ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRK VE DÜNYA MUTFAKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

1 Şubat 2015 PAZAR

Resmî Gazete Sayı : 29254
YÖNETMELİK
Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRK VE DÜNYA MUTFAKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÜDAM): Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Türk ve Osmanlı Mutfağı Kültürünü araştırarak, yemeklerin reçetelendirilmesiçalışmalarına katkı sağlamak, bir turizm unsuru olarak “Türk Gastronomi Turizmi” rotalarının oluşturulması ve incelenmesi çalışmalarını yürütmek, dünya mutfak kültürleri araştırmaları açısından çalışmalar yürüterek bu konu üzerine uygulamalar ortaya koymak ve Türkiye’de dünya mutfak kültürleri etkilerini ortaya çıkarmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk ve Dünya mutfakları konusunda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmalarıkoordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları harekete geçirmek.

b) Türk ve Dünya mutfakları ile ilgili konularda sektörler arası planlama, şehir, bölge ve ülke düzeyinde ortaklık, izleme ve değerlendirme, eğitim ve danışmanlık konularında hizmetler vermek.

c) Türk Mutfağı konusunda toplumun, ilgili kurum ve kuruluşların farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve destek mekanizmaları oluşturulmasına imkan sağlayıcı çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve eğitim toplantıları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak.

d) Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler ve projeler yürütmek.

e) Türk ve Dünya mutfakları konusunda görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak.

f) Türk ve Dünya mutfakları kapsamında yer alan yemeklerin reçetelerini oluşturmak, bu yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışmalar yapmak.

g) Türk ve Dünya mutfakları kapsamında yer alan konularda Türk ve yabancı kişi ve kurumlarla işbirlikleri yapılarak sertifikaya dayalı eğitim programları hazırlayıp uygulamak.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanlarıarasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanlarından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin bitmesiyle yardımcılarının da görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Her yılsonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile birlikte toplam altıüyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa ve en geç üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılıolarak bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmışsayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

c) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

d) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecekçalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

g) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İta amiri

MADDE 13 (1) Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.