5811 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2011/1

 

Tarih 16/05/2011
Sayı B.07.1.GİB.0.06.50-010.06.01/049510
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :B.07.1.GİB.0.06.50-010.06.01

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN İÇ GENELGESİ

(Seri No: 2011/1)

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 6111 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin yapılan düzenlemeler ile ilgili tereddütler bulunduğu anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

6111 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin

– Birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre beyanda bulunanlardan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanların, ilgili sürenin bitim tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermaye artırımında bulunmaları halinde, 5811 sayılı Kanunda yer alan diğer şartları da taşımaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer nedenlerle 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak vergi incelemeleri hakkında anılan Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmünden yararlanabilecekleri,

– Dördüncü fıkrası uyarınca, 5811 sayılı Kanun kapsamında bildirim veya beyanda bulunan mükelleflerden, diğer nedenlerle 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemelerine bağlı olarak, vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilenlerin, takdir komisyonlarınca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden haklarında takdir edilen matrah farkları açısından da Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan mahsup imkanından yararlanabilecekleri

hükme bağlanmıştır.

Konu hakkında, 4 seri no.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğde gerekli açıklamalara yer verilmiş bulunmaktadır.

1- Bu çerçevede, 6111 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunan mükelleflerden süresi içerisinde sermaye artırımında bulunmayan mükelleflere 02/05/2011 tarihine kadar sermaye artırımında bulunmaları halinde, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin 25/02/2011 tarihinden sonra yapılabilecek tarhiyatlarla sınırlı olmak üzere mahsup uygulamasından yararlanma imkanı getirilmiştir.

Öte yandan, süresi içinde sermaye artırımında bulunmayan ve tasfiye işlemleri sonuçlanarak tüzel kişiliği sona ermiş olan münfesih şirketlerin, infisah etmiş olmaları nedeniyle, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra sermaye artırımı yapmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, 5811 sayılı Kanun uyarınca beyan edilen tutarların sermaye artırımına konu edilemeyeceği açıktır.

Buna göre, 6111 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sermaye artırımı için verilen ek sürede sermaye artırımı gerçekleştiremeyecek olan ve 25/02/2011 tarihinden önce münfesih hale gelen şirketler hakkında anılan 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları için, 4 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin “2” numaralı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5811 sayılı Kanunun mahsup imkanından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

2- Vergi Usul Kanununun 72 inci maddesinde, takdir komisyonunun kuruluşu; 74 üncü maddesinde, komisyonların görevleri; 75 inci maddesinde, 72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonunun 74 üncü maddedeki görevleri dolayısıyla Kanunda yazılı inceleme yetkisine haiz olduğu; 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu, 135 inci maddesinde ise, vergi incelemesinin, hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük malmemuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılacağı, Maliye Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanların her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haiz oldukları hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 5811 sayılı Kanun kapsamında bildirim veya beyanda bulunan mükelleflerden, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, vergi dairesi müdürleri de dâhil olmak üzere vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine takdir komisyonlarına sevk edilerek, takdir komisyonları tarafından haklarında ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak maksadıyla gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden matrah takdir edilen mükelleflerin tamamı, söz konusu matrah farkları açısından da 6111 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan mahsup imkanından yararlanabileceklerdir.

Bu kapsamda bulunan mükellefler hakkında yapılacak iş ve işlemler, 4 seri no.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ’in “5” ve “7” numaralı bölümlerinde yer alan açıklamalara göre gerçekleştirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

                                                          

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.