AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNERGELERİNİN HAZIRLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28017

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNERGELERİNİN HAZIRLANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 31/1/2011 tarihli ve 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 4’üncü maddesinin 10’uncu bendinde yer alan, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nin çalışma usul ve esasları, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından hazırlanacak yönergelerle belirlenir hükmü çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 10’uncu bendi gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri yönergeleri ile afet ve acil durum hallerinde kullanılacak raporlama sistemi standardı ve uygulama birliğine ilişkin esasları kapsamaktadır.

Afet ve acil durum yönetim merkezi yönergesi hazırlayacak kuruluşlar

MADDE 3 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri, Başbakanlık ve bakanlıklarda; ilgili Bakan tarafından kurulması uygun görülmesi halinde bakanlıklara bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarda; iller ile valilerce gerekli görülen ilçelerde kurulur.

(2) Bu merkezler, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak faaliyet gösterirler.

(3) Kurum ve kuruluşlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yönergelerini çıkarırlar.

(4) Başbakanlık Yönergesi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca, Genelkurmay Başkanlığı yönergesi ilgili birimince, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar yönergeleri idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş birimlerince, il yönergeleri il afet ve acil durum müdürlüklerince, kurulması valilerce gerekli görülen ilçelerin yönergeleri ise, il afet ve acil durum müdürlükleri ile koordineli olarak kaymakamlıklarca hazırlanır.

İlke ve esaslar

MADDE 4 – (1) Yönergeler, Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen afet ve acil durum halleri, illerin muhtemel risk ve tehlikeleri ile kurumların görev alanlarına giren konular dikkate alınarak hazırlanacaktır.

(2) Yönerge giriş kısmında, Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda en üst yöneticinin, illerde valinin ve ilçelerde kaymakamın genel talimatı yer alacaktır.

(3) Yönergeler Ek-1’de yer alan formata göre hazırlanacaktır.

(4) Yönerge onayında Ek-2’de yer alan form kullanılacaktır.

(5) İller ve kurumlar yönergelerine illerin özel durumları ve kurumsal görevlerinin gerektireceği ilaveleri yapabilirler.

(6) Yönerge hazırlayan kurumlar tarafından personele görevi tebliğ edilerek, yönerge içeriği ve uygulamaları konusunda belli aralıklarla eğitim verilecektir.

(7) Yönerge ve eklerinde yapılan değişiklikler, Ek-7’de yer alan Değişiklik Çizelgesine işlenerek devamlı güncel tutulması sağlanacaktır.

Bilgi ve haberleşme sistemi

MADDE 5 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için, Haberleşme Odası, Harekat Merkezi, Toplantı ve Brifing Salonu’nun bulunduğu, yeterli kapasiteye sahip çalışma alanı hazır hale getirilir. İhtiyaca göre bu alanlara diğer hizmetler için ilaveler yapılır.

(2) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca bilgi ve haberleşme sistemi standardı belirlenene kadar, Ek-5 tabloda belirtilen asgari sayı kadar haberleşme araç-gereci, Ek-6’da belirtilen detaylı özellikler göz önüne alınarak Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde bulundurulması sağlanacaktır.

(3) Ek-5’te yer alan Ortak Afet Frekansları;

a) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nde bulunan tüm telsiz cihazlarına,

b) Merkezde bulunan tüm bakanlıklar, bakanlığa bağlı ve ilgili kurum kuruluşların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’nde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca belirlenecek telsiz cihazlarına,

c) İllerdeki kurum ve kuruluşlarda ise, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nce belirlenecek telsiz cihazlarına işlenir.

(4) Valilikler tarafından Ortak Afet Frekansları için yeterli sayıda röle kurulacaktır.

(5) Afet frekanslarında nasıl hareket edileceğine dair yönerge, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca hazırlanarak duyurulacaktır.

Afet ve acil durum yönetim merkezleri yönergelerinin onaylanması

MADDE 6 – (1) Başbakanlık yönergesi Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı, bakanlıklarda bakan, kurum ve kuruluşlarda en üst yönetici, il ve ilçelerde ise valiler tarafından Ek-2’de yer alan onay çizelgesi kullanılarak onaylanır.

Afet ve acil durum hallerinde kullanılacak raporlar

MADDE 7 – (1) Afet ve acil durum hallerinde bilgi ve haber akışı için kullanılacak ve       Ek-3’te örnekleri bulunan raporlar aşağıda sıralanmıştır:

a) Doğal afet durum raporu,

b) İltica ve nüfus hareketleri durum raporu,

c) Yangın ve kaza durum raporu,

d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) olaylar ve tehlike durum raporları,

1) Nükleer ve radyolojik tehlike durum raporu,

2) Kimyasal ve biyolojik tehlike durum raporu,

e) Tehlikeli veya salgın hastalık durum raporu,

f) Diğer acil durumlar raporu.

Kullanılacak afet ve acil durum raporları

MADDE 8 – (1) Afet ve acil durum raporları Ek-3/a, b, c, d, e, f, g ve h’de belirtilen form içeriğine göre hazırlanacaktır.

(2) Mesajlar Ek-4’te belirtilen form içeriğine göre hazırlanacaktır.

Raporların onaylanması ve gönderilmesi

MADDE 9 – (1) Raporlar, Bakanlıklarda Bakan, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı, kurum ve kuruluşlarda en üst yönetici veya görevlendireceği yetkili, illerde Vali veya yetkilendireceği Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam tarafından onaylanır.

(2) Raporlar Ek-4’te yer alan milli mesaj formu ekinde, Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 9’uncu bendinin (a) fıkrası doğrultusunda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’ne ivedi olarak gönderilir.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ ile ilgili ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.