ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/Anasanat dalı akademik kurulu (ADAK): Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından; anabilim veya ana sanat dalının yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise, bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Birleştirilmiş lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülmek üzere düzenlenen programı,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini,

e) Enstitü: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f) EADB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığını,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü müdürü: Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı her bir enstitünün enstitü müdürünü,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

i) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

j) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun; incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

l) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

m) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

n) Tez İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı bulunan doktora öğrencileri için, tez danışmanından başka, anabilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere enstitü yönetim kurulunun onayı ile oluşturulan komiteyi,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ö) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) Uzmanlık alan dersi: Lisansüstü öğrencilerine enstitü yönetim kurulu tarafından atanan tez danışmanınca, alanındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere ve öğrenci sayısına bakılmadan, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri için açılan haftalık 5’er saatlik teorik dersi,

p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

r) Üniversite (AİBÜ): Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

s) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan sınavı

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü

 

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan (ALES)’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili EADB, Enstitü kurulları ve Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; %50’den az olmamak koşuluyla ALES puanı ile birlikte, lisans not ortalamaları, yabancı dil bilgi düzeyi ve ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer kriterler değerlendirilerek öğrenci alınır. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(2) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulü; %50 den az olmamak koşuluyla ALES puanı ile birlikte, yüksek lisans not ortalamaları, yabancı dil bilgi düzeyi ve ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer kriterler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü; ALES puanı ile birlikte, yüksek lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucuna göre yapılır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. (Ek iki cümle:RG-10/3/2011-27870) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; (TUS)’un temel tıp bilimleri testi–1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; temel tıp puanı veya ALES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde, doktora programına öğrenci kabulünde; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar ilgili EADB’nın önerisi, Enstitü Kurulu ve Senato kararı ile yükseltilebilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, her bir EADB’nin önerisi, Enstitü Kurulu ve Senato kararı ile belirlenir. (Ek iki cümle:RG-10/3/2011-27870)Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil bilgi düzeyleri; (YDYS), (KPDS) veya (ÜDS) sonuçlarına göre belirlenir. Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için yeterli yabancı dil sınavı başarı notu, ilgili EADB’nın önerisi, Enstitü Kurulu ve Senato kararı ile belirlenir.

(6) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlarına aday başvuruları ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak ilgili Enstitüye teslim etmek zorundadır. (Ek iki cümle:RG-10/3/2011-27870) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(7) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri; ALES genel puanı, yabancı dil bilgi düzeyleri ve ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve Senatoca uygun görülen diğer kriterlerle birlikte EADB tarafından değerlendirilerek yabancı dilde başarılı bulunanlar, bilim sınavına ve/veya mülakata alınırlar. Adayların başarı düzeylerine ilişkin kriterler; EADB, Enstitü Kurulu ve Senato tarafından belirlenir. Bu kriterlere göre başarılı bulunanlar, lisansüstü programlarına kabul edilirler. Kesin sonuçlar, ilgili Enstitü tarafından açıklanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlardan almış olan adayların programlara uyumlarını sağlamak amacı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu programa alınacak öğrencilerin EADB tarafından lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri bitirdikleri yükseköğretim kurumlarında izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programlarının kapsamı değerlendirilerek belirlenir.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu programda alınacak olan dersler, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

d) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen; yüksek lisans öğrencisinin başvurduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin her birinden en az CC, doktora veya sanatta yeterlik öğrencisinin ise en az CB alması gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programına kayıtlı olup, bu programda en az bir yarıyılı başarıyla tamamlayan öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, AİBÜ’de yürütülen lisansüstü programlarının herhangi bir aşamasına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. (Ek iki cümle:RG-10/3/2011-27870) Yatay geçiş yoluyla lisansüstü programlara başvuru için, istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulü bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim elemanının ve EADB’nin önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslerine özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen ve/veya ders alan öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrenci statüsüne kabul edilen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

b) Alacakları dersler için yatıracakları ücret Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

c) Özel öğrenci statüsü, her yarıyılda en çok iki ders almak koşuluyla, en fazla iki yarıyıldır.

ç) Öğrencinin asıl öğrenci olması halinde, BA ve üstünde not aldığı en çok dört ders, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca belirlenir.

Lisansüstü programlarda eğitimin kapsamı

MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olup; tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesi, tezli yüksek lisans programı dersler ve tez çalışmasından; doktora programı, dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması ve tez çalışmasından; sanatta yeterlik programı ise dersler, uygulama ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının, Enstitü kurullarında görüşülecek konularda, ADAK kararı alması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve sınavlara katılması; bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri; haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EADB’nın önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla tespit edilir. Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması dersleri kredisiz derslerdir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 14 – (Değişik:RG-24/12/2012-28507)

(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Ayrıca, ilgili dönemde kayıtlandığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olan ve dönem sonunda bu dersten başarısız olan öğrenci bütünleme sınavına alınır. Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde EADB tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından verilir. Bu hesaplamada; bütünleme sınavına alınan öğrencinin yarıyıl sonu notunun hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavı yerine bütünleme sınavından aldığı not dikkate alınarak hesaplanır.

(3) EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir. Bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Dönemde, dersten devamsız (NA) olan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Ders notları

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ders notu olarak verilir:

a)

Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-l00 AA 4.0
85-89 BA 3,5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2,5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1,5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0
Eksik I 0
Devamsız NA 0
Yeterli S Not Ortalamasına Katılmaz
Yetersiz U Not Ortalamasına Katılmaz
Gelişmekte Olan P Not Ortalamasına Katılmaz
Muaf EX Not Ortalamasına Katılmaz
Not Ortalamasına Katılmayan NI Not Ortalamasına Katılmaz

b) Yukarıdaki harf notlarından;

1) I (Eksik) notu; Hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların ilgili Enstitüye teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) S (Yeterli) notu; Tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu; ayrıca, AİBÜ dışından nakil yoluyla gelen öğrencilere evvelce almış oldukları ve denklikleri anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen dersler ile kredisiz derslere verilir.

3) U (Yetersiz) notu; Tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (U) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve AİBÜ dışındaki üniversitelerden alınan dersler için, başarısız olma durumunda verilir.

4) P (Gelişmekte olan) notu; Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

5) EX (Muaf) notu; AİBÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EADB tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda muaf olunan dersler için verilir.

6) NI (Not ortalamasına katılmama) notu; Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

7) NA (Devamsızlık nedeniyle başarısız) notu; Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince verilir. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

(2) Yarıyıl sonu ders notları ilgili Enstitüye verildiği anda kesinleşir ve EADB tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata

MADDE 16 – (1) EADB tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılması halinde, düzeltme istemi; öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili EADB tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile aldığı dönem sonu ders notu katsayısının çarpımıyla elde edilir. Dönem toplam kredisi, her dersten alınan kredilerin toplamıdır. Dönem not ortalaması, dönem toplam kredi tutarının öğrencinin o dönemde aldığı derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bu ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren aldığı ve bu lisansüstü programda geçerli olan en çok ders yükü kredi toplamına karşılık gelen dersler dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına katılmaz.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EADB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İlişik kesilmesi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerden;

a) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00’den az olan öğrencilerin,

b) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.50’den az olan öğrencilerin,

c) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (U) notu olarak takdir olunan öğrencilerin,

ç) EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans ve doktora programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında altı, lisans diploması ile öğrenci alan programlarda altı yarıyılda tamamlayamayan ve/veya programların süresi sonunda genel not ortalaması 3.00’ın altında olan öğrencilerin,

d) Tezi, temsili, resitali, sergisi, proje çalışması jüri tarafından reddedilen öğrencilerin,

e) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

f) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

g) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

ğ) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin

kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Başarı denetimi ve ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir.

(2) Öğrenciler ders tekrarı yapabilir. Ders tekrarında başarısız oldukları dersleri veya bu derslere EADB’nca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere EADB’nca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EADB tarafından ilgili Enstitü’ye bilgi verilmesi gerekir.

Lisansüstü programların türleri

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlar; Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan; yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi Enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişler bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama; sanat alanında sanat yapıtlarını yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri EADB’ce yürütülür. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilir.

(3) Kredi derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her seferinde bir yarıyıl olmak üzere toplam iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(5) Öğrenci, lisans programının mezuniyet yılında aldığı lisansüstü dersleri, lisans diploması almak için zorunlu kredi hesabında yer almaması koşuluyla, zorunlu kredi yüküne saydırabilir.

(6) Öğrenci, EADB’nin gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından en çok ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü dersler alabilir.

(7) EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu; en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar, ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Tez danışmanları öğretim üyeleri veya doktora derecesi almış öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl, tez çalışmasına ve açıldığı takdirde kendi tez danışmanının uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) Enstitü tarafından yüksek lisans tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, danışmanlığını yaptıkları öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere uzmanlık alan dersi adı altında öğrenci sayısına bakılmadan yüksek lisans programı öğrencileri için haftada beş saatlik teorik ders açabilirler. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz ve bu ders ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili Enstitü tez yazım esaslarına uygun biçimde Türkçe veya yabancı dilde yazmak ve tezini jüri önünde Türkçe veya eğitim gördüğü yabancı dilde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB’ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin, ilgili Enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak bilgisayarla yazılmış fakat ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili Enstitüye iletir.

(3) EADB’ce önerilen yüksek lisans tez jürisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan alanla ilgili olmak üzere, üç veya  beş üyeden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan, ilgili Enstitünün tez yazım esaslarına göre yazılmış, ciltlenmiş en az üç kopya yüksek lisans tezini ve üç adet elektronik kopyasını (CD) sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından en çok ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü dersleri alabilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora süresi ve ders yükü

MADDE 31 – (1) Doktora programına kabul edilen öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri EADB’ce yürütülür. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Doktora programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır.

(3) Doktora programının tümünü tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler, daha kısa sürede mezun olabilirler.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencilere, ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için, her defasında ikişer yarıyılı geçmemek koşuluyla en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Öğrenci; EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından en çok ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü dersler alabilir.

(7) EADB tarafından belirlenen en az ders ve kredi yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 32 – (1) EADB, her öğrenci için bir tez danışmanı ve danışmanın belirleyeceği bir tez konusunu ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez danışmanının en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir, ikinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atama ve değiştirme koşulları ilgili EADB, Enstitü Kurulu ve/veya Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Öğrenci, tez danışmanının açacağı uzmanlık alanı dersine, dersin açıldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) (Değişik:RG-27/6/2010-27624) Enstitü tarafından doktora tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, danışmanlığını yaptıkları öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere uzmanlık alan dersi adı altında öğrenci sayısına bakılmadan doktora programı öğrencileri için haftada beş saatlik teorik ders açabilirler. Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yapılmaz ve bu ders ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Doktora ders yükünü başarıyla tamamlayan ve yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları EADB’ce ilgili Enstitüye bildirilir. Doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın içinde doktora yeterlik sınavına alınır.

(2) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Yeterlik sınavları; EADB tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavı, eğitimini yabancı bir dilde sürdüren öğrenciler için, anabilim dalında yabancı dilde yapılır.

(5) Doktora yeterlik komitesi; sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(7) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok üç ders almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak Türkçe veya eğitim gördüğü yabancı dilde savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından (S) veya (U) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Doktora tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Enstitü tez yazım esaslarına uygun biçimde Türkçe veya eğitim gördüğü yabancı dilde yazmak ve tezini jüri önünde Türkçe veya eğitim gördüğü yabancı dilde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB’ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin, ilgili Enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak bilgisayarla yazılmış, fakat ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili Enstitüye iletir.

(3) Doktora tez jürisi, EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere beş üyeden oluşur.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan, ilgili Enstitünün belirlediği tez yazım esaslarına göre yazılmış, ciltlenmiş en az üç kopya doktora tezini ve üç adet elektronik kopyasını (CD) sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amacı ve kapsamı

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserini, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcı çalışmayı ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az  yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Öğrenci, EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere AİBÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından en çok ders yükü kredi toplamının üçte biri kadar olmak koşuluyla lisansüstü dersler alabilir.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamada, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Sanatta yeterlik sınavına EADB’nin uygun görüşü ile daha erken girilebilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan, 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan veya bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamına giren öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını, jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman atanması

MADDE 40 – (1) EADB, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanın en geç dördüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Öğrenci tez çalışması sonunda elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Enstitünün tez yazım esaslarına uygun olarak yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili EADB’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka üniversitenin öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren  bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar EADB’ce sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar

MADDE 43 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak aşağıdaki programlar düzenlenebilir:

a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı; İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili Enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülmek üzere birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenebilir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında, o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını Eğitim Fakültesinden alır ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere; o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler, ilgili Enstitüye bağlı bir Enstitü anabilim dalı tarafından yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı; Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış olan öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla, en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Lisansüstü öğrencilerin  kayıt, izin ve benzeri işlemleri; 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 16/8/2003 tarihli ve 25201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2002–2003 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar, ilişiği kesilmiş olan öğrenciler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış, ancak sanatta yeterlik ve doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler hakkında, bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; bir doktora programına kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler ile sanatta yeterlik programlarına kayıtlı olan öğrenciler, yabancı dil ile ilgili konularda bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/5/2008 26890
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 27/6/2010 27624
2. 10/3/2011 27870
3. 24/12/2012 28507

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.