7 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ(*)

Resmi Gazete Sayısı
Resmi Gazete Tarihi 21/06/1951
Kapsam
Bakanlığa vâki müracaatlardan, 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesi gereğince, en az geçim indiriminden faydalanabilmeleri için emeklilerin ibraz mecburiyetinde oldukları vergi karnelerinin tescil muamelelerinin, ancak tahsis muamelelerinin intacından sonra ikmâl olunduğu, bu durumun Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin son fıkrasındaki en az geçim indiriminin uygulanmasında karnedeki kayıtların, bunların Vergi Dairesine tescil ettirildiği tarihten evvelki zamanlar için nazara alınmıyacağını derpiş eden hükmü muvacehesinde hem emeklilerin müterakim maaşlarının indirimsiz hesaplanmasını ve hem de bu maaşların geç tediyesi dolayısiyle ilgililerin sızlanmasını mucip olduğu anlaşılmaktadır.5432 sayılı Vergi Usul Kanununun, mezkûr hükmü, en az geçim indiriminin, karnedeki kayıtların, vergi dairesine tescil ettirildiği tarihten evveki zamanlar için uygulanmıyacağını âmr ise de kanunda indirimden faydalanmak isteyenler için belli bir karne alma süresi tesbit edilmiş olmadığı gibi, karnelerin tescilinin, tahsis muamelesinin intacından sonra yapılması gerektiğine dair de bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 91 inci maddesi gereğince, emekli aylıklarının başlangıcı, memurların yetkili makamlarca emekliye sevk tarihlerini takibeden ay başları olduğundan, hukuken emekli aylıkları bu tarihte doğmakta, tahsis muamelelerinin ikmâli ise, bir formaliteden ibaret kalmaktadır.

Belirtilen bu sebeplere binaen ve emeklilerin mutazarrır olmamalarını temin maksadiyle, memurların emekliye sevklerine mütaallik Bakanlık veya daireleri mucip müzekkerelerinin vergi dairelerine ibrazı suretiyle vergi karnelerinin tescili muamelesinin icrası uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi gereğinin ona göre ifası rica olunur.

(*) Güncelliği kalmamıştır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.