ve esasları belirlemek.

Proje Grupları

Madde 8.

Proje Grupları, Merkezin faaliyetleri ile ilgilenen ve Madde 2 ile Madde 3’te belirtilen amaçların gerçekle_mesine yönelik çalışmalara katkıda bulunan Üniversite öğretim elemanlarından meydana gelir. Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar uyarınca yürütülür.

Danışma Kurulu

Madde 9.

Danışma Kurulu Yönetim Kurulunca önerilip Rektör tarafından onaylanan aşağıdaki kurum temsilcilerinden oluşur:

(i) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden iki temsilci,

(ii) İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

(iii) Sağlık Bakanlığından bir temsilci,

(iv) Kızılay Derneğinden bir temsilci,

(v) Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan bir temsilci.

Bu kurul Merkez Müdürünün veya yardımcısının katılmasıyla yılda en az bir kere toplanır. Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Danışma Kurulu Merkezi çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusundaki görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Mali Konular

Madde 10.

Merkezin gelir ve giderleri Üniversitenin bağlı bulunduğu mevzuat hükümlerine göre işlem görür.

İdari

Madde 11.

Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini yardımcılarından birisine veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Merkezin Faaliyetine Son Verilmesi

Madde 12.

Rektör, Merkezin yeteri kadar faaliyet göstermediği ve/veya Madde 2’deki Amaçlar ile Madde 3’teki Çalışmalara uygun yürümediği kanısına vardığı durumlarda Üniversite Yönetim Kuruluna danyaarak Merkezin faaliyetine son verebilir.

Geçici Madde

Merkezin kurulup faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla Rektör Madde 6’daki kompozisyonu gözetecek şekilde bir Geçici Yönetim Kurulu atar. Bu kurulun görev süresi altı aydır. Bu sürenin bitiminde Yönetim Kurulu usulüne uygun olarak yeniden belirlenir.

Yürürlük

Madde 13.

Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14.

Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.