Acil Yaşam Konteynerlerinin teslimine ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 7269 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

Tarih30/01/2012SayıB.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-363Kapsam

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÇOK İVEDİ

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-363

30/01/2012

Konu : Acil Yaşam Konteynerlerinin teslimine

 ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve

sözleşmenin 7269 sayılı Kanun kapsamında

damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

 

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu.

 

İlgi’de kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na teslim edilecek acil yaşam konteynerleri ile ilgili olarak düzenlenecek sözleşme ile bu işe ilişkin düzenlenecek ihale kararının 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 42 nci maddesine göre damga vergisinden istisna olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanun’da yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrası ile belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; “II-Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ise, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 maddesindeki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 1 inci maddesinde, deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, 42 nci maddesinde ise, “Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu kadastro işlemleri, yeniden inşa edilecek veya onarılacaklarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu kanundan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır.

7269 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, bu kanun kapsamında taşınmaz malların alımı satımı, taşınmazların yeniden inşa edilmesi veya onarılması ile ilgili olarak, ihaleyi açan makam ile müteahhit arasındaki ihale ilişkisinden doğan vergi, resim ve harçlar istisna kapsamında bulunmaktadır.

Buna göre, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılan ihaleye konu acil yaşam konteynerlerinin taşınmaz olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu konteynerlerin tarafınızdan alınmasına ilişkin ihale kararı ve sözleşmeye 7269 sayılı Kanunun 42 nci maddesi kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.