6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu kapsamında kurulan mühendisler odasının kurumlar vergisi ile damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

Tarih 28/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1389-798
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1389-798                                                  28/09/2011

Konu : 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

            kapsamında kurulan mühendisler odasının  kurumlar vergisi ile

            damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

 

…   MÜHENDİSLERİ ODASI

İlgi :   … tarihli ve … evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizin incelenmesinde, …Vergi Dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve … Genel Müdürlüğüne verilmek üzere kurumlar vergisi ile damga vergisinden muaf olup olmadığınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Meslek odaları Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamaları bakımından dernek olarak kabul edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmazken, aynı maddenin (ç) bendi ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmışlardır.

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin 5 numaralı bendinde; dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınaî ve zirai işletmelerin dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri olduğu, aynı maddenin (6) numaralı bendinde de, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi işletme niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerle ilgili 2.4 üncü bölümünde; iktisadi işletmenin belirlenmesinde iktisadi işletmenin en belirgin özelliğinin bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesi olduğu diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurlarının ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı veya hizmet ifaları gibi faaliyetler olduğu, Kanunun bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek veya vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsamına aldığı, satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak olmasının, kar edilmemesinin, karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyeceği açıklanmıştır.

Bu hükümlere göre, meslek odanızın tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır. Ancak, odanızın devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetlerinin bulunması halinde odanıza bağlı olarak bir iktisadi işletme söz konusu olacak ve bu iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilecektir.

2-DAMGA VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kurulduğu açıklanmıştır.

Ancak, gerek Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda gerekse 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda, odanızın damga vergisinden muaf olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.