7.11.1979 günlü, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’nun Geçici 2. maddesinin, Anayasa’nın 10., 13. ve 37. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2004/44

Karar Sayısı : 2007/10

Karar Günü : 31.1.2007

R.G. Tarih-Sayı :12.04.2007’de tebliğ edildi.

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEMELER :

1- Germencik Sulh Ceza Mahkemesi Esas No: 2004/44

2- Germencik Sulh Ceza Mahkemesi Esas No: 2004/45

İTİRAZLARIN KONUSU : 7.11.1979 günlü, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’nun Geçici 2. maddesinin, Anayasa’nın 10., 13. ve 37. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Yaşları küçük olan sanıklar hakkında açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İTİRAZ KONUSU YASA KURALI

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’nun itiraz konusu Geçici 2. maddesi şöyledir:

“Çocuk mahkemeleri kurulmamış olan yerlerde kuruluncaya kadar, küçükler tarafından işlenen suçlara ait soruşturma ve kovuşturma bu kanunda yazılı usullere göre görevli mahkeme ve Cumhuriyet Savcılığınca yapılır. Şu kadar ki, küçükler hakkında bu kanunda gösterilen tedbir ve cezalar uygulanır.”

III- İLGİLİ YASA KURALI

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’nun ilgili görülen Geçici 1. maddesi şöyledir:

“Çocuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve bu Kanunda yazılı müesseseler kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl içinde tamamlanır”

IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, 16.6.2004 günü yapılan ilk inceleme toplantısında dosyalarda eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

V- BİRLEŞTİRME KARARI

Germencik Sulh Ceza Mahkemesi’nin, başvurusuna ilişkin Esas: 2004/45 sayılı davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle Esas: 2004/44 sayılı dava ile birleştirilmesine, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2004/44 sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 31.1.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

VI- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu ve ilgili görülen yasa kuralı ve diğer yasama belgeleriyle bunların gerekçeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

15.7.2005 günlü 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3.7.2005 günlü, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 48. maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldığından, iptal isteminin konusu kalmamıştır.

Bu nedenle, konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir.

VII- SONUÇ

7.11.1979 günlü, 2253 sayılı “Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un, 3.7.2005 günlü, 5395 sayılı, Çocuk Koruma Kanunu’nun 48. maddesinin (1) numaralı fıkrasıyla yürürlükten kaldırıldığından, 2253 sayılı Yasa’nın geçici 2. maddesine ilişkin KONUSU KALMAYAN İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 31.1.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.