6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenecek şahsi kefalet senetlerinin damga vergisi ile harca tabi olup olmadığı hk.

Tarih 30/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-158-297
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOK İVEDİ

Sayı :B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-158-297                                          30/09/2011

Konu : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

            Kanunun 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenecek

            şahsi kefalet senetlerinin damga vergisi ile harca tabi olup olmadığı hk.

 

  

 

İlgi :   … tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, noter tarafından düzenlenen şahsi kefalet senetlerinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/C-16 fıkrasında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenen şahsi kefaletle ilgili kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanunun 40 ıncı maddesinde, noter harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef olduğu; 42 inci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlıkların esas olduğu, menkul veya gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu; Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin 1/1 maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için (bütün imzalar için alınacak harç tutarının asgari tutardan az, azami tutardan çok olmamak şartıyla) nisbi harç alınacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu harcın oranı 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 0,99 olarak, alınacak asgari ve azami harç tutarları da, 63 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için asgari 38,20 TL, azami 19.565,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununu 11 inci maddesi gereğince noterde düzenlenecek şahsi kefalet senetlerinin damga vergisinden istisna edilmesi, ancak yukarıda belirtilen miktar ve oranlarda harca tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.