9.3.1988 günlü, 3417 sayılı “Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun”un 6. maddesinin dördüncü fıkrasının, Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/364

Karar Sayısı : 2001/363

Karar Günü: 10.12.2001

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Yeniden karar verilmesine yer olmadığına)

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onuncu Dairesi

İTİRAZIN KONUSU : 9.3.1988 günlü, 3417 sayılı “Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun”un 6. maddesinin dördüncü fıkrasının, Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

IOLAY

3417 sayılı Kanun’la ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından çıkarılan 94/1 sayılı Tebliğin iptali istemiyle açılan davada 3417 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Danıştay Onuncu Dairesi iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

3417 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin itiraz konusu dördüncü fıkrası şöyledir:

“İkinci ve üçüncü fıkralara göre ödeme yapılanlara tasarruf kesintisi, Devlet veya işveren katkıları, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve Devlet Katkıları ile nemanın ödenmeyen kısmı 3’üncü madde uyarınca T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez şubesinde açılacak hesaba nema olarak kaydedilir ve bunlar bu kanunda belirtilen imkanlardan, işe yeni başlayanlar gibi değerlendirilmek suretiyle yeniden yararlanabilirler.”

III- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ın katılmalarıyla 6.7.2000 günü yapılan ilk inceleme toplantısında; dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, sınırlama sorununun esas inceleme evresinde ele alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

IV- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen yasa kuralı ile aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Sınırlama yapılmasına gerek görülmeyerek işin incelenmesine geçildi:

Danıştay Onuncu Dairesi, 3417 sayılı “Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun’un 6. maddesinin dördüncü fıkrasının, Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırı olduğu savıyla iptalini istemiştir.

Ancak, sözkonusu kural Anayasa Mahkemesi’nin 10.12.2001 günlü, E:2000/42, K:2001/361 sayılı kararı ile iptal edildiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

V- SONUÇ

9.3.1988 günlü, 3417 sayılı “Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun”un 6. maddesinin dördüncü fıkrası, 10.12.2001 günlü, E. 2000/42, K. 2001/361 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 10.12.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Bir Cevap Yazın