6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

Tarih 21/01/2014
Sayı 87893753-010.06.01.[36-02]-6233
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

                                                                                                                                         İVEDİ

Sayı    : 87893753-010.06.01.[36-02]-6233                                                             21/01/2014

Konu  : 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2014/1)

                       

  

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2014/1)

 

 

………………..VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

……………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünün uygulanmasını göstermek üzere yayımlanan 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin “Başvuru” başlıklı (II/B-1-b) bölümünde, “…Bununla birlikte, borçlular fıkra kapsamındaki kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezası borçları için bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla, Başkanlığımız internet adresi (http://www.gib.gov.tr/) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle ya da bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuru yapmaları mümkündür. Bu takdirde ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (http://www.gib.gov.tr/) internet adresi üzerinden doğrudan, e-posta yoluyla veya taahhütlü posta yolu ile verilebilecektir…” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, mükellefler Başkanlığımız internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girmek suretiyle 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanmak üzere başvuruda bulunmuşlardır.

Ancak, Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine “yapılandırılacak borç bulunamadı” mesajı gönderilen;

– bir tane aracı bulunanlardan araç plaka bilgisini girmeyen,

– birden fazla aracı olup da bu araçlarına ait borçlarını yapılandırmak istemesine rağmen araçların tamamına ilişkin bilgileri girmeyen,

– araç maliki olmaması nedeniyle sadece T.C. kimlik numarasını girerek 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki idari para cezası borçlarını yapılandırmak isteyen ancak, sistemde bu borçların araç plakası ile ilişkilendirilerek izlenmesi nedeniyle borcu yapılandırılamayan,

– başvuru sırasında bağlı oldukları vergi dairesi bilgisini girmelerine rağmen bu vergi dairesinden başka bir vergi dairesine borcu bulunan,

amme borçlularının süresi içerisinde başvuru yapmalarına rağmen, borçlarının 6495 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamadığı,

anlaşılmıştır.

6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf yaratılmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan vermek suretiyle Hazineye intikalinin sağlanması amaçlandığından, Başkanlığımız internet adresi üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle kendilerine “yapılandırılacak borç bulunamadı” mesajı gönderilen mükelleflerin sistemde mevcut başvurularının Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezince ilgili vergi dairelerine aktarılması üzerine, mükelleflerle süratle irtibata geçilmesi ve 6495 sayılı Kanundan yararlanma başvurularına ilişkin iradelerinin 14/2/2014 tarihine kadar temin edilerek başvurularının kabul edilmesi ve vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının mükellefe tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanundan yararlanma şartlarından biri de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların Kanundan yararlandıkları borçlarıyla ilgili dava açmayacakları, açtıkları davalardan da vazgeçtikleri yönündeki beyanlarının 2011/3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile belirlenmiş usuller çerçevesinde alınması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.