9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349. maddesinin birinci fıkrasının ‘Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır.’ biçimindeki ilk cümlesi ile beşinci fıkrasının ‘Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür.’ biçimindeki son cümlesinin, Anayasa’nın 10., 11., 13., 38. ve 90. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı    : 2011/122

Karar Sayısı : 2011/159

Karar Günü : 30.11.2011

R.G. Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

       İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 8. İcra Ceza Mahkemesi

       İTİRAZIN KONUSU : 9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349. maddesinin birinci fıkrasının ‘Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır.’  biçimindeki ilk cümlesi ile  beşinci fıkrasının ‘Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür.’ biçimindeki son cümlesinin,  Anayasa’nın  10., 11., 13., 38. ve 90. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

 

       I- OLAY

       Sermaye şirketinin iflasını istememek iddiasıyla yapılan şikayet üzerine yürütülen yargılama sırasında,  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349. maddesinin birinci fıkrasının ‘Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır.’ cümlesi ile beşinci fıkrasının ‘Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür.’ cümlesini Anayasa’ya aykırı gören Mahkeme, itiraz konusu kuralın iptali için başvurmuştur.

                   II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

       9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasının 1. cümlesi ve beşinci fıkrasının son cümlesi şöyledir:

                   ‘Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır.’

                   ‘Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür.’

          

                   III- İLK İNCELEME

       Anayasa’nın ‘Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi’ başlığını taşıyan 152. maddesinin son fıkrasında: Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.’ ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un ‘Başvuruya engel durumlar’ başlığını taşıyan 41. maddesinin (1) numaralı fıkrasında: Mahkemenin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla itiraz başvurusu yapılamaz. denilmiştir.

 

       2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349.  maddesinin birinci fıkrasının ve beşinci fıkrasının 2. cümlesinin Anayasa’nın 10., 36. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptallerinin talep edildiği 2006/71 Esas sayılı dosyada, Mahkemenin işin esasına girerek verdiği 2006/71 Esas, 2008/69 Karar sayılı ve 28.2.2008 günlü kararı ile; iptali talep olunan kuralın Anayasa’ya aykırı bulunmayarak iptal isteminin reddine karar verildiği, kararın 26849 sayılı ve 16.4.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığı saptanmıştır.

       Anayasa Mahkemesi’nce işin esasına girilerek Anayasaya aykırı olmaması nedeniyle reddedilen itiraz başvurusuna konu kural hakkında yeni bir başvurunun yapılabilmesi için, önceki kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı 16.4.2008 gününden başlayarak geçmesi gereken on yıllık süre henüz dolmamıştır.

       Açıklanan nedenlerle itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin  son  fıkrası  ve 6216 sayılı  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un  41.   maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince reddi gerekir.

       IV- SONUÇ

         9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 349. maddesinin;

         1- Birinci fıkrasının ‘Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır.’ biçimindeki ilk cümlesinin,

       2- Beşinci fıkrasının ‘Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür.’ biçimindeki son cümlesinin,

       iptali istemine ilişkin itiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince REDDİNE, 30.11.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet  AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla     PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.